lunes, 16 de mayo de 2022

Comisións de servizos: adxudicación de postos no IMELGA

Saíu publicada a Resolución do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de comisións de servizo de postos de traballo no Imelga convocados pola Resolución do 8 de abril de 2022.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Resolta a incidencia en LEXNET

Acabamos de recibir email remitido pola Dirección Xeral de Xustiza  na que nos informa que esta resolta a incidencia informática detectada na aplicación LEXNET . 
Esta incidencia orixinaba que as  notificiacións a través de  LEXNET figurasen os datos persoais (nome, D. N.I) da persoa que notificaba, durando isto uns días. O cal xerou numerosas queixas dos compañeiros en todo os territorios, xa que esta  situción vulneraba a lei de protección de datos.
O  Ministerio de Justicia resolveu o pasado venres 13 de maio, o erro detectado na aplicación.

   
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Próximas oposiciones y futuros concursos de traslado. Mesa sectorial Ministerio de Justicia

  • El Ministerio de Justicia concreta las plazas que se incluirán en la Oferta de empleo de reposición y procesos de estabilización de la Ley 20/2021, así como fechas previstas de convocatorias y desarrollo.
  • STAJ reclama más plazas para la promoción interna y para el turno libre de la oferta de reposición de 2022, y las incluidas en el proceso de estabilización por concurso-oposición.

El pasado 12 de mayo ha tenido lugar reunión de la mesa sectorial en la que el Ministerio ha informado de cuántas plazas se incluirán en cada una de las ofertas correspondientes a la oferta de reposición de 2022, las de promoción interna derivada de esa oferta, así como las plazas que se destinan a los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021). La aprobación de las ofertas se prevé para el Consejo de Ministros del día 24 de mayo, publicándose a continuación en BOE.

Las plazas que se incluirán en las diferentes ofertas y convocatorias son las siguientes, a falta de algún ligero reajuste:

OFERTA REPOSICIÓN 2022 TURNO LIBRE. - Esta oferta, en aplicación del acuerdo suscrito por STAJ, CCOO y CIG con el Ministerio de Justicia, se acumula a las ofertas de 2020 y 2021, para todos los cuerpos excepto para el de Letrados (que ya se está desarrollando, junto con la de 2019, -BOE 11-01-2022-), por lo que las convocatorias por cuerpos incluirán las siguientes plazas:

El Ministerio baraja como fecha de convocatoria el mes de septiembre de 2022, para los cuerpos generales El Ministerio baraja como fecha de convocatoria el mes de septiembre de 2022, para los cuerpos generales, finalizando el proceso en febrero de 2024. El sistema será, previsiblemente, oposición libre (aún por determinar).

STAJ ha pedido al Ministerio que revise las plazas incluidas en la oferta de 2022, ya que nos parecen pocas, a la vista del gran número de jubilaciones producidas durante 2021 y que la LPGE 2022 prevé una tasa de reposición del 120%. Además, hemos instado al Ministerio a que las futuras ofertas de empleo comprendan todas las plazas necesarias, y no sólo las de reposición, ya que todos los años se crean órganos judiciales nuevos con sus plantillas, lo que supone un incremento en número de puestos disponibles que no se incluye en las ofertas.

PROMOCIÓN INTERNA OEP 2022.- Esta oferta no tiene acumulación, ya que lo que se ha acumulado han sido las ofertas de 2019, 2020 y 2021, que ya están convocadas en marzo, en virtud del acuerdo firmado por STAJ y otros sindicatos con el Ministerio, lo que ha permitido que la convocatoria para cuerpos generales alcance las 985 plazas en lugar de repartirlas en tres convocatorias, lo que habría supuesto un número de plazas ridículo en cada una de ellas. La oferta de promoción interna 2022 equivale al 30% de la OEP libre de 2022, añadiéndole 565 plazas adicionales fruto del acuerdo suscrito por STAJ y otros sindicatos, de modo que se alcanza una oferta de 753 plazas para Cuerpos generales frente a las 188 que se habrían ofertado si no se hubiera firmado el Acuerdo. Además, en los ejercicios de esta promoción interna no penalizarán las preguntas erróneas. Las plazas son:La convocatoria de este proceso de promoción interna, para Cuerpos generales, se prevé para abril de 2023, finalizando en febrero de 2024.

PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021. Esta ley deriva del RDL 14/2021, el cual fue pactado en la Mesa General de AGE por CSIF, UGT y CCOO. La Ley 20/2021 sustituye a ese RDL, e incluye como sistema selectivo el concurso de méritos, además del concurso-oposición. Las plazas que según el Ministerio deben ser incluidas en estos procesos son las siguientes: Según el Ministerio, no hay plazas de Letrados A.J. para estos procesos de estabilización, si bien está pendiente de revisión para en su caso incluirlas por el sistema que corresponda. La convocatoria de estos procesos tendrá lugar en diciembre de 2022, suspendiéndose su ejecución hasta septiembre de 2023, para finalizar en diciembre de 2024. El proceso selectivo que se convoque por concurso oposición aplicará la reserva de nota prevista en la convocatoria acumulada de las ofertas 2017 y 2018. STAJ ha reclamado que se amplíen las plazas a ofertar por el sistema de concurso-oposición, hasta alcanzar las 2.547 plazas que fueron objeto de la oferta de 2019, absorbida por este proceso de estabilización por reunir todas ellas algunas de las condiciones previstas en la Ley 20/2021, de obligado cumplimiento.

STAJ ha solicitado que se convoque por promoción interna y por los mismos sistemas selectivos el equivalente al 30% de estas plazas, tal como prevé la LOPJ. El Ministerio se niega alegando que ese 30 por ciento sólo es aplicable respecto de la oferta de empleo ordinaria, y no de esta extraordinaria de estabilización. Además, no habría plazas suficientes ya que ese 30% es adicional a las ofertas de turno libre, por lo que al no haberse previsto en el pacto firmado en mesa general (CSIF, UGT y CCOO) que dio lugar al RDL 14/2021 y del que deriva la Ley 20/2021, no es posible acceder a lo solicitado por STAJ para la Administración de Justicia.

CONCURSOS DE TRASLADO.- 

• Concurso 2022.- Convocatoria entre julio y septiembre de 2022. Resolución en enero 2023. Sus desiertas serán ofertadas a aprobados promoción 2019-2020-2021.

• Concurso 2023.- Convocatoria mayo 2023. Resolución diciembre 2023. Sus desiertas se ofertarán a aprobados promoción 2022 y turno libre 2020-2021-2022.

• Concurso 2024.- Convocatoria abril 2024. Resolución octubre 2024. Sus desiertas se ofertarán a procesos estabilización.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 13 de mayo de 2022

Substitucións: Novos avisos de desocupación.

No día de hoxe saíu publicada nova Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

PRIMEIRA. Destinatarios/as Persoal dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino definitivo en órganos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. 

SEGUNDA.- Postos de traballo ofertados Os relacionados no Anexo I, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular. 

TERCEIRA.- Solicitudes 

1. Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza. 

2. As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado. 
3. Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral. 

4. O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (16, 18 e 19  de maio de 2022). 

CUARTA.- Recursos Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición ante o director xeral de xustiza no prazo dun mes (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas) ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xudicial competente no prazo de dous meses (art. 14 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).  

Reunion coa DXX sobre Substitucións e outros temas de interés.

SUSTITUCIÓNS. Hoxe tivemos a reunión da Mesa Sectorial de Galicia pata tratar a modificación da Orde de Substitucións, xa vos informamos fai uns días da proposta  da Dirección Xeral que ía en liña co manifestado por este sindicato noutras reunións, e salvo uns flecos que poden mellorarse, o gordo da reforma quedará como está no borrador que xa publicamos e vos remitimos. En cuestión duns días se publicará e  entrará en vigor.

TRAXECTORIA PROFESIONAL. Manifesta o Director Xeral, a preguntas deste sindicato, que non hai ningún problema co Traxectoria Profesional, solo un retraso debido ao anunciado cambio de Presidente e de Conselleiros da Xunta de Galicia, así como  outros cambios nos cargos intermedios da Conselleria de Xustiza é de Función Pública. Que en breve se  abrirá o prazo para solicitala.

PRAZAS DE NOVA CREACIÓN. Xa están aprobadas polo Ministerio a prazas novas nos xulgados e saliran a Comisión de Servizo, as das Fiscalias e as dos Imelgas están en trámite, pois a o ter que modificar as RPTs leva mais traballo e interveñen máis organismos, aínda así cre que estarán aprobadas nunhas semanas e poderían sair no próximo concurso.

