viernes, 1 de marzo de 2024

Gestión PA turno libre, acuerdo del TC: Publicados nuevos listados del tercer ejercicio

En la pagina web del Ministerio de Justicia  acaban de publicarse nuevos listados del aprobados del tercer ejercicio, porque existen cambios en varios ámbitos, con el siguiente Acuerdo del Tribunal Calificador:

Que, calificado el tercer ejercicio de la fase de oposición, y según lo dispuesto en la base 7.2. de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convocó este proceso selectivo, se hacen públicas las relaciones de personas aspirantes de cada ámbito territorial, por orden alfabético, que han alcanzado el mínimo establecido en el apartado 1.3. del Anexo III de dicha Orden de convocatoria para superar el ejercicio, con indicación de la puntuación obtenida. Las personas aspirantes no incluidas en dichas relaciones de aprobados tendrán la consideración de no aptas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

    Por otra parte, y conforme a lo dispuesto en la base 7.2. de la Orden de convocatoria, se procede también a publicar separadamente los listados anonimizados de las personas aspirantes consideradas no aptas, con su calificación correspondiente.

Enlace directo a los listados de aprobados 

   
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Comisións de Servizo: Adxudicación provisional

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais, en comisión de servizo, de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola resolución do 21 de febreiro de 2024.
   


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Promoción Interna Gestión Procesal: Ofrecimiento de plazas ámbito La Rioja

En el BOE de hoy se publica la Resolución de 13 de febrero de 2024, de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de La Rioja, que se ofrecen a las personas aprobadas en el proceso selectivo para acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocada por Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

EGAP: Cursos de Formación continua

No DOG de hoxe publícase a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Prazo de presentación de solicitudes: será de dez (10) días naturais desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula , desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

Cursos específicos para funcionarios da Administración de Xustiza:

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 29 de febrero de 2024

Publicado no DOG o horario e calendario laboral para 2024

Hoxe publícase no DOG a nova resolución que regula o horario e o calendario laboral para 2024, estas son as novidades máis importantes:

1. Regúlanse expresamente as prolongacións de xornada (forma de solicitalas e requisitos) quedan reguladas no artigo 2.3 (antes non estaban).

2. A parte flexible do horario no inverno será ata as 20:00 h (antes 18:30h), no verán mantense ata as 17:30h.

3. No referente á compensación horaria engádese o seguinte apartado: No caso dos xulgados exclusivos de violencia sobre a muller, previa certificación do letrado/a acreditando que se debe a actuacións urxentes, computarase cada hora traballada entre as 15:00 e as 22.00 horas de luns a venres, como dúas horas efectivas, ou a parte proporcional correspondente.

4. Os días de vacacións que se poden pedir soltos (7 días) pódense unir aos asuntos particulares (antes non era posible). 

5. Para o persoal funcionario que estea de garda, engádese o seguinte parágrafo: O persoal funcionario que estea de garda o día 24 de decembro ou o día 31 de decembro terá dereito a un día máis de asuntos paticulares.

6. O relativo á flexibilidade horaria, foi o artigo que máis se modificou. Os motivos para a solicitude da flexibilidade horaria dunha hora agora son os seguintes

a) Ter fillos ou fillas ou persoas acollidas menores de idade. No suposto de que o cumprimento da maioría de idade se produza antes da finalización do curso escolar, a persoa interesada poderá solicitar a súa prórroga con motivación da súa petición.

b) Convivir con familiares que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten asistencia.

c) Ser vítimas de violencia de xénero ou de violencia sexual.

d) Atoparse en proceso de nulidade, separación ou divorcio, desde a interposición da demanda xudicial ou dende a solicitude de medidas provisionais previas ata transcorridos tres meses dende a dita demanda ou solicitude.

No caso de ser dúas horas, os motivos son:

a)   Familias monopartentais.

b) As persoas funcionarias que teñan ao seu cargo persoas respecto das que teñan establecido xudicialmente medidas de apoio ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade.

7. Finalmente engádese o artigo 21 consistente na adaptación progresiva da xornada ordinaria de traballo, nos casos de tratamento de quimioterapia, radioterapia ou outras de especial gravidade, consistente nunha redución da xornada ata un 50% durante 30 días prorrogables por outros 30.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 28 de febrero de 2024

Mesa sectorial con el Ministerio de JusticiaSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Toma de posesión Tramitación Procesual: vacacións e asuntos

A DXX acábanos de comunicar que o persoal funcionario titular que tome posesión no corpo de tramitación procesual e administrativa e xa estea en activo no corpo de Auxilio, por tomar posesión como titular  no ámbito territorial de Galicia, poderá gozar dos días correspondentes ao ano 2024 non desfrutados no corpo de auxilio, polo tanto, non perderán os días xerados.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Persoal interino: prazas autorizadas

Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

 

PONTEVEDRA

 


A CORUÑA

 


OURENSESTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

GESTIÓN P.A. TURNO LIBRE: NUEVOS LISTADOS DE APROBADOS DEL TERCER EJERCICIO.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Permisos por concorrencia de exames.

Para aqueles aspirantes que se examinen nun ámbito fóra de Galicia, podedes coller en OPAX, no apartado de Permisos, o permiso correspondente a Exames finais e demais probas definitivas de aptitude, concedéndovos o venres 1 de marzo. Lembrámosvos que é obrigatorio anexar á solicitude certificado de asistencia que vos darán unha vez terminado o exame na sede correspondente. Acordarvos de que é imprescindible presentarse ao exame con DNI e un bolígrafo azul ou negro.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

OPOSICIONES GESTIÓN P.A CONCURSO-OPOSICIÓN: DISTRIBUCIÓN DE AULAS

En la página del Ministerio de Justicia se ha publicado la distribución de opositores por aulas en las siguientes sedes:STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Calendario laboral 2024

A DXX comunícanos que o 29.02.2024 está prevista a publicación no DOG da Resolución do 21 de febreiro de 2024 da Dirección Xeral de Xustiza sobre os horarios e o calendario laboral das oficinas da Administración de xustiza en Galicia para 2024.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 27 de febrero de 2024

Gestión procesal turno libre: notas tercer ejercicio

En la página web del Ministerio de Justicia se acaba de publicar el listado de personas que superaron el tercer ejercicio de Gestión procesal turno libre:


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Distribución opositores por aula ejercicio día 2 de mazo. Tramitación y Auxilio

Se han colgado en la Web del Ministerio de Justicia la distribución por aulas, si bien falta por publicar algunos ámbitos.

No se ha publicado la distribución de Gestión Procesal 

DISTRIBUCION DE OPOSITORES POR AULAS TRAMITACION, TURNO LIBRE 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Solicitud devolución IRPF por las cuotas pagadas a las mutualidades entre los años 1967 y 1978

En la página de Mugeju figura la siguiente información:

Por la Agencia Tributaria se ha puesto a disposición de todas las personas mutualistas un procedimiento de solicitud de devolución de las cuotas declaradas en la tributación al IRPF entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 a las que hubiera lugar, conforme a la sentencia nº 707/2023 dictada en fecha 28/02/2023 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Para ello, las personas interesadas tendrán que dirigirse directamente a la Agencia Tributaria, siguiendo las instrucciones que la misma indica en su página web y presentando el formulario que pondrá a disposición, previsiblemente, el próximo 20 de marzo de 2024, sin que resulte necesario aportar certificado expedido por MUGEJU.

Para más información, ponemos a su disposición enlace a la página web de la Agencia Tributaria donde pueden consultar los detalles al efecto


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 26 de febrero de 2024

Próxima convocatoria, oposiciones letrados de la Administración de Justicia

Se ha remitió al BOE la convocatoria del  proceso selectivo del cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia correspondiente a la OEP 2022, estando prevista  su publicación el 8 de marzo.

Se convocan  144 plazas a través de los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, reservándose 10 para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con grado igual o superior al 33%.

El proceso selectivo consistirá en la superación de las siguientes fases, en los términos indicados en el anexo I de esta resolución:

- Promoción interna:

 a) Fase de oposición:

 1. Primer ejercicio, examen tipo test.

 2. Segundo ejercicio, examen oral.

 b) Fase de concurso

Turno libre:

a) Fase de oposición:

1. Primer ejercicio, examen tipo test.

2. Segundo ejercicio, examen oral.

 3. Tercer ejercicio, examen práctico.


Ver Bases de la convocatoria

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Distribución de opositores de TPA, GPA y Auxilio que se examinarán en Cataluña el día 2 de marzo

El Departament de Justicia nos ha trasladado la distribución  de aulas en las que se examinarán los opositores el próximo 2 de marzo de los cuerpos de TPA, GPA y de Auxilio Judicial así como el plano de las facultades.

DISTRIBUCIÓN OPOSITORES POR AULA GPA

PLANO FACULTAD DERECHO

PLANO FACULTAD ECONOMIA Y EMPRESA TPA

 DISTRIBUCIÓN OPOSITORES POR AULA AUXILIO

 PLANO UPC AUXILIO JUDICIAL

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Tramitación Turno Libre: Fecha de publicación adjudicación de destinos en el BOE

El Ministerio de Justicia acaba de informarnos de que la publicación de la adjudicación de destinos de los opositores que hayan obtenido plaza en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por el acceso del turno libre, convocado por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, podría publicarse el próximo día 15 de marzo en el BOE.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Desenvolvemento do proceso selectivo Concurso-Oposición en Galicia 02.03.2024

A DXX acaba de remitirnos as instruccións sobre o desenvolvemento do concurso oposición dos corpos de Tramitación e de Auxilio Xudicial convocados por Orde JUS/1327/2022 de 28 de decembro do próximo día 2.03.2024.

Ver Instruccións

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Distribución opositores en aulas para el examen de Auxilio concurso-oposición 02/03/2024

En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado la distribución de los opositores en aulas en los lugares de celebración de los tres ejercicios para el Cuerpo de Auxilio Judicial, turno libre, Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre. 

Fecha del examen: 02/03/2024

Hora de llamamiento: 9,00 horas (8.00 horas en Canarias)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

MUGEJU: Corrección de errores Plan de Atención Socio-Sanitaria 2024

Se publica en el BOE Resolución de 15 de febrero de 2024, de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2023, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2024.

Advertido error en la referida resolución, se hace la siguiente corrección:

En la página 176647, epígrafe 4.3 «Programa de atención a personas drogodependientes», donde dice: «Quedan exceptuados de las ayudas de este programa: los tratamientos de desintoxicación en general y terapias de deshabituación inferiores a tres meses de duración; el tratamiento del tabaquismo y el del alcoholismo, así como aquellos otros que, a juicio de la MUGEJU, no se correspondan a los fines de esta ayuda», 

debe decir: «Quedan exceptuados de las ayudas de este programa: los tratamientos de desintoxicación en general y terapias de deshabituación inferiores a tres meses de duración; el tratamiento del tabaquismo, así como aquellos otros que, a juicio de la MUGEJU, no se correspondan a los fines de esta ayuda».

Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

sábado, 24 de febrero de 2024

Cuerpos generales justicia, turno libre-oposición: corrección de errores en tribunales delegados y sedes de Canarias

En el BOE de 23.02.2024 se publica resolución, por la que se nombran los Tribunales calificadores delegados y se publican las sedes de examen del proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

La corrección de errores afecta al ámbito de Canarias.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Facultativos, ayudantes y técnicos especialistas del INTCF turno libre: nombramientos de tribunal calificador único

En el BOE de 23.02.2024 se publican resoluciones relativas al nombramiento de los Tribunales Calificadores Unicos en los siguientes cuerpos especiales:


Tribunal Calificador Unico del Cuerpo Especial de Facultativos  del INTCF, turno libre- concurso oposición

Tribunal Calificador Unico del Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas del INTCF, turno libre- concurso oposición

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 23 de febrero de 2024

Aclaración da Dirección Xeral á eliminación de prazas de promoción interna

STAJ púxose en contacto coa Dirección Xeral de Xustiza para pedir aclaracións polo sucedido coa eliminación de prazas para a promoción interna de Xestión. Dende STAJ sorprendeunos número de prazas convocadas porque xa tiveron problemas para conseguir as 96 prazas do turno libre, de feito tiñan que esperar a ver as prazas desertas que quedaban neste concurso para poder axustar todo. Segundo a Dirección Xeral de Xustiza, o Ministerio de Xustiza asume que cometeu un erro á hora de asignar as prazas de Galicia e que non era posible convocar as 47. 

Dende STAJ esiximos un mínimo de responsabilidade, cordura, entendemento e comunicación entre o Ministerio de as Comunidades Autónomas para que esto non volva suceder, dado que é a segunda vez nuns meses que teñen que eliminar prazas (as anteriores foron no concurso de traslados de 2023) por non ser capaces de comunicarse entre eles. 

Aclaramos que se pode modificar a instancia ata o prazo de fin de convocatoria sen ter que pagar unha nova taxa, hai que entrar e modificalas sen máis.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras