lunes, 17 de enero de 2022

Vacacións e asuntos propios de 2021: mantense o seu disfrute ata o 31 de xaneiro de 2022

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de informarnos de que non houbo ningún cambio no prazo para disfrutar as vacacións e os días de asuntos propios (lembrade que estaba convocada unha reunión entre o Ministerio de Xustiza e as Comunidades Autónomas o pasado venres, 14 de xaneiro). Polo tanto, mantense a data do 31 de xaneiro do 2022 como data límite para o seu disfrute en Galicia, exceptuando os casos particulares de illamento por COVID ou por casos excepcionais de necesidades do servizo.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ insiste en pedir un reforzo para o Rexistro Civil de Ponteareas

Desde STAJ reiteramos a petición de nomeamento dunha persoa de reforzo para o Rexistro Civil de Ponteareas e por extensión para o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución 2 da devandita localidade.

 Xa manifestamos no seu momento que excede a carga de traballo prevista pola Orde JUS/145/2018. Ademais Ponteareas conta con 220 entidades de poboación repartidas en 24 parrroquias e 22.942 habitantes nunha zona eminentemente rural.

É mais que coñecida a crecente demanda de fes de vida como consecuencia do Bono Social, os matrimonios que non se puideron celebrar no ano 2020 ( consecuencia da pandemia) , a concesión masiva de nacionalidades ( no mes de novembro pasado 16) etc . A media de certificacións semanais ascende a 60 , os expedientes a día 20/11/2021 suman 331, exhortos 367 e os expedientes leves 102. Datos que se poden corroborar coa información obrante no devandito órgano.

 Aínda que é certo que se implantou a cita previa, resulta totalmente ineficiente. Desde as nove da mañá ata as dúas e media a xente acumúlase para ser atendida presencialmente alegando descoñecemento ou falta de medios técnicos para acceder a internet. Se alguén acode con cita previa é porque con anterioridade se lle xerou a mesma desde o propio teléfono do xulgado pola funcionaria encargada do  Rexistro.

 A actividade diaria  aseméllase mais a un Xulgado de Garda que a unha oficina civil coa consecuente falta de tempo para tramitar os expedientes ao dispoñer dunha soa funcionaria  e agravándose aínda mais a situación cando goza das súas vacacións pois a inhabilidad do mes de agosto non existe para os trámites relacionados co RC.

A Lei 6/2021 conleva cambios de orde estrutural, normativo e tecnolóxico co consecuente aumento de traballo dado que os Xulgados de Paz unicamente encargaranse de fes de vida e certificados.

 Por todo o anterior desde STAJ, REITERAMOS, que se nomee unha persoa de reforzo e así poder atender mellor as necesidades do Rexistro Civil de Ponteareas ao entender que o déficit de persoal é de carácter estrutural motivo polo cal entendemos debería crearse dita praza  para evitar atrasos indebidos na marcha diaria do RC e  nos expedientes.

Xustificante

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 13 de enero de 2022

SUBSTITUCIÓNS: ADXUDICACIÓN RESPONSABLE DE ESTATÍSTICA, REXISTRO E CALIDADE FISCALÍA DA CORUÑA

A Dirección Xeral de Xustiza publicou na INTRANET a Resolución do Director Xeral de Xustiza do 13/01/2022, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal do posto de «Responsable de Estatística, Rexistro e Calidade da Fiscalía da Coruña» mediante o sistema de substitución ofertada con data 10/12/2021.

Denominación: Responsable estatística, rexistro e calidade

Centro de destino: Fiscalía Provincial

Localidade: A Coruña

Corpo: Xestión / Tramitación

Adxudicatario/a: F.S.S.

Data inicio da substitución: 18/01/2022 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

OPOSICIONES JUSTICIA: Reunión sobre el impacto de la Ley 20/21 de reducción de la temporalidad en la Admón Pública.

Ayer 12 de enero se ha celebrado una primera reunión de la Mesa sectorial de la Administración de Justicia compuesta por STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA para analizar el impacto de la Ley 20/2021 en las ofertas de empleo y procesos selectivos en la Administración de Justicia. Ha tenido el carácter de reunión de trabajo, sin negociación (que comenzara en los próximos días), en la que se han planteado por el Ministerio algunas cuestiones en relación con las previsiones de esta Ley. Con carácter previo decir que STAJ ni pidió, ni negoció, ni participó de ningún modo en la elaboración de esta Ley.

El Ministerio ha manifestado que las oposiciones de Letrados A.J. no están afectadas por esta Ley, ya que no hay plazas que estén en las situaciones previstas en la misma. El Ministerio también ha dejado claro que los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo acumuladas de 2017 y 2018 no están afectados, ni el de Auxilio Judicial, cuya resolución definitiva se espera -según el Ministerio- para finales de Febrero, ni por supuesto Tramitación y Gestión, que ya han finalizado.

En cuanto a la convocatoria correspondiente a la Oferta de empleo de 2019, el Ministerio entiende que hay que negociarla ya, para tenerla terminada y convocada antes de 1 de junio de 2022, tal como obliga la Ley.

Esta oferta está incluida en el proceso de estabilización fruto del Acuerdo de 2018, cuyas bases comunes deberían ser las mismas que las de las OEP 2017 y 2018 y, por tanto, el sistema de acceso debe ser el concurso oposición, que es además a lo que obliga la Ley (con valoración de la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total). Sin embargo, el Ministerio considera que hay que introducir cambios, para adaptarla a las disposiciones de la Ley 20/2021 y sobre todo para que sea un proceso ágil. No obstante, el Ministerio apuesta por el mantenimiento de la reserva de nota de los que aprobaron algún ejercicio de la oposición anterior, para lo cual los temarios no pueden cambiar. Adicionalmente a esa oferta de empleo, hay que añadir el número de plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Ello incluye los refuerzos, que previamente hay que convertir en plantilla (o RPT). También hay que incluir el número de plazas que, en su caso, hayan quedado sin cubrir de la convocatoria de OEP 2017-2018

El Ministerio plantea también la cuestión del carácter eliminatorio o no de los ejercicios de la fase de oposición, si bien considera en todo caso que aunque los ejercicios no lo tengan, la fase de oposición sí, por lo que habría que establecer una nota mínima de la suma de los ejercicios para poder pasar a la fase de concurso.

Otra cuestión importante es determinar qué número de esas plazas deben ser incluidas en el proceso extraordinario que, por una sola vez, se convoque por el sistema de concurso de méritos (sin fase de oposición). La ley establece con carácter imperativo que deben ofertarse por este sistema aquellas plazas estructurales que no habiendo sido cubiertas en los procesos selectivos de las OEP 2017 y 2018, a fecha 31 de diciembre de 2020 hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida antes de 1 de enero de 2016, y las que a fecha de entrada en vigor de la Ley (30 de diciembre 2021) hayan estado ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016. Ello incluye los puestos de refuerzo que tengan esa duración

Por ello es necesario determinar qué plazas están en esa situación, pero como las convocatorias de procesos selectivos no pueden identificar las plazas, lo único que se puede ofertar en ese proceso es un número equivalente. Ese número será extraído de la oferta total, debiendo el resto ser ofertado por el sistema de  concurso oposición.

Lo que sí ha manifestado el Ministerio es que no es un proceso restringido, sino que se trata de un proceso de libre concurrencia, por lo que puede presentarse cualquiera que reúna los requisitos generales de titulación, edad, etc.

En resumen, por lo que respecta al turno libre y en cuanto al número de plazas correspondiente a la OEP 2019 más las que se añadan por cumplir los requisitos previstos en la ley a que hemos hecho referencia, tendrá que haber dos sistemas de acceso, uno por concurso-oposición, que es el establecido en las bases comunes ya dictadas, y otro extraordinario -y por una sola vez-, por concurso de méritos (sin fase de oposición), en el quese incluirá exclusivamente el número de plazas a que también hemos hecho referencia antes.

Esos procesos no pueden afectar a las plazas que en la OEP 2019 se reservan para turno de promoción interna, que se mantiene tal cual. Desde STAJ hemos recordado que el Acuerdo de 2018 incluye la previsión de que se incluya una oferta adicional y extraordinaria que permita una reserva de plazas para este turno de manera que se alcance el 60 por ciento de las plazas ofertadas en el turno libre.

Se ha puesto sobre la mesa también la posibilidad de que a la oferta de 2019 se acumulen las Ofertas de 2020 y 2021, que de no acumularse se retrasarían aún más de lo que ya están, lo que permitiría ampliar sustancialmente el número de plazas a ofertar, lo que facilitaría el acceso a todos los aspirantes, incluso de aquellos que carecen de méritos para la fase de concurso. El Ministerio nos emplaza a futuras reuniones que tendrán lugar durante las próximas semanas, para ir concretando todas estas cuestiones así como para negociar las bases de la convocatoria de OEP 2019 y plazas adicionales (y en su caso acumuladas 2020 y 2021).

Otros asuntos.- El Ministerio también ha planteado la necesidad de analizar los preceptos de la LOPJ quedeberían ser objeto de modificación, para adaptarlos a las previsiones de la Ley 20/2021, en cuestiones como son la duración máxima de los nombramientos de interinos, etc.

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar una regulación de carácter básico para la cobertura temporal de puestos de trabajo mediante los sistemas de comisión de servicios y sustituciones.

                                                                                                                  STAJ GALICIA 13 enero 2021

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

ALEGACIONES CONCURSO DE TRASLADOS 2021

Las alegaciones al concurso de traslados se pueden hacer en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir de hoy, día 13 de enero, tras la publicación ayer en el BOE de la resolución provisional del concurso de traslados de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. (Alegaciones del 13 al 26 de enero). 

Para consultar la puntuación obtenida, se ha de hacer a través del ANEXO III, desde el siguiente enlace (habilitado a partir del 13 de enero):

https://aplicacionainoa.justicia.es/asistenteinscripcion/sap/bc/webdynpro/sap/zasis_gta_anexo3

Os adjuntamos el manual para saber cómo hacer la consulta del Anexo III:

Manual de consulta para la visualización del Anexo III (pdf. 1.24 MB)

Cómo hacer las alegaciones al concurso:

*Los funcionarios/as que no estén de acuerdo con los datos obrantes en dicho Anexo III, deberán solicitar su corrección mediante el Anexo IV (Modelo de alegaciones), aportando la prueba documental oportuna.

ANEXO IV  (modelo de alegaciones)

Una vez cumplimentado el Anexo IV y firmado en el que se acompañará la documentación que considere oportuna, en su caso. Todo ello se escaneará y se enviará en un único fichero, a través del correo electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es, indicando en el mensaje, enel apartado “Asunto”: APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_ALEGACIONES.

*En el mismo plazo anterior, podrá presentarse la renuncia a la participación en el concurso, en aquellos casos debidamente justificadosPara ello enviarán firmado y escaneado el Anexo IV (modelo de alegaciones), junto con la documentación justificativa de dicha renuncia, a través del correo electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es. Al enviar el correo electrónico, indicarán en el apartado «Asunto»: Renuncia, en un único fichero, el cual tendrá la denominación del nombre, apellidos, NIF y modelo de instancia del interesado (Ejemplo: «Luis Pérez Pérez 00000000K V1»).

*En la página web del Ministerio podéis consultar los listados provisionales de adjudicatarios y excluidos, así como el Anexo III con los datos personales, el Anexo IV (modelo de alegaciones), la baremación realizada, el destino de origen, los puestos solicitados y las plazas, en su caso, adjudicadas.

*El resultado se verá reflejado en la resolución definitiva del concurso, por lo que no será notificado personalmente a los/as interesados/as. De no reclamarse en el plazo establecido, se entenderá que muestra su conformidad y aceptación de los datos contenidos, de su baremación y el destino provisionalmente adjudicado.

*ESCALAFÓN: Para consultar el escalafón lo podemos hacer desde INTRANET, entrando en OPAX, y seleccionando la pestaña “Consulta escalafón nacional”.

*NOTA: Recordad que en el escalafón el número de orden computa únicamente la antigüedad sin contar la puntuación del gallego, y dentro de los de la misma antigüedad el número de orden obtenido en el proceso selectivo correspondiente.    

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

EGAP: Webinario O Reto da COVID-19 na xestión de persoal nas universidades públicas

No DOG de hoxe publícase a Resolución do 7 de xaneiro de 2022 pola que se convoca o webinario O reto da COVID-19 na xestión do persoal nas universidades públicas.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Desenvolvemento:

Data: xoves 20 de xaneiro de 2022.

Modo de impartición: telepresenza.

Horario: das 12.00 ás 14.00 horas.

Duración: 2 horas lectivas.

O funcionamento básico da plataforma de telepresenza require que cada alumno/a dispoña dos seguintes compoñentes:

1. Computador de escritorio, portátil ou smartphone.

2. Conexión estable á internet.

3. Navegador web Google Chrome ou Mozilla Firefox nas últimas versións.

4. Altofalantes (se o monitor ou equipamento non dispón deles).

Número de prazas:Cen (100).

Inscrición:

1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. As persoas interesadas deberán seleccionar primeira a área en que está integrada esta actividade (Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas) e despois seleccionar en nome do curso: webinario O reto da COVID-19 na xestión de persoal nas universidades públicas.

3. O prazo para inscribirse estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 17 de xaneiro de 2022.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 12 de enero de 2022

SUBSTITUCIÓNS: NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓNS

Publicados con data de hoxe día 12-01-2022 novos avisos de desocupación de postos que se ofertan  para a súa cobertura  mediante substitución entre titulares.

De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles  (13,14 e 17 de xaneiro de 2022).

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas  solicitudes conforme a Resolución da DXX dispoñible nos  modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

Podes ver toda a información premendo nesta ligazón.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Sustitución entre titulares: Adxudicación de prazas

Publicouse na intranet a Resolución 12/01/2022 da DXX pola que se resolve a última convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

Xulgado do Social nº 1 de A Coruña. Vacante. CAX.

    Adxudicatario/a: Sen Peticións   

Decanato PR.I./I. Lugo. Liberación sindical. CTPA.

    Adxudicatario/a: M.R.C.

    Localidade: LUGO

    Corpo: CAX

    Data de inicio da substitución: 17/01/2022

Xulgado 1ª Instancia nº 2 de Vigo.Vacante.CTPA.   

    Adxudicatario/a: M.E.S.P

    Localidade: Sarria

    Corpo: CTPA

    Data de inicio da susbtitución: 24/01/2022

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Último chamamento persoal interino: Prazas autorizadas

No día de hoxe, foron aprobados pola Dirección Xeral de Xustiza os seguintes chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:   

PONTEVEDRA

Decanato Servizo Común de Apoio de VIGO  CTPA    ZONA 2    INCAPACIDADE TEMPORAL DO/A TITULAR

               A CORUÑA

OURENSE

Xulgado do Social nº 1: praza de TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Posible ampliación do prazo de disfrute de vacacións e/ou moscosos.

O pasado día 30 de decembro, na reunión da mesa Sectorial mantida co Director Xeral de Xustiza, este nos manifestou que só se podería aumentar o prazo de disfrute en casos concretos e xustificados, tales como os aillamentos por COVID, sempre que impidan o disfrute no prazo ordinario, pero tamén nos informou de que estaba previsto que o próximo venres  día 14 de xaneiro se trate no seo da Conferencia Sectorial de Xustiza, que integran as CCAA con competencias en Xustiza máis o propio Ministerio de Xustiza, a posibilidade de ampliar o prazo de disfrute de vacacións e días de asuntos particulares xerados no ano 2021.

Quedamos a espera do que salga desa reunión par saber si se amplia ou non o prazo, se no caso de ampliarse acolleria a posibilidadee de disfrutar, máis alo do 31 de xanerio, días vacacións e máis días asuntos particulares ou solo días dunha das dúas clases, si se pon ou non limite ao numero de días que se poden disfrutar durante a posible ampliación, e ata cando se ampliaría, no seu caso, ese prazo.

Entendemos tamén que si se acordase ampliar o prazo, se permitiría renunciar, sen ningún problema e sen outra xustificación, aos días pedidos e non disfrutados, xa que hai moitos que  os tiveron que pedir polo numero de días que lles quedaban uo polos distintos acordos de disfrute entre compañeiros que houbo nas distintas oficinas xudiciais. STAJ presentará solicitude neste sentido tan pronto se aprobase a medida e vos informaremos de contado da decisión que se tome. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Concurso de Traslados: Publicación resolución provisional en BOE

Publicada en el BOE de hoy la Orden JUS/1525/2021, de 29 de diciembre por la que se resuelve provisionalmente, se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los Anexos III, del concurso de traslado para cubrir plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, y Resoluciones de 30 de septiembre de 2021, de las Comunidades Autónomas.

Se pone a disposición de los interesados en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) y, en su caso, en las correspondientes páginas de las Comunidades Autónomas transferidas, la documentación que se indica a continuación:

– La relación de excluidos/as, con las causas de exclusión.

 – El aplicativo informático a través del que podrán visualizar los Anexos III con los datos personales de los/las concursantes, la baremación realizada, el destino de origen, los puestos solicitados y la plaza adjudicada provisionalmente, en su caso.

– La relación en orden alfabético de adjudicaciones. 

Para consultar la puntuación obtenida, se ha de hacer a través del ANEXO III, a través del siguiente enlace (estará habilitado a partir del 13 de enero):

https://aplicacionainoa.justicia.es/asistenteinscripcion/sap/bc/webdynpro/sap/zasis_gta_anexo3

Os adjuntamos el listado publicado en la web del  Ministerio de Justicia  de las plazas adjudicadas provisionalmente:

Auxilio Judicial (pdf. 618.64 KB)

Gestión PA (pdf. 1.77 MB)

Tramitación PA (pdf. 2.34 MB)

Relación de excluidos (pdf. 326.48 KB)

Preferencias (pdf. 193.27 KB)

Manual de consulta para la visualización del Anexo III (pdf. 1.24 MB)

Anexo IV (pdf. 22.61 KB)

Alegaciones.-

Los funcionarios interesados expresarán en un plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», su disconformidad con los datos obrantes en el anexo III, para lo cual deberán solicitar su corrección mediante el Anexo IV (pdf. 22.61 KB) (Modelo de Alegaciones), publicado en la Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, y en la página web del Ministerio de Justicia, aportando la prueba documental oportuna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Una vez cumplimentado el anexo IV, deberán firmarlo, acompañando la documentación que crean oportuna, en su caso. Todo ello se escaneará y se enviará en un único fichero, a través del correo electrónico: concursos.admonjusticia@mjusticia.es, indicando en el mensaje, en el apartado «Asunto»: APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_ALEGACIONES.

 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 11 de enero de 2022

Publicados los listados definitivos de las Bolsas de Interinos de la Gerencia de Burgos

En la página Web del Ministerio de Justicia se ha publicado la resolución del Gerente Territorial de Burgos de 11 de enero, por la que se aprueban y publican los listados definitivos de las bolsas de interinos de los cuerpos de  Gestión, Tramitación y Auxilio, correspondientes a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, convocadas por resolución de 10 de junio de 2021.

Se incluyen listados de Titulares y Reserva 1.

Además, se incluyen listados Reserva 2 de los aspirantes que cumplen todos los requisitos, pero su puntuación no alcanza para estar incluidos en el cupo de Reserva 1 de la Bolsa a la que han optado, y que serían llamados sólo cuando no hubiese disponible nadie de la bolsa titular ni de la Reserva 1.

La fecha de entrada en vigor de estas bolsas es del 17 de enero, por lo que a partir de ese día todos los llamamientos se harán de las nuevas bolsas.

Contra la resolución de la Gerencia los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Dirección General para el Servicio Público de la Justicia.

Resolución 11 de enero 2022

LISTADO DEFINITIVO AVILA GESTION

LISTADO DEFINITIVO AVILA TRAMITACION

LISTADO DEFINITIVO AVILA AUXILIO

LISTADO DEFINITIVO BURGOS GESTION

LISTADO DEFINITIVO BURGOS TRAMITACION

LISTADO DEFINITIVO BURGOS AUXILIO

LISTADO DEFINITIVO SEGOVIA GESTION

LISTADO DEFINITIVO SEGOVIA TRAMITACION

LISTADO DEFINITIVO SEGOVIA AUXILIO

LISTADO DEFINITIVO SORIA GESTION

LISTADO DEFINITIVO SORIA TRAMITACION

LISTADO DEFINITIVO SORIA AUXILIO

Listado Definitivo Médicos Forenses

 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ INFORMA: este ano 2022 temos 12 días de asuntos propios ordinarios

No día de hoxe dende STAJ, percatámonos que no OPAX se nos asignaban 11 días de asuntos propios para o ano 2022, cando realmente temos dereito a 12 días. Esto é, porque o coincidir o 1 de xaneiro, o 24 de decembro e o 31 de decembro en sábado, a DXX debe compensarnos eses  días, declarados inhabiles, por días de asuntos propios.
 Puxémonos en contacto ca DXX e transmitímoslle a nosa interpretación, ao que nos manifestaron no día de hoxe que tiñamos razón, e que ao longo dos días procederán a cambiar no OPAX os días dispoñibles de asuntos propios, pasando dos 11 actuais aos 12 que nos corresponden.

A estos días habería que engadir os días que se obteñen ao cumprir o sexto trienio ( 2 días mais dos ordinarios), e o octavo trienio ( 3 días mais dos ordinarios) , e a partires de aí un día mais por cada trienio consolidado.

Cadro

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ SOLICITA ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN AUTOFIRMA

Tras varias queixas recibidas por varios compañeiros/ as en relación a que non funcionaba a aplicación AUTOFIRMA, remitimos escrito ao CAU a fin de solucionar os problemas derivados pola falta da actualización á última versión.

ESCRITO REMITIDO AO CAU:

Poñémonos en contacto con vostedes para facerlles chegar a problemática existente que nos trasladaron algúns compañeiros/ as de xustiza en relación á actualización da versión autofirma para poder realizar os trámites correspondentes vía asina electrónica.

Segundo se nos comunicou, a devandita aplicación de firma electrónica está desactualizada de forma xeral en toda a administración de xustiza, non podendo realizar ningún trámite ata que se actualice á última versión.

É urxente e necesario que dita actualización se realice de forma xeral e sen solicitude previa de cada funcionario/a.

Por todo iso, desde o STAJ solicitamos que se proceda de oficio polo CAU á actualización da última versión da aplicación AUTOFIRMA.

Xustificante de presentación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

OPOSICIÓN CUERPO DE LETRADOS

En el BOE de hoy se publica la Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

La distribución por turnos de acceso de las 306 plazas convocadas es la siguiente:

– Para el acceso libre: 214 plazas, de las cuales dieciséis constituyen el cupo de reserva de personas con discapacidad.

– Para el acceso por promoción interna: 92 plazas, de las cuales seis constituyen el cupo de reserva de personas con discapacidad.

Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 10 de enero de 2022

Bolsa interinos Cantabria: Publicada la convocatoria

Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la
 resolución de 29 de diciembre de 2021, del director general de Justicia, por la que se convoca la constitución de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en en BOC. Los aspirantes deberán formular su solicitud utilizando el modelo de instancia que se encuentra a su disposición en la página web de la Dirección General de Justicia.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras


viernes, 7 de enero de 2022

Actualización del concurso de traslados Gestión, Tramitación y Auxilio

En el día de hoy se publica en la página web del Ministerio una actualización de la Resolución provisional del concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia. 

Se publican los siguientes documentos.

La URL de acceso al aplicativo informático para la consulta del Anexo III es la siguiente:

https://aplicacionainoa.justicia.es/asistenteinscripcion/sap/bc/webdynpro/sap/zasis_gta_anexo3

Fecha prevista de publicación de la resolución provisional en el Boletín Oficial del Estado: 12-1-2022.

En esta actualización se permite el acceso al anexo III a través de Ainoa, donde el interesad@ podrá realizar su identificación electrónica  con DNI electrónico, certificado digital, cl@ve Pin 24 h. o cl@ve permanente.

En esta actualización podría haber algún cambio.

Documentos Asociados

o   Orden provisional (pdf. 522.97 KB)

o   Auxilio Judicial (pdf. 618.64 KB)

o   Gestión PA (pdf. 1.77 MB)

o   Tramitación PA (pdf. 2.34 MB)

o   Relación de excluidos (pdf. 326.48 KB)

o   Preferencias (pdf. 193.27 KB)

o   Manual de consulta para la visualización del Anexo III (pdf. 1.24 MB)

o   Anexo IV (pdf. 22.61 KB)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 5 de enero de 2022