martes, 26 de septiembre de 2023

Aprobados de Auxilio judicial: plazas ofertadas en la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana ha remitido las plazas  que se van a ofertar al cuerpo de Auxilio Judicial que ha aprobado las oposiciones.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 25 de septiembre de 2023

Substitucións entre titulares: adxudicación definitiva

Hoxe publicase, tanto en intranet coma na páxina web da Consellería Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución convocada o día 19/09/2023.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias, sendo comunicados a súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.
   

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Traxectoria profesional: STAJ solicita o acceso ordinario e un novo acceso extraordinario ao grao I.

STAJ mandou a Dirección Xeral de Xustiza a seguinte solicitude para que se convoque o acceso ordinaario á traxectoria profesional e un novo acceso extraordinario ao grao I.

Tralo compromiso da Dirección Xeral na  última reunión mantida a finais do ano pasado e o disposto na propia resolución dictada para a apertura do aceso extraordinario ao segundo grao da traxectoria profesional, a negociación da bases, requisitos e condicións para apertura do acceso ordinario a traxectoria profesional debería estar rematada  no prazo de seis meses dende a sinatura do acordo de 28 de outubro de 2022 que regula o acceso extraordinario ao grao II.

Xa estamos na segunda a finais de setembro, catro meses por riba do prazo, e aínda non se non convocou á Comisión de Seguimento, da que forma parte este sindicato como asinante do Acordo.

Consideramos dende STAJ que en paralelo a negociación das bases, condicións e requisitos para o acceso polo sistema ordinario, é necesario negocia e abrir un novo acceso extraordinario ao grao I, para que aqueles/as funcionarios/as titulares. interinos ou en comisión de servizos que non estaban o ano pasado destinados en Galicia e agora sí, que o ano pasado non cumprían os requisitos de antigúidade e/ou os criterios de evaluación a agora sí, poidan acceder a traxectoria profesional por o grao extraorinario e non se vexan obrigados a acceder polo grao ordinario que é moito mais gravoso para os funcionarios/as, tanto para cumprir os criterios de evaluación como na exixencia dun maior tempo de permanencia no grao anterior para acceder ao superior.

Tralo o exposto SOLICITO a Dirección Xeral de Xustiza que se convoque a Comisión de Seguimento do Acordo para tratar o acceso ordinario á traxectoria profesional e a posibilidade deacceso extraordinario ao grao I para aqueles funcionarios/as que cumprindo os requisitos e os criterios de evaluación nestes intres, non puideron solicitar  acceso mediante o sistema extraordinario por as razóns anteditas

Ver o escrito presentado por STAJ.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

LAJ concurso-oposición: fecha de examen y listado definitivo de personas admitidas y excluidas

Se convoca a las persoas admitidas al primer ejercicio de oposición señalado para el próximo 29 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos)


Hoy se publica en BOE la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre al Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso oposición, convocado por Orden JUS/1319/2022, de 27 de diciembre.

Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), y en el punto de acceso general (www.administración.gob.es)

Convocar a las personas incluidas en la relación definitiva de personas admitidas a las pruebas selectivas, a la realización del ejercicio primero de la fase de oposición, que tendrá lugar el próximo día 29 de octubre de 2023, a las 10:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Cursos de Competencias Dixitais (CODIX): convocatoria no DOG

Hoxe publícase no DOG  por primeira vez a oferta de cursos de formación continua para emprgados públicos impartidos pola EGAP na modalidade de teleformación sobre  Competencias Dixitais (CODIX).


O prazo de presentación de solicitudes será dende o 26 de setembro e ata o 4 de outubro de 2023.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O número máximo de actividades formativas que se poden solicitar limítase a dúas.

Os criterios que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na páxina web da EGAP e que poderán ser consultados na seguinte ligazón https://egap.xunta.gal/ecloud/s/eBXtEfnF8MGqCJB

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).Para poder participar no curso «De Codix a ComDix iniciación» deberá dispoñerse previamente da certificación Codix. (Toda a información sobre este certificado CODIX atópase na páxina web: https://competenciasdixitais.xunta.gal/
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

sábado, 23 de septiembre de 2023

Nombramiento de Tribunales en el concurso de méritos del proceso de estabilización

En el BOE de hoy se publica la Orden JUS/1049/2023, de 1 de septiembre, por la que se designan los Tribunales calificadores únicos y los Tribunales calificadores delegados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

El Ministerio traslada que en breves se publicará la lista definitiva de admitidos y se abrirá el plazo para la aportación de méritos que no le consten a la administración.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Publicación crédito para gastos de los Juzgados de Paz

En el BOE de hoy se publica la Orden JUS/1048/2023, de 1 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2023, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 22 de septiembre de 2023

PROBA DE GALEGO OPOSICIÓNS QUENDA LIBRE AUXILIO XUDICIAL (ORDE JUS/1254/2022)

En relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias recollida na Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso, polo sistema Xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de Xustiza, e unha vez publicada a data e lugar para a realización da proba, polo Tribunal Calificador Único, INFÓRMASE: 

  • A avaliación do CELGA 4 consistirá nunha proba composta de dúas partes, unha parte escrita e outra oral sobre un texto. 
  • A avaliación da linguaxe xurídica, tanto de nivel medio como superior, avaliarase a través dun exame tipo test. Unha vez rematado o test haberá que, para o nivel medio, traducir un texto, e para o nivel superior, redactar un documento.

 En todos os casos a calificación das probas será de APTO/A ou NON APTO/A.

  
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 21 de septiembre de 2023

Procesos selectivos: últimas informaciones

CUERPOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En relación al concurso de méritos de los Cuerpos Generales (Estabilización), el Ministerio nos informa que los tribunales se publicarán en breve, una vez constituidos,  se procederá a la publicación y apertura de la fase de meritos.


PROMOCION INTERNA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN PROCESAL.- El Ministerio de Justicia  tiene que ejecutar la sentencia que se dictó en relación con este proceso, adquiriendo firmeza a mitad de septiembre tras los recursos presentados. Van a publicar de manera inmediata la ORDEN que da cumplimiento a la ejecución de esta sentencia y lo último que nos trasladaron desde el Ministerio de Justicia es que está en firma y se remite al BOE urgente. En cuanto se publique esta orden de ejecución se publicarán los listados de aprobados. Como ya adelantamos esperamos que sea a finales de septiembre.

En relación a la OEP de este año 2023 el Ministerio de Justicia nos traslado que querían convocar para la preceptiva negociación de las convocatorias y bases en su caso a finales de septiembre. STAJ ha solicitado que se convoque sin más retraso.


CUERPOS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:


STAJ reclama al Ministerio de Justicia la subsanación de los errores detectados en la autobaremación del concurso de meritos del Cuerpo de Facultativos del INTCF.

RECORDAD que para el cuerpo de FACULTATIVOS se publicó una rectificación de la convocatoria en el BOE de 7 de marzo de 2023.

En relación a los meritos revisados de oficio y publicados por el Ministerio de Justicia igualmente existen errores, por lo que cada aspitante deberá de hacer constar la puntuación correcta en la autobaremación.

Existen apartados en la autobaremación (Excel) en los que no es posible fijar la puntuación publicada en la convocatoria, STAJ ha comunicado estos errores y el Ministerio nos ha confirmado que lo están subsanando de forma urgente.

En relación al Cuerpo de Médicos Forenses, esperamos que en breve se proceda a la publicación de la apertura de la fase de méritos (Estabilización)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Fiscalía provincial de Ourense: a máis infradotada de toda Galicia

STAJ acaba de presentar escrito na Dirección Xeral de Xustiza alertando da situación na que se encontra a Fiscalía Provincial de Ourense esixindo a creación de dúas prazas de consolidación e a regularización da praza da adscripción de Verín, recentemente eliminada da convocatoria do concurso de traslados.

A fiscalía de Ourense conta con unha plantilla de 17 fiscais. A plantilla de funcionariado (xenérica) en Ourense é de 10 persoas. É a provincia máis infradotada de todas as fiscalías de Galicia.

Hai varios reforzos que van cumplir os 3 anos nas vindeiras semanas, prazas  de imprescindible creación, dado que como xa é evidente, non foi unha acumulación de traballo, o traballo cada vez vai a máis e a necesidade de creación destas prazas é estructural, como é obvio, non ocasional despois de tres anos levando unha carga de traballo importante neste posto.

Na Memoria de 2023 emitida polo Fiscal Superior de Galicia publicada recentemente na páxina web del Ministerio fiscal,  trasladouse nesta Comisión a situación de necesidade desta Fiscalía, sen que ata a data a Dirección Xeral acometera ningunha actuación relativa ás cuestións plantexadas. 

Ourense é a única Fiscalía na que non hai creada ningunha praza xenérica de xestión procesual.

A Fiscalía Provincial de Ourense abrangue o traballo da TOTALIDADE dos partidos xudiciais da provincia: A Pobra de Trives, Celanova, Ourense, O Carballiño, O Barco de Valdeorras, Ribadavia, Bande, Verín y Xinzo de Limia. Ademáis, a provincia de Ourense  é a provincia coa poboación máis envellecida de todo o estado Español co 31,84% da súa poboación maior de 64 anos. Esta circunstancia ten unha estreita vinculación co traballo nas fiscalías (internamentos, etc…), apoiado por unha memoria do Fiscal Xeral do Estado do ano 2016 “la presencia del Ministerio Fiscal ante este colectivo es fundamental por el grado de desamparo en el que el mismo se puede encontrar (el mayor) y el Fiscal ha de velar por el respeto máximo de sus derechos fundamentales con todas las garantías de la ley.”

Por todo isto solicitamos o incremento de dúas prazas (unha de las de Xestión) por consolidación e a regularización da praza que pertencía á Adscripción de Verín 

Preme aquí para ver o escrito presentado

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Chamamentos de interinos fora da Opax por falta de ratio.

O mércores 20 de setembro de 2023 a Dirección Xeral de Xustiza autorizou a cobertura de prazas do corpo de tramitación procesual e administrativa que non poden publicarse a través da OPAX o non haber ratio.


As prazas son:


*Sección 4ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, IT

*Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de A Estrada, vacante

*Xulgado do Penal número 1 de Vigo, IT

*Xulgado de Primeira Instancia número 15 de Vigo, ITSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 20 de septiembre de 2023

Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

 

A CORUÑA


 

LUGO

OURENSE

 


PONTEVEDRA
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 19 de septiembre de 2023

Substitucións. Novos avisos de desocupación

Saíu publicada na intranet e na web da Consellería a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web opax.xunta.es

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Resolución ConselleríaSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Substitucións entre titulares. Adxudicacións definitivas

Hoxe publicase, tanto en intranet coma na páxina web da Consellería Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución convocada o día 13.09.2023.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias, sendo comunicados a súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Resolución Consellería


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Concurso de traslado: fecha de publicación 09/10/23

El subdirector del Ministerio de Justicia comunica a STAJ por correo electrónico, que en relación con el concurso ordinario de traslados de los cuerpos generales está prevista la publicación de su convocatoria en el BOE de 9 de octubre. 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

El Ministerio rectifica el criterio de las plazas que se ofertarán a promoción interna y turno libre.

En comunicación recibida antes del verano, el Ministerio de Justicia informó que las plazas que se ofertarían a quienes superen las pruebas selectivas para acceso a los Cuerpos de Gestión P.A. y Tramitación P.A. por Promoción interna serían diferentes de las que se ofertarían a quienes superen las pruebas por el turno libre.

Esto es contrario a lo que establecen tanto la LOPJ como el Reglamento de Ingreso, ya que es obligatorio que las plazas que se oferten a turno libre hayan sido ofertadas previamente a Promoción interna. Es decir, que primero se ofertan las plazas a la Promoción interna, y las que no se cubran por este turno, son las que se ofrecen a los aprobados del Turno libre. En todo caso, ha de tratarse de plazas que hayan quedado desiertas -no cubiertas- en concurso de traslado.

Por ello STAJ ha presentado varias reclamaciones al Ministerio, a fin de que se rectificase el criterio adoptado y se cumpliese con lo establecido en la normativa vigente.

Tras ello, el Ministerio ha rectificado y finalmente, según se nos informa desde la Consejería de Justicia andaluza, se ofertarán las plazas tal cual hemos exigido desde STAJ: primero a Promoción y las que no se cubran en este turno, se ofertarán a aprobados del turno libre.

Desde la Consejería de Justicia de Andalucía se nos ha remitido la siguiente información, respecto del nuevo criterio adoptado por el Ministerio:

PLAZAS A OFRECER TRAMITACIÓN Y GESTIÓN, TURNO PROMOCIÓN INTERNA

“Es criterio del Ministerio que, para el turno de promoción interna de Tramitación y Gestión se ofrezcan todas las plazas desiertas que existan, teniendo en cuenta que deben ser suficientes para cubrir la oferta de promoción interna y libre.”

Se nos ha informado también que la oferta de plazas de promoción interna de Tramitación y Gestión saldrán a partir de mediados de septiembre.

PLAZAS A OFRECER TRAMITACIÓN Y GESTIÓN TURNO LIBRE

“Una vez adjudicadas las plazas para promoción interna es criterio del Ministerio que las que queden sin cubrir sean las que se ofrezcan para el turno libre de Tramitación y Gestión.”

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 18 de septiembre de 2023

Listaxe prazas que se ofrecerán auxilio turno libre

A DXX achéganos a relación de prazas do corpo de auxilio xudicial que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

Ofertan 87 prazas, para os 65 aprobados de Auxilio Xudicial.

Listaxe de prazas autorizadas

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Vacantes definitivas concurso de traslados ordinario 2023

A DXX acábanos de enviar a listaxe definitiva de vacantes para o concurso de traslado ordinario 2023.

Con respecto á listaxe enviada con data 24/07/2023 as modificacións foron as seguintes:
 
Eliminación de 1 praza de Tramitación na Fiscalía, Sección Territorial de Verín.
 
Inclusión das seguintes prazas:
1. 1 praza do Corpo de Xestión no Xulgado de Paz de Bueu.
2. 1 praza do Corpo de Xestión na Audiencia Provincial Sección 6ª Pontevedra (Sede Vigo).
3. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Ourense.
4. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 da Estrada.
5. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado de 1ª Instancia Nº 2 de Lugo.
6. 1 praza do Corpo de Tramitación na Audiencia Provincial Sección 1ª Lugo.
7. 1 praza do Corpo de Tramitación no Xulgado do Penal Nº1 Lugo.
8. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de 1ª Instancia Nº 3 Lugo.
9. 1 praza do Corpo de Auxilio no Xulgado de Paz de Guitiriz.
 
 
Nesta relación van incluídas as vacantes xeradas polas xubilacións ata o 30/09/2023


Vacante Auxilio Xudicial


Vacante Xestión Procesual


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Oposición Facultativos INTC: Plazo presentación de méritos

En la página Web del ministerio se publica el Acuerdo del Tribunal calificador único del proceso selectivo para ingreso por turno libre al cuerpo especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por el sistema selectivo de concurso, convocado por Orden JUS/1321/2022, de 28 de diciembre, por el que se abre la fase de méritos y se informa sobre la forma de presentación de los documentos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Auxilio xudicial: convocado o exame de galego

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse a convocatoria para realizar o exame de galego o día 29 de setembro ás 9:00 horas para os opositores aprobados que así o solicitaron na súa instancia. 

Conforme a lo establecido en la base 7.5 de la Orden de convocatoria, este Tribunal Central Único acuerda convocar a los opositores que en su día solicitaron la celebración de la prueba de conocimiento de gallego, al ejercicio de carácter positivo, no eliminatorio, en el día, hora y lugar que a continuación se indica:

FECHA: 29 de septiembre de 2023
HORA: 9:00 horas,
LUGAR: EGAP (Escuela gallega de Administración Pública),
Calle Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela,​


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 15 de septiembre de 2023

Auxilio judicial: plazas ofertadas aprobados turno libre Cataluña

El Departament de Justicia nos ha dado traslado de la relación de plazas de Auxilio Judicial, que se ofertarán  a las personas que han superado el proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial turno libre convocadas por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre en el ámbito de Cataluña.

Se ofertan 63 plazas distribuidas entre las 4 provincias para 55 opositores aprobados (51 turno general y 4 del turno de discapacitados) en el proceso selectivo


LISTADO DE PLAZAS QUE SE OFERTARAN A AUXILIO JUDICIAL

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Comisións de servizo: novos postos ofertados

Hoxe publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo) a resolución de 15/09/2023 pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES.

Solicitantes:

O persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese adxuntar o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Auxilio judicial: pasos a seguir para presentar documentación de lenguas cooficiales

El plazo para presentar esta documentación por las personas que hayan aprobado con plaza en las CCAA con lengua oficial propia (Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, Euskadi y Galicia) será de 4 días hábiles contados desde el día 18 de septiembre al 21 de septiembre de 2023, ambos incluidos. Solo surtirá efectos para la adjudicación de destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente

Las personas que han obtenido plaza en Auxilio judicial, En la base 7.5 de la convocatoria se establece lo siguiente: 

7.5 Valoración del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco. Si así lo hubieran solicitado en su instancia, las personas aspirantes comprendidas en la relación de personas aprobadas que concurran por un ámbito territorial con lengua autonómica y derecho foral propios, serán emplazadas para la realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que acredite el conocimiento de los mismos.

Paralelamente, el Tribunal Delegado correspondiente procederá a la valoración de la documentación acreditativa del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco, que hubieren aportado las personas interesadas.

La puntuación obtenida, tanto del examen como de la documentación acreditativa, se ajustará al baremo contenido en los anexos III.b) para Gestión Procesal y Administrativa, IV.b) para Tramitación Procesal y Administrativa y V.b) para Auxilio Judicial, y solo surtirá efectos para la adjudicación de destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Las personas aspirantes podrán optar por realizar la prueba, por documentar el conocimiento de la lengua oficial o por acogerse a ambos sistemas. En este último caso, la puntuación otorgada será la más alta que en su caso corresponda, sin que pueda ser acumulativa.

En concreto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia el baremo es el siguiente:

– Certificado Celga 4 o similar: 6 puntos.

– Curso de Lenguaje Jurídico Medio: 12 puntos.

– Curso de Lenguaje Jurídico Superior: 18 puntos.

La acreditación del conocimiento de idioma se efectuará mediante la aportación de los certificados de la Secretaría General de Política Lingüística o los equivalentes.

La documentación se remitirá a las siguientes direcciones de correo electrónico:

C. VALENCIANA concursosjust@gva.es
CATALUÑA aj.auxililliure.justicia@gencat.cat
GALICIA servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
NAVARRA negperdgj@navarra.es
PAIS VASCO opejusticia@euskadi.eus

En el asunto especificar: OPTATIVA AUXILIO APELLIDOS Y NOMBRE

Esta documentación se valorará una vez finalizado el proceso selectivo, a los aspirantes que
hayan superado todo el proceso selectivo y que así lo hubieran hecho constar en su solicitud de participación.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Auxilio judicial: publicación de aprobados

Se ha publicado la relación definitiva de aprobados del examen de auxilio judicial en la web del Ministerio de Justicia:

Por dicho Acuerdo se eleva al Ministerio de Justicia propuesta con la relación definitiva de aprobados del proceso selectivos, de cada ámbito territorial (que figura en el Anexo II.C, de acuerdo con lo dispuesto en la base 7.2 de la Orden de Convocatoria), cuyo número de aprobados no supera al de plazas convocadas, con indicación del número de orden, puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios y el total obtenido en cada ámbito territorial (Anexo I de este Acuerdo).

Los opositores que no se hallen incluidos en dicho Anexo I se entiende que no han superado el proceso selectivo y no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera en este proceso. De acuerdo con el citado punto 7.2 de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, se publican separadamente los listados anonimizados de las personas aspirantes con su calificación y que, habiendo superado la nota de corte establecida en la convocatoria, no pueden ser nombradas personal funcionario de carrera en este proceso (Anexo II de este Acuerdo).

De acuerdo con la Base 7.5 de la Orden de convocatoria, una vez valorado el conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco, se publicarán en la página web del Ministerio de Justicia las relaciones con la puntuación obtenida de cada opositor. Dicha puntuación, tanto del examen como de la documentación acreditativa, se ajustará según el baremo contenido en el Anexo V.B de esta convocatoria y sólo surtirá efectos para la adjudicación de destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente.

LAJ concurso de traslados: adjudicación definitiva

Hoy se publica en el BOE la Orden JUS/1031/2023, de 29 de agosto, por la que se resuelve concurso de traslado para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/623/2023, de 6 de junio.

Procedimiento

Las letradas y los letrados de la Administración de Justicia nombradas/os deberán cesar en sus actuales destinos en el plazo de tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, excepto aquellos que hayan obtenido destino en las plazas que entran en funcionamiento el 30 de septiembre de 2023, en cuyo caso deberán cesar: 

– El día 20 de septiembre las letradas y los letrados que presten servicio en órganos judiciales de la misma Comunidad Autónoma en que se encuentra la plaza adjudicada. 

– El día 27 de septiembre las letradas y los letrados que presten servicio en órganos judiciales de la misma localidad.

Os movementos que afectan aos órganos xudiciais de Galicia son os seguintes:


Ver BOE


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 14 de septiembre de 2023

Próximo luns comeza o horario de invernoO día 16 de setembro comeza o horario de inverno, pero como é sábado, este comezará a aplicarse o vindeiro luns 18 de setembro. Lembrade que no horario de inverno a xornada laboral diaria é de 7 horas. A parte fixa do horario é de 6 horas, entre as 8:00 e as 15:00 horas.
A parte flexible é de 1 hora entre 7:30 e 9:00 horas, e entre as 14:00 e as 18:30 horas.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ exige que se abra la negociación en cuanto se forme gobierno

STAJ exige, a los posibles candidatos a formar Gobierno, un cambio que termine con los errores del anterior equipo Ministerial y ponga fin a un conflicto que se mantiene vivo a la espera del nuevo Gobierno. 

Ante la demora generada tras las elecciones generales en la conformación del nuevo gobierno, STAJ ha recordado a los dos partidos políticos con posibilidades, que una vez se forme el nuevo Gobierno se inicien las negociaciones necesarias para dar respuesta a las reivindicaciones de los 45.000 funcionarios y funcionarias de Justicia a los que se debe tener en cuenta a través de la negociación colectiva de las grandes reformas de la Justicia y del reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente realizan en los Juzgados y Tribunales.

STAJ se ha dirigido a ambos partidos políticos recordándoles que no aceptaremos que se repitan los errores de la anterior legislatura:

No aceptaremos que el Gobierno no lleve a cabo una negociación real y efectiva que pueda dar salida al conflicto que arrastra un atasco judicial por la huelga, la cual continuará si no se atiende a lo reivindicado, como así acordó el comité de huelga en el aplazamiento.
No aceptaremos que no exista un reconocimiento de las funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales y fiscales.
No aceptaremos que se vuelva al clasismo de un gobierno que se sentó a negociar con las élites judiciales mientras que pretendía humillar al 93% de la oficina judicial ignorando sus peticiones de reunión e incluso llegando a dejar sin comida al comité de huelga que permaneció en la sede del Ministerio de Justicia tras la fallida reunión del día 6 de junio, demostrando cero interés por la negociación y la solución de los problemas de la Administración de Justicia.
No aceptaremos que se quiera volver a enquistar el problema sin presentación de soluciones a través de una negociación real y efectiva.
No aceptaremos que no se negocie con los 45.000 trabajadores el contenido de las normas llamadas a transformar este servicio público que afecten a nuestras condiciones de trabajo.
No aceptaremos que se nos niegue la condición de protagonistas clave en el proceso de cambio a costa de nuestros derechos laborales y condiciones de trabajo, ni que se modifiquen unilateralmente nuestras condiciones de trabajo, como los destinos, la movilidad voluntaria o la especialización.
No aceptaremos la presentación de los proyectos de ley de eficiencia en el Congreso sin negociación previa o la implantación del nuevo modelo de Registro civil que se viene realizando sin negociar las relaciones de puestos de trabajo y sin reglamento de desarrollo.
No aceptaremos el bloqueo de la carrera profesional reconocida en la LOPJ desde hace cuatro años.

Que nadie dude que STAJ no parará hasta que se llegue a una solución negociada, el conflicto continúa, el atasco en la Justicia provocado por la huelga indefinida, sólo se va a solucionar a través del diálogo y la negociación que lamentablemente ha brillado por su ausencia en la anterior legislatura. STAJ ha exigido en ambos escritos que los planes de actuación deben ir acompañados de un acuerdo sobre el fondo de nuestras reivindicaciones y para ello es necesario un Ministerio de Justicia responsable que ponga, encima de la mesa, una contrapropuesta económica que permita abrir una negociación al igual que se ha hecho con jueces, fiscales y letrados.

STAJ ha insistido en sus comunicados, a ambos candidatos, que tengan presente, que a través de la plataforma sindical, en unidad de acción con otros sindicatos, y junto a los trabajadores/as de la Administración de Justicia, una vez conformado gobierno no pararemos hasta tener una solución a nuestras reivindicaciones y unos planes de actuación que permitan tener unas condiciones laborales y un servicio público digno. Que el conflicto continúa abierto, la huelga solo está aplazada y el atasco judicial puede ser mayor si no se aborda de manera urgente en cuanto se conforme el nuevo gobierno.

Finalmente, les hemos recordado que STAJ no va a dar por terminado el conflicto  mientras no se reconozca el papel esencial del personal de Justicia en el  funcionamiento de este servicio público, mientras se mantenga un sistema por el que  unos cobran lo que otros hacen, mientras no se clarifiquen las funciones y no se  retribuyan las que efectivamente se realizan y mientras no se acuerden unos planes  de actuación negociados para sacar el actual atasco. 

¡¡¡ EL CONFLICTO CONTINUA Y EL NUEVO GOBIERNO DEBE DAR RESPUESTA  O CONTINUAREMOS CON LAS MOVILIZACIONES !!! 
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 13 de septiembre de 2023

Substitucións entre titulares. Adxudicacións definitivas

Hoxe publicase, tanto en intranet coma na páxina web da Consellería Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución convocada o día 31.08.2023.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias, sendo comunicados a súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Resolución


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Substitucións. Novos avisos de desocupación

Saíu publicada na intranet e na web da Consellería a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web opax.xunta.es

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Comisións de servizo: adxudicacións definitivas

Hoxe publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería a resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 25 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Proceso selectivo extraordinario concurso oposición Letrados A.J. Listas admitidos y convocatoria primer ejercicio

Se ha publicado en la web del Ministerio de Justicia información sobre el proceso selectivo extraordinario para el acceso por turno libre al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia convocado por Orden JUS/1319//2022, de 27 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

LETRADAS Y LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN 2022 (mjusticia.gob.es)

ACUERDO DE 12.09.2023 CONVOCANDO AL 1º EJERCICIO DE OPOSICIÓN.pdf (mjusticia.gob.es)

Orden listas definitivas CO_Fdo.pdf (mjusticia.gob.es)

LETRADOS-CO_GENERAL.pdf (mjusticia.gob.es)

LETRADOS-CO_CausasExclusion.pdf (mjusticia.gob.es)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras