sábado, 21 de julio de 2018

SUBIDA SALARIAL: Correción de errores de las instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5% y al incremento adicional del 0,25%

En el día de hoy se publica en el BOE la Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concurso de traslados: Relación de plazas a resultas de comunidades autónomas transferidas

En la página Web del Ministerio se publica la relación de plazas a resultas de las comunidades autónomas con la competencia de justicia transferida.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 19 de julio de 2018

O incremento do 1,50% abonarase coa nómina de xullo do 2018

STAJ confirma que o abono ao persoal funcionario de Galicia dos atrasos derivados do incremento do 1,50% dende xaneiro do 2018 abonaranse coa vindeira nómina de xullo.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

ULTIMA HORA. CONCURSO DE TRASLADOS 2018: prazas vacantes

Publicado na páxina web do Ministerio:

Orden de 6 de julio de 2018 por la que se anuncia concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

STAJ informa: XESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA: relaciones definitivas de méritos e aspirantes que superaron o proceso selectivo (agás ámbito de Canarias)

Publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza o 19 de xullo de 2018:


Acuerdo del Tribunal por el que se publica la relación definitiva de méritos y la relación de aspirantes que superan el proceso selectivo (salvo en el ámbito territorial de Canarias)


Próximamente se publicarán las relaciones del ámbito territorial de Canarias.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

SUBIDA SALARIAL: INSTRUCCIONES SOBRE EL PAGO AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DE LOS ATRASOS CORRESPONDIENTES AL INCREMENTO DEL 1,5 % Y AL INCREMENTO ADICIONAL DEL 0,25 %En el BOE de hoy 19 de julio se ha publicado Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Instrucciones para la devolución de atrasos para el  Personal funcionario y estatutario:

1. Personal que no haya cambiado de destino durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el último día del mes anterior al del pago de los atrasos. Los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al 0,25 se liquidarán de oficio por el Ministerio, Organismo o entidad en que se encuentre prestando servicio el interesado en dicho día.

2. Personal que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el último día del mes anterior al del pago de los atrasos haya cambiado de destino dentro del sector público estatal, con o sin variación de la naturaleza jurídica de la relación de servicios. Los atrasos se liquidarán por el centro que abonó las retribuciones, previa petición del interesado, dirigida al órgano de personal.

3. Personal perteneciente al sector público estatal que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el último día del mes anterior al del pago de los atrasos haya pasado a prestar servicios a una Administración Pública distinta. Los atrasos correspondientes al periodo de destino en el ámbito del sector público estatal le serán abonados por el centro donde prestó los servicios, previa petición del interesado.

4. Situaciones distintas a las de servicio activo. Respecto al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada, ya sea por jubilación o por cualquier otra causa, o que hubiera perdido la condición de empleado público dentro del periodo referido en los números anteriores, los atrasos se liquidarán por la habilitación que abonó las retribuciones, previa solicitud del interesado. Si el empleado hubiera fallecido en ese mismo período, la petición se formulará por sus herederos conforme a Derecho Civil.

5. Si el interesado sólo percibió trienios durante todo o parte del período citado, el pago de atrasos por este concepto corresponderá a la habilitación que los haya abonado.
Modelos de solicitud

En el anexo a estas instrucciones se acompaña el modelo de solicitud del pago de los atrasos del 1,5 por ciento y del incremento adicional del 0,25 por ciento.
Se procurará que la presentación de solicitudes y las comunicaciones entre los órganos de la Administración a que den lugar las actuaciones previstas en estas Instrucciones sean realizadas mediante procedimientos electrónicos.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

STAJ pide persoal de vixilancia, control de accesos e seguridade para os Xulgados de Pontevedra

Dende fai meses existe nos Xulgados de Pontevedra, referímonos aos situados no edificio Xudicial da Parda, un déficit de persoal de seguridade e control de accesos, motivado pola desidia da Dirección Xeral de Xustiza a hora de cumprilo  Convenio asinado co Ministerio do Interior que garantiza a vixiancia, o control de accesos e a seguridade nos edificios xudiciais de Galicia mediante a prestación deste servizo por Policías en situación de segunda actividad ou Gardas Civís en situación de reserva, prefirese aforrar cartos que manter edificios e espazos seguros para os funcionarios, as/os cidadans e as vítimas.
No Edificio Xudicial da Parda existen solo tres axentes dispoñibles da Policía Nacional para vixiar e mantela seguridade en todo o edificio, pero é que ademáis os tres traballan a turnos, dous pola mañán e un pola tarde, hai que ter en conta que deben  vixiar os accesos na porta principal e no Xulgado de Garda que ten outra entrada independente, esta última función mantenos de xeito permanente nas portas de acceso, sen poder facer rondas polas distinta dependencias ao non contar con compañeiros/as que poidan substituilos no control de accesos nas portas de entrada.
Pero a cousa ten máis miga, pola tarde solo queda un axente que debe controlar a porta principal, pola que está entrando xente para o Rexistro Civil, e a porta do Xulgado de garda, e claro eso resulta imposible facelo, entón o que fan e vixiar ata as seis, hora en que está aberto o Rexistro Civil, a porta principal, deixando o xulgado de garda sen control de accesos nin vixiancia, o que ten levado máis dunha vez ao funcionario/a de garda a ter que  pechala porta con chave por dentro e dese xeito facer por si mesmos un control previo de accesos, usándose tamén este método como medida de seguridade cando se prevén problemas para o persoal de garda ou para calquera cidadán ou vítima que se atope nese intre no xulgado. Noutros casos son os axentes de Policía que van ao Xulgado con detidos os que fan esa labor, que non lles correponde,  de control e seguridade mentras se atopan nas dependencias xudiciais. Situación tercermundista a todas luces.
Pero como tódolos anos o  problema grande empeza  a semana que ven, cando comenzan as vacacións dos tres efectivos, e se menguan polo menos nunha persoa ese servizo. Xa ten pasado mais anos e segue a pasar como se nada. Se non hai máis que un efectivo que lle imos facer?. Parece decir a Xunta. Non se pode aforrar cartos na seguridade, lembro que das plantillas que figuran no convenio para Pontevedra correspondenlle 8 efectivos, están presupuestadas, por eso figuran no Convenio e se publicou no DOG e no BOE, supón unha irresponsabilidade enorme deixar aos edificios xudiciais coxos dende o punto de vista da seguridade, e se cadra algún día temos que botar as mans a cabeza, depois virán os lamentos. Para máis inri un dos tres efectivos xubilase en septembro.
Por certo eu vexo nos edificos da Xunta de Galicia arcos detectores de metais e escaners para controlar o que se porta en bolsas, mochilas, bolsos etc, no edificio da Parda solo existe un arco na entrada principal, na entrada do xulgado de garda no hai nada, nin un detector manual sequera.
Mención aparte merece o que está a pasar nos Xulgados do Contencioso- Administrativo de Pontevedra, sitos na Rúa Germán Adrio Sobrido, oficinas xudiciais que levan mais de dez anos alí ubicadas, e que contan con 24 empregados/a públicos desempeñando as súas funcións  nese edificio; e nese edificio nin hai nin houbo nunca unha sola persoa, nin policía nin seguridade privada, que se adicase a facer as funcions de vixiancia, de control de accesos e de seguridade. Os compañeiros/as que alí traballan síntense desamparados pola Xunta de Galicia e abandonados por unha Administración a que lle importa pouco ou nada a súa seguridade persoal e a súa integridade física, que solo funciona con criterios de aforro. Cónstannos escritos neste senso deste e outros  sindicatos, dos funcionarios/as, do Decano, dos Xuices e Xuizas do Contenciosos, da propia Xunta de Xuices de Pontevedra e todo segue igual, como si nada lles fixera cambiar o criterio de primeiro o aforro e despois a seguridade. Esto non é tercermundista, esto é de xulgado de garda.
Pedimoslle á Xunta:
PRIMEIRO.-  Que se destinen máis efectivos de Policia á seguridade e vixiancia do edificio xudicial da A Parda, debéndose garantir sempre un número de efectivos que non  baixe de 4 diarios, incluido o periodo de  vacacións. Se non fose posible cubrir o sevizo por policías en situación  de segunda actividade, se contrate seguridade pivada como se fai noutros sitios.
SEGUNDO: Se dispoña dun escáner para a porta principal do edificio de A Parda e outro para a entrada so Xulgado de Garda.

TERCEIRO: Se dispoña de persoal suficiente de Policía ou seguridade privada para prestar servizo de vixiancia e seguridade nas oficinas dos Xulgados do Contencioso- Administrativo de Pontevedra.
Ver escrito presentado

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.