LEXNET. Respecto do problema de que os datos personais dos funcionarios salgan nas notificacións enviadas por Lexnet, dinnos que foi a raíz da súa ultima actualización, e que entre hoxe e o luns se arraxará o problema polo Ministerio que é quen xestiona Lexnet e xa coñece a cuestión.

PRAZAS AFECTADAS POLO LEY 20/21. Nun primeiro momento dixeron que non había ningunha en Galicia, e agora din que encontraron varias, que podían ser dúas ou algunha máis.

BOLSAS DE INTERINOS. Durante este mes rematarán coas baremacións, e a finais de maio ou a principios de xuño se publicarán as listaxes provisionais.

REXISTRO CIVIL. Vai empezar o despliegue de DICIREG nos rexistros exclusivos de A Coruña e Vigo, que están a falar cunha empresa para formar aos funcionarios, que o despliegue neses rexistros leva aparellado o despliegue nos Xulgados de Paz de eses mesmos partidos Xudiciais. Despois se irá desplegando no resto de Rexistros, ata que a mediados do ano que ven estea implantado definitivamente en todos, principais e delegados.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ informa. Calendario previsto procesos selectivos y concursos de traslado.

Por parte del Ministerio de Justicia nos informa de los distintos procesos que se pretenden realizar, por lo que como siempre informamos, hay que tomarlas con las debidas cautelas.PROCESOS SELECTIVOS.-
Auxilio Judicial OEP 2017-2018.
Se están depurando errores en remisión solicitudes destinos. Previsión toma posesión durante el mes de junio.
Promoción interna GPA y TPA OEP 2019-2020-2021. (985 plazas)
- Convocadas en marzo 2022. 
- Ejercicios segunda quincena Septiembre. 
- Finalización en Diciembre 2022.
Turno libre Oferta empleo reposición acumuladas 2020-2021-2022. (3009 plazas).
- Convocatoria Septiembre 2022. 
- Finalización Febrero 2024.
Procesos estabilización Ley 20/2021. (4717 plazas concurso; 949 plazas concurso-oposición).
- Convocatoria diciembre 2022, con suspensión desarrollo hasta septiembre 2023.
- Finalización diciembre 2024.
Promoción interna OEP 2022. (792 plazas). 
- Convocatoria abril 2023.
- Finalización enero 2024.
CONCURSOS DE TRASLADO.-
Concurso 2022.
- Convocatoria julio-septiembre 2022.
- Resolución enero 2023.
Concurso 2023.
- Convocatoria mayo 2023.
- Resolución diciembre 2023.
Concurso 2024.
- Convocatoria abril 2024.
- Resolución octubre 2024.

Además os dejamos un cuadro explicativo de las plazas que se ofertan de la OEP 2022 y del PE20/21.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 12 de mayo de 2022

Datas de exame de Xestión e Tramitación quenda de promoción interna

O Subdirector de Xustiza do Ministerio adiántanos na reunión que se está a desenvolver agora mesmo coas organizacións sindicais con representación a nivel nacional (STAJ, CSIF, UGT, CCOO, CIG e ELA)  que as datas de exame serán a segunda quincena de setembro do 2022. Ambos exames poderán ser coincidentes. A intención é  rematar os dous procesos selectivos de promoción interna neste mesmo ano 2022.

Seguiremos informando do resultado da reunión con detalle.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ presenta enmiendas a la Ley que crea los Tribunales de Instancia

STAJ está manteniendo estas semanas reuniones con diversos Grupos políticos con representación parlamentaria, para trasladarles nuestra posición en relación con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que como sabéis reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear los Tribunales de instancia, además de las Oficinas de justicia en el municipio, sucesoras de los actuales Juzgados de Paz. Fruto de esas reuniones, hemos presentado propuestas de enmiendas que tratan de mejorar el texto del proyecto, así como garantizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia.

Los Tribunales de Instancia suponen la unificación de los juzgados que existen en cada partido judicial. Además, se crea también el Tribunal Central de Instancia, que unifica todos los Juzgados Centrales. Se mantiene el resto de órganos judiciales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales), excepto los Juzgados de Paz, que se transforman en Oficinas de Justicia en el Municipio. Los Tribunales de Instancia se subdividen en Secciones, que generalmente coinciden con la jurisdicción, excepto en aquellos partidos judiciales que actualmente no tienen separación de jurisdicciones (actuales juzgados mixtos) 

La instauración de los Tribunales de Instancia lleva aparejada la modificación de la Oficina Judicial, de manera que cada Tribunal de Instancia estará asistido por una Unidad Procesal de Tramitación (“UTRAM”), según el proyecto aprobado en Consejo de Ministros y que ahora inicia su tramitación parlamentaria. Cada unidad contará con los puestos de trabajo que habrán de ser ocupados por el personal funcionario de la Administración de Justicia, según se establezca en las Relaciones de Puestos de Trabajo que deberán ser negociadas con los sindicatos. Por su parte, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Central de Instancia y las Audiencias Provinciales, estarán asistidas por sus respectivas Unidades procesales de Tramitación. Es conveniente aclarar que los Tribunales de instancia son de Partido judicial, no de provincia, si bien algunas secciones pueden extender su jurisdicción a varios partidos judiciales o provincias (como ahora los juzgados de vigilancia, penales, sociales, contenciosos o mercantiles)

Junto a estas Unidades, se mantienen los Servicios Comunes, previstos en la LOPJ desde la reforma de 2003, y que en muchos partidos judiciales están ya funcionando. Esos servicios comunes tendrán funciones, principalmente, de Decanato y actos de comunicación, por un lado, o de ejecución, por otro. Desaparecen los servicios de ordenación del procedimiento, ya que sus funciones serán asumidas por las “UTRAM”

Las enmiendas propuestas por STAJ inciden, fundamentalmente, en los siguientes aspectos, entre otros:
- Diferenciación de puestos de trabajo que permita la especialización. Debe existir al menos una unidad por cada una de las Salas de Tribunal Supremo,  Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia, y por cada sección de cada Audiencia Provincial y Tribunal de Instancia, diferenciándose los puestos igualmente según el área en la que se subdivida cada unidad, a efectos de provisión de puestos de trabajo y asignación de tareas o funciones. En los servicios comunes, los puestos deben diferenciarse igualmente según las áreas en que se subdividan. Todo ello sin perjuicio de la diferenciación que debe existir en función de características propias de los puestos (por ejemplo, guardias) 

- Creación de puestos singularizados para todos los cuerpos, incluyendo las jefaturas de secciones y áreas, con mejores retribuciones. Eliminación de la libre designación como sistema de provisión. 

- Los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, oficinas fiscales, oficinas de Registro Civil y oficinas de justicia en el municipio, únicamente pueden ser cubiertas por personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (reserva de función).

- Clarificación de funciones de las Oficinas de justicia en el municipio, con potenciación y asunción de funciones procesales propias, no sólo de actos de comunicación, así como funciones en materia de Registro Civil, con dotación suficiente de personal. Dotación de medios por parte de Ministerio y CCAA, no sólo por los Ayuntamientos, como sucede ahora con los Juzgados de Paz, bastante “olvidados” en cuestión de medios materiales.

- Mantenimiento de la MUGEJU como centro de destino para los funcionarios de Justicia, así como sus Delegaciones. Consideración de las unidades de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) como centros de destino.

- Regulación básica del “teletrabajo” en la propia LOPJ, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario posterior por Ministerio y CCAA.

- Mejora del régimen de sustituciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, en los supuestos en que no se sustituyen entre sí, con preferencia para los funcionarios del Cuerpo de Gestión P.A.

- Clarificación de ciertas funciones del Cuerpo de Letrados A.J., remarcando su carácter indelegable.

- Regulación de la carrera profesional y el complemento asociado a ella.

- En materia de promoción interna, recuperación de la reserva de la mitad de las plazas vacantes existentes. Sistema de concurso de méritos para la promoción interna, con carácter excepcional.

- Mejora de los procesos selectivos, evitando que existan diferentes notas de corte según los ámbitos, así como coordinación con los concursos de traslado. Posibilidad de unificación de la convocatoria.

- Mejora de la regulación de las comisiones de servicios y sustituciones, que deben ser retribuidas conforme al cuerpo y puesto que se sustituye.

STAJ también ha propuesto un régimen transitorio y de implantación mucho mayor que el que prevé el Proyecto que recoge un periodo muy corto que va desde el 1 de enero al 1 de julio de 2023. Algo que nos parece peligroso, pues es preciso que antes de su implantación se proceda a la negociación de todas las relaciones de puestos de trabajo de las diferentes unidades y servicios (o la modificación de las actuales), siendo además conveniente empezar por partidos judiciales de menor dimensión, con un periodo de análisis de posibles disfunciones que puedan producirse en la práctica, para poder corregirlas antes de implantar el nuevo modelo en partidos judiciales de mayores dimensiones. 

Las propuestas recogidas en estas enmiendas, las estamos también exponiendo en los grupos de trabajo creados al efecto a raíz del Acuerdo de diciembre de 2021, suscrito con el Ministerio de justicia por STAJ y otros sindicatos.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 11 de mayo de 2022

Substitucións entre titulares: adxudicación definitiva de prazas

Saíu publicada, con data do 11/05/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 05/05/2022.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Comisións de servizo: adxudicación definitiva

Saíu publicada a Resolución do 11 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 26 de abril de 2022.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Persoal interino: prazas autorizadas

Acaban de autorizarse novas prazas para a súa cobertura por persoal interino. Por provincias, as  prazas ofertadas son:

PROVINCIA DE OURENSE

 AUXILIO XUDICIAL - AUDIENCIA PROVINCIAL DE OURENSE, SECCIÓN 2ª (TITULAR EN SUBSTITUCIÓN VERTICAL)

- XESTIÓN PROCESUAL - XULGADO DE PAZ DE VIANA DO BOLO (TITULAR EN COMISIÓN DE SERVIZOS)

- TRAMITACIÓN PROCESUAL - FISCALÍA PROVINCIAL DE OURENSE (BAIXA MÉDICA DA TITULAR)


PROVINCIA DE PONTEVEDRA


Estas prazas ofreceranse ao Servizo Público de Emprego

PROVINCIA DE A CORUÑASTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

El Ministerio nos convoca para tratar la OPE 2022 y las plazas afectadas por la Ley 20/21.

El Ministerio de Justicia  ha citado  a STAJ junto con CSIF, CCOO, UGT , CIG y ELA e a una Mesa Sectorial que tendrá lugar mañana jueves día 12 de mayo y en la que se tratará y nos informaran de la Oferta Pública de Empleo (OPE 2022) de la Administración de Justicia y de las plazas que se convocaran  en la Oferta Publica de Empleo extraordinaria que están  afectadas por la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Como ya os hemos informado:

- Las plazas de la  OPE 2022 correspondientes a la  Promoción Interna se convocaran en el mes de abril de 2023. 

- Las plazas correspondientes al turno libre de la OPE 2022 se convocaran conjuntamente con las de las OPEs 2020 y 2021, aún sin fecha determinada, pero podría ser a lo largo del otoño de este año.

- Las plazas afectadas por la Ley 20/21 se convocarán, según la propia Ley, antes de la finalización del presente año. 

Os seguiremos informando puntualmente.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

El CGPJ traslada a Justicia la necesidad de crear 176 nuevas unidades judiciales este año

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado conocimiento de los informes de necesidad recibidos de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que ponen de manifiesto la necesidad de crear un total de 176 unidades judiciales en toda España durante este año 2022.
A la vista de que el número de nuevas unidades judiciales excede de las 70 que el Ministerio de Justicia tiene previsto crear a lo largo del presente ejercicio, la Comisión Permanente ha elaborado la lista de las que se consideran imprescindibles por el Servicio de Inspección del CGPJ en un informe elaborado a tal efecto.

Según ese informe, en Cantabria se considera imprescindible una plaza de magistrado para la Sección 2ª de la Audiencia Provincial, correspondiente al orden civil.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 10 de mayo de 2022

Substitucións entre titulares: convocada mesa sectorial para a súa reforma

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de comunicarnos a convocatoria para a Mesa Sectorial de Xustiza para o día   13/05/2022 ás 11:30 horas.

Orde do día: proposta e regulación das substitucións.

Polo que puidemos ver no novo texto, a Dirección Xeral aceptou varias das propostas feitas por STAJ.  Seguiremos informando con detalle


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

REUNIÓN ACCIÓN SOCIAL 2022

Rematada a reunión de Acción Social coa DXX, comunícannos que a convocatoria deste ano 2022 publicarase proximamente no DOG, sen concretar aínda data exacta.

STAJ manifestou un ano máis a necesidade de ampliar a contía para repartir, non deixándose soamente para axudas á dependencia, e volvendo recuperar as axudas de estudos, fillos, etc. que había fai anos, antes da crise do 2010.

Poden solicitar a axuda:

a) Aquelas persoas que prestaran servizos como persoal funcionario interino da Administración de xustiza nesta comunidade autónoma durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (día 17/06/2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria.

b) O persoal funcionario de carreira da Administración de xustiza que durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (17/06/2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria prestaran servizos nesta comunidade autónoma e se xubilaran durante o dito período.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

As persoas solicitantes que estean en servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos, deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX, no enderezo web opax.xunta.es. 

Soamente os solicitantes que non se atopen en servizo activo terán dúas opcións: ou ben poderán asinar e presentar a súa solicitude electrónicamente, ou poderán realizar a presentación imprimindo o formulario validado da solicitude, que deberá ser asinado e rexistrado, xunto coa preceptiva documentación complementaria, en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Excepcionalmente, tamén poderase utilizar esta última vía cando resulte imposible a presentación telemática por razón técnicas e se acredite documentalmente a dita imposibilidade. A estes efectos, será necesario que abran unha incidencia ao Centro de Atención ao Usuario (CAU) e acheguen xustificante da mesma.

Contía da axuda:

A contía da axuda calcúlase do seguinte modo, tendo en conta o grao de discapacidade:

- Do 33 % ao 64 %: 300 €

- Do 65 % ao 74 %: 600 €

- Do 75 % en diante: 1.200 €

A Comisión de Acción Social poderá modificar a anterior repartición cando por causa do número de instancias presentadas o orzamento establecido para esta axuda non sexa suficiente para a aplicación dos importes acabados de sinalar, de tal xeito que estes importes se verán reducidos proporcionalmente ata que a contía global das solicitudes aprobadas non supere o importe de 21.911,00 euros establecido para esta axuda.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

LexNET aumenta a súa capacidade

O Ministerio de Xustiza anunciou que xa se pode acceder a Lexnet dende outros navegadores, non só dende explorer, e que integrará o sistema AutoFirma. 

A nova versión permite aos órganos xudiciais xerar notificacións con escritos de maior tamaño que ata o de agora (ata 30 Mb) e introdúcense melloras coa usabilidade, como a posibilidade adxuntar arquivos de xeito máis sinxelo e intuitivo. Tamén permitirá operar ao persoas das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado co seu certificado de pseudónimo optimizará o formato dos documentos PDF xerados pola aplicación. 
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 9 de mayo de 2022

Cadro de vacacións 2022

Dende STAJ elaboramos un cadro de vacacións para este ano 2022 para que poidades consultar de forma sinxela cantos días vos corresponden, cómo se solicitan, os periodos de disfrute (tempadas "A" e "B"), as porcentaxes de permanencia así como as baremacións de preferencias en cada caso. 

VACACIÓNS 2022STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Oposicións LAJ: publicados os tribunais calificadores

Hoxe publícanse no BOE os Tribunais Calificadores do proceso selectivo para o ingreso, por o sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza. 

Preme aquí para acceder á resolución

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 6 de mayo de 2022

Programa anual de vacacions 2022

Acabase de publicar na intranet de xustiza o Plan anual de vacacións 2022 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicas/os forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.

     A planificación das vacacións anuais realizarase distinguindo dúas tempadas:

·         TEMPADA “A”:

ü  Do 01/07/2022 ata o 30/09/2022

ü  Semana Santa: do 11/04/2022 ata o 17/04/2022

ü  Nadal: do 19/12/2022 ata o 08/01/2023

·        TEMPADA “B”:

ü  Do 10/01/2022 ata o 10/04/2022

ü  Do 18/04/2022 ata o 30/06/2022

ü  Do 01/10/2022 ata o 18/12/2022

ü  Do 09/01/2023 ata o 31/01/2023 

As solicitudes deberán presentarse no servizo nos seguintes prazos ordinarios:

Para vacacións durante a tempada ”A": As vacacións de verán solicitaranse ata o 31 de maio e as de Nadal ata o 15 de decembro.

Para vacacións durante a tempada "B": Ata o día 15 do mes anterior ao do gozo das vacacións.

Mirar o calendario


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

El CGPJ, traslada a Justicia la necesidad de crear tres juzgados en Galicia

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado hoy conocimiento de las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales.

A la vista de que el número de nuevas unidades judiciales recomendadas  excede de las 70 que el Ministerio de Justicia tiene previsto crear a lo largo del presente ejercicio, la Comisión Permanente ha elaborado la lista de las que se consideran imprescindibles por el Servicio de Inspección del CGPJ en un “detallado y preciso” informe elaborado a tal efecto. 

Según este informe, esas 70 plazas imprescindibles, que se reparten entre la Audiencia Nacional y las 17 Comunidades Autónomas destacamos las plazas que corresponden a Galicia que son las siguientes

·         Un juzgado de primera instancia en el partido judicial de A Coruña para su posterior especialización, de forma exclusiva y excluyente, en asuntos relativos al derecho de familia, a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y los internamientos.

·         Un juzgado de primera instancia en el partido judicial de Lugo.

·         Un juzgado de primera instancia en el partido judicial de Vigo. 

 ·         Una plaza de magistrado/a para la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, correspondiente al orden penal.

Ver informe completo del CGPJ

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 5 de mayo de 2022

Substitucións entre titulares: novos avisos de desocupación

No día de hoxe saíu publicada a Resolución do 5 de maio da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

PRIMEIRA. Destinatarios/as Persoal dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino definitivo en órganos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. 

SEGUNDA.- Postos de traballo ofertados Os relacionados no Anexo I, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular. 

TERCEIRA.- Solicitudes 

1. Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza. 

2. As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado. 
3. Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral. 

4. O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (6, 9 e 10 de maio de 2022). 

CUARTA.- Recursos Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición ante o director xeral de xustiza no prazo dun mes (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas) ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xudicial competente no prazo de dous meses (art. 14 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).  

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Acción Social 2022: Convocatoria criterios repartición de fondos

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

Data: 10/05/2022

Hora: 10:00 h.

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2. Convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social 2022.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Resolución provisional de comisións de servizo.

No día de hoxe publícase a Resolución  da DXX, pola que se  resolven  as adxudicacions provisionais do corpo de Xestión, Tramitacíón e Auxiliio Xudicial que foron convocadas por resolución do 26 de abril de 2022.

Ver resolución coas adxudicacións e coas puntuacións


 Xdo. Social n.6 A Coruña

Motivo  da desocupación: Liberación sindical.  Corpo : CXPA

Adxudicatario/a : ElenaM.V.L

  Xdo.1ªInstancia e Instrucción n.1 O Porriño

Motivo  da desocupación:Excedencia.   Corpo : CXPA

Deserta.

Xdo de Paz de Bueu

Motivo  da desocupación:  Vacante. Corpo : CXPA

Adxudicatario/a :Jose Luis.F.G.

  Xdo. 1ª Instancia n.5 Ourense

Motivo  da desocupación: Excedencia.  Corpo : CXPA

Adxudicatario/a : Ana.G. M.

Fiscalía de Área de Vigo.

Motivo  da desocupación: Vacante.  Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : Consuelo.R.S.

Fiscalía de  Área de Vigo

Motivo  da desocupación: Vacante.  Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : Josefa I.  de la C.

  Fiscalía da Coruña

Motivo  da desocupación: Liberación sindical. Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : Alexandro.G. C.

Decanato Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Lugo.

Motivo  da desocupación:  Vacante.         Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : Antonio.G.C.

 Xdo. 1º Instancia 9 de Vigo

Motivo  da desocupación: Vacante. Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : Ivy.G. V.

Xdo 1ª Instancia e Instrucción n.2 de Mondoñedo

Motivo  da desocupación:  Vacante. Corpo : CTPA

Adxudicatario/a : María Isabel M.P.

Xdo.1ª Instancia e Instrucción n-1 de O Barco de Valdeorras.

Motivo  da desocupación:   Vacante. Corpo : CTPA

Adxudicatario/a :  Deserta

  Decanato Servicio Com de Notificaciones y Embargos de Lugo.

Motivo  da desocupación:Vacante .      Corpo :CAX

Adxudicatario/a : Deserta

Xulgado de 1ª Instancia e Instru Betanzos

Deserta


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras