miércoles, 13 de enero de 2021

STAJ solicita a inclusión do persoal que realice funcións de garda e dos Imelga para que sexan incluídos nos grupos prioritarios de Vacinación COVID-19

Reiteramos novamente nosa anterior petición por escrito ao Ministerio de Xustiza referente á inclusión de determinado persoal ao servizo da Administración de Xustiza nos grupos prioritarios de vacinación da COVID-19,en concreto, que os Corpos de Médicos Forenses e o persoal laboral da categoría profesional de Auxiliar de Autopsia que tanto polos recoñecementos médicos e levantamentos de cadáver como pola realización ou intervención na práctica de autopsias en ambos os casos poden supoñer contactos directos con persoas contaxiadas sexa equiparado ao grupo 2 (Persoal sanitario de primeira liña) segundo a orde de priorización establecido na Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 en España.

Así mesmo, o persoal destinado en órganos xudiciais que realicen funcións de garda e o destinado nas distintas sedes dos Institutos de Medicina Legal que, polas súas funcións e contacto con multitude de cidadáns, atópase exposto a un risco de contaxio por coronavirus así como o persoal dos Corpos especiais do INT e CF, Facultativos, Técnicos e Axudantes de Laboratorio polo manexo continuo de mostras susceptibles de estar infectadas polo SARS-COV-2, sexan equiparados ao grupo 3 (Outro persoal sanitario e sociosanitario) na orde de priorización na dispensación de vacinas.

Por todo iso, solicitamos que polo Ministerio de Xustiza realícense as xestiones pertinentes para a inclusión dos colectivos relacionados anteriormente nos Grupos2 e Grupo 3 dos establecidos como prioritarios na Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19.

Escrito de vacinación
Xustificante de presentación

 
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras