miércoles, 25 de noviembre de 2020

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe foron ofertadas para cubrir por persoal interino que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

Fóron autorizados os seguintes nomeamentos:


Para a provincia de A CORUÑA:


TRAMITADOR.- SCA DA CORUÑA

FORENSE.- IMELGA A CORUÑA

Por falta de dispoñibilidade na bolsa, serán ofertadas ao SPEG


Con respecto provincia de PONTEVEDRA


A cobertura da praza de tramitación procesual e administrativa no Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número 1 de Marín, foi nomeamento fallido por incorporación del titular.


Este mércores  25 de novembro non foi posible a publicación a través do OPAX da praza ofertada  do corpo de auxilio xudicial por non existir ningunha persoa na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva dese corpo.

A  praza ofertada é:

 • XULGADO PRIM.INST.E INTRUC. Nº 1 MARIN (CAX)- IT DO/A TITULAR

Ao non aceptar a praza a única persoa  dispoñible na bolsa do corpo inmediatamente superior, nin ningunha persoa baremada fóra da bolsa, acudirase ao SPEG.


Provincia de LUGO:


Tamén no dia de hoxe se ofertou as seguintes prazas:


- Tramitador para o xulgado de vixiancia penitenciaria adxudicada a C.P.G.

- Tramitador para o Xulgado de Instrucción 1 de Lugo quedando valeira, despois de ofertarlla ao Auxilio dispoñible, polo que ai que acudir ao SPEG.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ reitera a solicitude de ampliación do prazo de disfrute das vacacións e dos "moscosos" ata ao 31de marzo

Función Pública do Estado ven de aprobar que as vacacións e os días por asuntos particulares, correspondentes a este ano, se poidan   disfrutar ata o 31 de marzo do 2021. Esto solo afecta a Administración Xeral do Estado.

En base ao anterior STAJ reitera mediante escrito a solicitude ao Ministerio de Xustiza e a  Dirección Xeral de Xustiza para que permitan, que as vacacións e os días de asuntos particulares se poidan disfrutar ata ao 31 de marzo polo menos. Esta decisión debe ser tomada se xeito inmediato, para que sexa efectiva, xa que a súa negativa anterior esta a provocar que se soliciten vacacións e permisos de xeito masivo. Esta ampliación tamén tivo xa lugar nas CCAA de Madrid, La Rioja e Cataluña no eido da Administración de Xustiza

Con esto evitaríamos un colapso nos xulgados durante os meses de decembro e xaneiro, xa que que son moitos os/as compañeiros/as aos que lle quedan pendentes por disfrutar moitos días de vacacións e de “moscosos”.

Quedamos a espera de que decisión toman para comunicárvola. 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Corrección de erros da Resolución do 24/11/2020, de avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Saíu publicada  na intranet de xustiza con data 24-11-2020  a Corrección de erros da Resolución do 24/11/2020, de avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podes ver toda a información na seguinte

Resolución

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Gestión turno libre: Modificación dirección correo electrónico ámbito Cataluña

En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado, relativo al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de Justicia, sistema de acceso libre, convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio, el siguiente anuncio:

Se modifica la dirección de correo electrónico a la que se deben enviar aportar las certificaciones acreditativas de los conocimientos correspondientes al anexo I-C de la presente Orden, en formato PDF para el Ámbito territorial de Cataluña. La nueva dirección de correo electrónico es 

aj.gestiotornlliure.justicia@gencat.cat

Las certificaciones remitidas a la dirección de correo electrónico que figura en el Acuerdo de 23 de noviembre de 2020 de este Tribunal, deberán ser remitidas de nuevo a la dirección de correo electrónico que figura en este anuncio.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 24 de noviembre de 2020

Substitucións entre titulares: novos avisos de desocupación

Acaba de colgarse na intranet a Resolución que convoca novos postos para a súa provisión provisión temporal entre titulares. 

Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza.

As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado.

Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (25, 26 e 27 de novembro do 2020). STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

BOLSA DE INTERINOS DE BALEARES: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

La Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en las Islas Baleares nos acaba de comunicar que como consecuencia de la falta de publicación en la página web del Ministerio de Justicia, tal como se indica en la Orden JUS/2296/2005 sobre selección, propuesta y nombramiento de interinos, de la convocatoria de la bolsa de interinos, se va a proceder a ampliar el plazo de presentación de instancias para formar parte de la bolsa.

El plazo se reanudará a partir de la publicación en la página del Ministerio de Justicia y volverá a contar con 20 días naturales más. 

Aquellos participantes que hayan presentado la instancia en el período anterior, no será necesario que vuelvan a presentar la instancia. Igualmente nos han comentado que la fase de baremación ya ha comenzado para las instancias presentadas.

Os mantendremos informados cuando se produzca la publicación efectiva en la página del Ministerio.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Resolución adxudicación de persoal interino na provincia de Pontevedra

Comunicamos a resolución das prazas do corpo de tramitación procesual e administrativa autorizadas o mércores 18 de novembro de 2020 e que non foi posible publicar a través do AIX:
*Servizo Común de Notificacións e Embargos de Pontevedra: aceptou B.M.Q. do corpo de xestión procesual e administrativa. Toma posesión: 26/11/2020.
*Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Marín: C.M.R.L. que solicitou estar dispoñible na bolsa de tramitación procesual e administrativa o día 23/11/2020. Toma posesión: 27/11/2020.
Como consecuencia do anterior non continua o proceso  iniciado no SPEG para cubrir a praza de Marín 1.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Gestión turno libre: Inicio fase de concurso ámbito Cataluña

En la página Web del Ministerio se publica el Acuerdo de 23 de noviembre de 2020 del Tribunal calificador único del turno libre de la oposición al cuerpo de Gestión Procesal, por el que se inicia la fase de concurso para el ámbito territorial de Cataluña.


Se concederá a los opositores incluidos en la relación de aprobados el plazo de 20 DÍAS HÁBILESa contar desde las 15:00 horas del día 23 de noviembre de 2020 hasta las 15.00 horas del día 23 de diciembre de 2020, para que aporten exclusivamente la documentación sobre el historial profesional (Anexo I-B. B). (ver web del Ministerio)

Los opositores habrán de aportar dichos méritos mediante el aplicativo telemático al que tendrán acceso desde la página web en la fecha y hora que se indique.

Dentro del mismo plazo de VEINTE DÍAS, los opositores que concurran por Comunidades Autónomas con ejercicios optativos podrán aportar las certificaciones acreditativas de los conocimientos correspondientes al anexo I-C de la convocatoria (lenguas oficiales de las comunidades autónomas). 

La aportación se realizará mediante remisión por correo electrónico de los documentos en formato PDF a los Tribunales Delegados correspondientes, en la dirección: lbarbero@gencat.cat

El Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, comenzará a incorporar al expediente de los aprobados los demás méritos a los que se refieren los apartados A, C y D del Anexo I-B (historial académico, ejercicios aprobados de anteriores convocatorias y servicios prestados en la Administración de Justicia).

Transcurrido el plazo mencionado de 20 días, se abrirá nuevo plazo, para la aportación por el mismo aplicativo telemático de las titulaciones o certificaciones académicas únicamente para aquellos opositores que en su solicitud inicial de participación no hayan prestado su consentimiento para que el órgano gestor del proceso selectivo pueda verificarlas de oficio. Solo los opositores indicados tendrán acceso al aplicativo telemático.

Incorporados los datos de oficio y revisados los méritos alegados por los opositores, el Tribunal Calificador Único publicará en la página web del Ministerio de Justicia la relación de aspirantes con la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada apartado y la total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes sobre aquellos méritos que entiendan que no les han sido debidamente reconocidos. Sobre la forma de realizar las alegaciones se informará a los opositores en el momento oportuno.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 23 de noviembre de 2020

STAJ solicita o aumento do cadro de persoal do Xulgado nº1 de Caldas de Reis

Remitimos este escrito ao Director Xeral de Xustiza:


Dende Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº1 de Caldas de Reis levase pedindo persoal de reforzo dende fai seis ou sete anos, peticións que foron apoiadas por este sindicato sabedor da necesidade dunha persoa máis que axude a rematar co atraso xerado por mor de  contar este órgano co  menos persoal que outros da súa clase, e ademáis do anterior, por unha constante inestabilidade no seu cadro de persoal, que por diversos motivos estiveron de baixa ou cambiaron de destino por concurso ou substitución, e nin uns nin outros foron substituidos pola Administración coa rapidez desexada, deixando moitas veces pasar meses antes de designar un interino ou un substituto. Esto foi redundando nun maior atasco e retraso que se fixo palpable en pouco tempo, e impediu un maior rendimento e eficacia no desenrolo das funcións e no trámite dos procedementos que se ìan amoreando.

Tamén ten moito que ver neste retraso no trámite a levanza por este órgano do Rexistro Civil, a contar este xulgado cun funcionario/a menos de tramitación que outro ssxulgados similares como o de Lalín ou Marín.

Hai máis dun ano que o Director Xeral de Xustiza ao que me dirixo, se diu conta do problema que existe neste xulgado, e nunha visita a mesmo anunciou a vontade de arranxalo cun aumento do plantel dese órgano nunha persoa máis do Corpo de Tramitación,  pero resulta que de momento non nos consta que se iniciase o trámite pertinente que debe rematar co visto bo do Ministerio de Xustiza para a ampliación do cadro de persoal, proceso que si ben e rápido e sinxelo, debe comenzar coa resolución da propia Dirección Xeral e a súa comunicación ao  ministerio para que este manifeste o seu visto e prace.

Dende STAJ pedímoslle cumpra co seu compromiso e amplie o plantel do Xulagdo nº 1 de Caldas de Reis, e mentras se leva a cabo o tramite pertinente da amliación do seu plantel nunha praza de Tramitación, cremos que sen demora se debe designar un interino de reforzo do Corpo de Tramitación que preste as súas funcións ata que definitivamente se incorpore a este órgano a persoa que de xeito definitivo veña a ocupar a praza na que se incremente o cadro de persoal deste xulgado, todo co gallo de atallar a crecente retraso na tramitación dos asuntos e no despacho de certificacións e tramites do Rexistro Civil.

 Pontevedra a 20 de novembro de 2020.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Servizos Comúns de Apoio e Oficinas de Rexistro e Repartición

En data 14 de outubro de 2020 STAJ presentou escrito dirixido á DXX interesando a creación de Oficinas de Rexistro e Repartición como servizos con entidade propia así como que se aproben as peticións de nomeamento de destino de funcionarios dos Servizos Comúns de Apoio exclusivamente cando se axuste ao disposto na Resolución  que os regula que non son outros que a de colaborar  cos órganos xudiciais en circunstancias excepcionais

Concretamente no devandito escrito instábase á DXX a que “ coa máxima prontitude acorde dar inicio ao procedemento correspondente para a constitución na Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, Ferrol e Santiago dás Oficinas de Rexistro e Repartición como servizos con entidade propia, que sexan servidos por funcionarios cuxo destino sexa dita oficina; así como que se aproben as peticións de nomeamento de destino de funcionarios dous Servizos Comúns de Apoio exclusivamente cando se axuste ao disposto na Resolución que os regula que non son outros que a de colaborar cos órganos xudiciais en circunstancias excepcionais, tales como, sobrecarga de traballo por causas conxunturais, pendencia de asuntos, expedientes complexos, a posta en marcha de novos servizos, desenvolvemento de programas concretos de actuación, baixas por enfermidade, licenzas de curta duración así como aqueloutros que en definitiva requiran unha resposta eficaz e sobre todo coa rapidez e prontitude debida, ou cal servirá para aliviar as carencias conxunturais que de forma continua prodúcense nos órganos xudiciais”.

Con posterioridade e mentres esperamos unha resposta formal da DXX remitimos escrito de contido similar á Comisión Mixta do TSJ de Galicia .

Non debemos esquecer que foi precisamente o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial o 28 de maio de 2003 quen aprobou a creación dos servizos comúns de apoio das sete grandes cidades de Galicia e os que a día de hoxe, alegando falta de medios persoais para realizar os labores de repartición continúan sen desempeñar as súas funcións entre elas as de cubrir baixas por enfermidade , licenzas de curta duración e todos aqueles requiran unha resposta eficaz e prontitude.


VER ESCRITO PRESENTADO ANTE O TSJG


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Concurso de traslados. Corrección de errores. Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial

Hoy se publica en el BOE la Orden JUS/1087/2020, de 17 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/808/2020, de 28 de julio, por la que se convocaba concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Se producen las siguientes rectificaciones:

Eliminar las siguientes vacantes del anexo I, por estar cubiertas con funcionarios titulares, conservando las resultas que se produzcan, con lo cual los números de orden se entienden incluidos en la relación de resultas, y en consecuencia aquellos funcionarios que hayan solicitado los mismos se considerará que lo han hecho en calidad de resultas:

14409 Instituto Medicina Legal. Tramitación P.A.Melilla.

2019 Juzgado de Primera Instancia n.º 4 (Mercantil).Tramitación P.A. Salamanca.

VER BOE 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 20 de noviembre de 2020

Publicado na intranet: A Sede Xudicial Electrónica actualízase para facilitar o traballo nos órganos xudiciais

 Na Sede Xudicial Electrónica actívanse novos servizos para a cidadanía que se suman aos xa existentes:

 • Presentación de escrito de contestación á demanda de xuízo verbal
 • Presentación de escrito de trámite xenérico

Así mesmo, para facilitar a labor no órgano xudicial, esta nova versión inclúe as seguintes melloras en relación coa recepción en Minerva:

 • Catalogación automática en Minerva das tipoloxías documentais máis comúns.
 • Rexistro automático da contía en Minerva.
 • Introdución no formulario do procedemento monitorio do dato da conta bancaria do demandante para facilitar aos órganos xudiciais a xestión do requirimento de pago ó demandado.

Podes consultar tódolos detalles da nova versión v. 01.24.00 na folla de novidades e consultar máis información sobre a Sede Xudicial Electrónica na guía dispoñible no seguinte enlace.

Nesta nova versión tamén se inclúen melloras orientadas aos cidadáns:

 • Simplificación do sistema de autenticación para moverse entre presentación de escrito e "A miña carpeta".
 • Recuperación dun borrador desde "A Miña Carpeta" no que incorporara documentación antes de gardalo.
 • Asistencia técnica guiada e automatizada, para axudalo na resolución das súas 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ informa. Gestión Promoción Interna. Plazas que se ofertarán en Andalucía a los aprobados del proceso selectivo


Plazas que se ofertarán:


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Certificados de notas del tercer ejercicio de Gestión procesal (turno libre)

Ya están disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Justicia los certificados de notas del tercer ejercicio de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, y donde figura la calificación obtenida por los aspirantes que no han superado el tercer ejercicio.

Sede.mjusticia.gob.es
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Convocatoria oposiciones Letrados de la Admond. de Justicia

Hoy se publica en el BOE la Orden JUS/1078/2020, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

BOE
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 19 de noviembre de 2020

Tramitación libre: Criterios de valoración del historial profesional

En la página Web del Ministerio se publica el Acuerdo del Tribunal Calificador Único del turno libre de la oposición al cuerpo de Tramitación Procesal por el que se dan a conocer los criterios sobre la valoración de méritos del Historial profesional establecido en el Anexo I, I-B de la convocatoria de oposiciones.

En relación a aquellos opositores que en su solicitud inicial de participación no hayan prestado su consentimiento, se comunica que próximamente se dará a conocer el plazo para su presentación a través del aplicativo informático que se explicará debidamente. Solo los opositores indicados tendrán acceso a dicho aplicativo.

Se valorarán los cursos recibidos y acreditados en los últimos diez años y hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, es decir, desde el 27-9-2009 hasta el 27-9-2019.  

Criterios contenidos en el acuerdo:

 • Cursos de inteligencia emocional: No se considerarán, puesto que no están previstos en la convocatoria y no tienen carácter jurídico. Sin perjuicio de ello, se valorarán caso por caso los que se presenten, siempre que pueda entenderse que son cursos de salud laboral, en las mismas condiciones que estos, es decir, siempre que se acredite que contienen unidades o módulos de carácter jurídico, para lo que deberán aportar el programa del curso para la comprobación de estos extremos.
 • Cursos de salud laboral: Se valorarán siempre que contengan unidades o módulos jurídicos. Los opositores deberán aportar el programa del curso para la comprobación de este extremo.
 • Cursos de igualdad: Se valorarán siempre que contengan unidades o módulos jurídicos. Los opositores deberán aportar el programa del curso para la comprobación de este extremo.
 • Cursos de atención al ciudadano: No se valorarán, si no tienen contenido jurídico. Se exceptúan los cursos específicos de atención a la víctima.
 • Cursos de mecanografía por ordenador: No se considerarán como cursos de informática. STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

CONSULTA DE NOTAS Y DESCARGA DE CERTIFICADOS

Por considerarlo de importancia , os dejamos los enlaces a la página del Ministerio de Justicia  en donde podéis consultar las notas de los exámenes Auxilio, Tramitación,  Gestión, Letrados de la Administración de Justicia y  Médicos Forenses así como descargar los certificados.

Pulsa aquí para acceder 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Nomeamento interinos provincia de Pontevedra

Prazas ofertadas –Petición servizo público de emprego

 

Este mércores  18 de novembro de 2020 non foi posible a publicación a través do OPAX das prazas  ofertadas do corpo de tramitación procesual e administrativa por non existir ningunha persoa na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva dese corpo.

As  prazas  ofertadas son:

DECANATO-SERVIZO COMUN NOTIFICACIÓNS E EMBARGOS PONTEVEDRA

CTPA

IT DO/A TITULAR

XDO. PRIM. INST. E INSTR. Nº 1 MARIN  

CTPA

IT DO/A TITULAR

 

Ofrecidas  as prazas ás persoas  integrantes da bolsa do corpo inmediatamente superior segundo o establecido no capítulo 2, artigo 6º,  punto 5  da ORDE do  4 de outubro de 2018  sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, a praza do Decanato- SCNE de Pontevedra foi aceptada por unha persoa integrante da bolsa de xestión, a outra praza non foi aceptada.

Ao non existir tampouco ningunha persoa disponible no corpo de auxilio xudicial nin ningunha persoa baremada fóra da bolsa, acudirase para cubrir o posto do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº 1 de Marín, ao Servizo Público de Emprego da Comunidade Autónoma.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Gastos funcionamiento Juzgados de Paz

En el BOE de hoy jueves se publica la Orden JUS/1073/2020, de 16 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Nomeamento interinos

Hoxe aprobouse a contratación dun xestor para o Xulgado de Paz de Quiroga, como non hai xente dispoñible na bolsa ténse que acudir ao SPEG.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Nombramiento y adjudicación de destinos Tramitación promoción interna

Hoy se ha publicado en el BOE la Orden JUS/1069/2020, de 5 de noviembre, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo.

Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se les otorga destino en esta orden, deberán tomar posesión de su cargo ante el responsable del órgano judicial o fiscal de destino dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Los funcionarios destinados en virtud de esta Orden y que opten por continuar en activo en el Cuerpo de Auxilio Judicial, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, comuniquen en su caso, a la gerencia territorial correspondiente o al órgano competente de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, dicha opción

Con el fin de planificar la oferta de plazas de los aspirantes aprobados por el turno libre, aquellos aspirantes del turno de promoción interna que opten por continuar en activo en el cuerpo de procedencia, deberán comunicar, mediante el formulario que se publica en la presente orden como anexo II.

En caso de que los funcionarios optaren por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Gerencia Territorial correspondiente a su destino como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo. Estos días se consideran hábiles, y la toma de posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas, que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.

BOE

ANEXO II

PAÍS VASCO

CATALUÑA

GALICIA

ANDALUCÍA

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

COMUNIDAD VALENCIANA

ARAGÓN

CANARIAS

NAVARRA

MADRID


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras