viernes, 26 de octubre de 2018

Novidades da nova orde de persoal interino


Resumimosvos os puntos máis importantes que a Xunta modificou na nova orde de interinos.

ART.7.- COMPOSICIÓN E VIXENCIA DAS BOLSAS

7.1. Auméntouse o % establecido para cada corpo quedando da seguinte maneira:

-Xestión procesual e administrativa: Traballo: 15% (10%)
                                                        Reserva: 7% (5%)

-Tramitación procesual e administrativa: Traballo: 19% (15%)
                                                              Reserva: 10% (8%)

-Auxilio xudicial: Traballo. 31% (25%)
                           Reserva: 16% (13%)


7.3. A vixencia da bolsa segue sendo de dous anos.

Prórroga dá bolsa: Segue sen especificarse prazo máximo dá prórroga. STAJ pediu que non prorróguese máis alo dun ano.

ART. 8 CONDICIÓNS XERAIS DOS CANDIDATOS

Ao final do punto 1, cando fala de “os requisitos esixidos para formar parte da bolsa de interinos serán esixibles, así mesmo desde o nomeamento, e ata o cesamento, como persoal funcionario interino. No suposto de que non se reúnan estes requisitos, producirase o cesamento do interino e a exclusión da corresponde bolsa.”

Staj pediu a supresión deste parágrafo, estando totalmente en contra.

ART. 10 ORDENACIÓN DOS INTERESADOS NAS BOLSAS

1. BAREMACIÓN

Redáctase de forma diferente ou parágrafo onde establecíase a posibilidade de incorporación á bolsa por superar todos os exercicios de calquera dás oposicións realizadas ao corpo ao que se opta desde a última convocatoria dás bolsas, aclarando que son só os candidatos a formar parte dás bolsas e durante ou período da convocatoria respectiva, os que se poderán incorporar a elas aínda que non teñan outro mérito que ou de ter aprobado os exames.

STAJ de acordo coa nova redacción, tal como propuxera, xa que establece claramente que só será durante o prazo de presentación de solicitudes e non durante toda a vixencia da bolsa, o cal non tería sentido, xuntándose un número desorbitado de integrantes.

Engaden “este parágrafo, que estaba incluído no punto 1º Probas de acceso, ofreceu dúbidas na súa interpretación. Co cambio de posición e matización na redacción preténdese aclarar que son so os candidatos a formar parte das bolsas, durante o período da convocatoria respectiva, os que poderán incorporar a elas aínda que non teñan outro mérito que o de ter aprobado os exámenes; é dicir, aínda que tiveran unha puntuación inferior ao último integrante da bolsa de traballo.”

1º Probas de acceso

2º.-Tempo de servizos prestados: Mantense a puntuación por servizos prestados en 0.25 puntos, do mesmo xeito que o computo da antigüidade desde o ano 1992 e non desde o 2004 como pretendía a Xunta. Reivindicación pedida por STAJ.

Aumenta a puntuación máxima de 21 a 30 puntos.

3º-Lingua Galega: Aumenta a puntuación máxima de 2 puntos ata 12 puntos.
-Certificado Celga 4 ou equivalente: 4 puntos (1punto)
-Certificado linguaxe xurídica nivel medio: 8 puntos (1.5 puntos)
-Certificado linguaxe xurídica nivel superior: 12 puntos (2 puntos)

STAJ sempre solicitou o aumento deste epígrafe, crendo necesario que a lingua autonómica debe valorarse como no concurso de traslados.

4º-Formación complementaria:

Informática: Redúcese de 3 a 1 punto a puntuación máxima.

Cursos de formación continua relacionados coa Administración de Xustiza: Non diferencia entre  con e sen aproveitamento, aumentándose de 2.5 a 3 puntos a puntuación total. STAJ a favor deste aumento.

5º Titulación académica:
Aumenta a puntuación total de 4 a 6 puntos, valorándose con 4 puntos a licenciatura de dereito (anterior orde 3). Tamén se produce un aumento no resto de titulacións baremables de 1 a 2 puntos.

STAJ propuxo un aumento da titulación académica.
                  
Novo nesta orde: 2. Criterios de valoración dous cursos: Mantense o límite de 5 anos para as validez dous cursos.
Non estamos dacordo STAJ pediu que sexan válidos mentres as normas, bases dos mesmos, estean en vigor.

ART. 11 CONVOCATORIA DAS BOLSAS

Engádese que as solicitudes se presentasen de forma electrónica, debendo contar cos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica dá Xunta. Así como manter seu endereito electrónico habilitado único a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia.

ART. 12 COMPOSICIÓN E APROBACIÓN DAS BOLSAS

Cada aspirante só pode pertencer a unha bolsa de corpo e provincia, destacando como novidade que se figuran en varias deberán seleccionar a que lles interese, sendo excluídos se non o fan. Na anterior orde, se figuraban en máis dunha, eran colocados de oficio pola administración na que mellor posición tivesen.

Neste punto pedimos que tamén os que estén nas bolsas de letrados da administración de xustiza non poidan estar en ninguna destas bolsas de xustiza.

ART.13 CURSOS DE FORMACIÓN:

Deberán realizalo aquelas persoas que leven menos  de seis meses de servizos efectivos non respectivo corpo dentro dous últimos 5 anos inmediatamente anteriores a data de resolución dá correspondente convocatoria. Engaden que a non superación da proba supoñerá a necesidade de repertirla por unha única vez máis.
STAJ pediu que se lle faga a xente que nunca prestou servizos en Galicia ou sexa a súa primeira bolsa.

ART.14 PERIODO DE PRÁCTICAS

14.5. Seguimos reivindicando que non estamos de acordó con que sexa a xefatura territorial a que cese ao interino por non superar ou período de prácticas só co informe do superior funcional, debe notificarse a la comisión paritaria mista provincial e cada OOSS informar o respecto.

ART.16 EXCLUSIÓN DAS BOLSAS
Aumenta de 2 a 5 días hábiles o prazo para comunicar a reincorporación unha vez desaparecida a causa da suspensión.

No punto 3 segue aparecendo que os efectos da suspensión produciranse desde o 10º día natural á presentación da correspondiente solicitude, que se realizará electrónicamente. A nosa proposta era que fóra efectiva desde o día seguinte a su presentación. E loxico igual que a reincorporación. É todo telemáticamente.

Se inclúe no punto 3 que esta reincorporación producirase de modo efectivo ao día seguinte hábil da recepción da solicitude.

ART. 17 CAUSAS PARA O NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO

E a nova orde establécese o criterio de longa duración, entendendo esta como superior a 3 meses. E suprímese a vinculación coa concesión de carácter preferente de prolongacións de xornada co nomeamento dun interino, no caso de reforzos.

ART. 19 PETICIÓNS E NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO DE REFORZO

Seguimos sin estar de acordo co punto 1 onde se fai referencia ás prolongacións de xornada, pedimos su eliminación e unha regulación propia, unha orde específica de prolongacións.

Mantense que en ningún caso a duración do reforzo poderá superar ou prazo de 3 anos.

ART. 20 PROCEDEMENTO PARA NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO

Non punto 4, letra d), seguimos pedindo que ou interino non necesita novo informe médico se ou último cesamento, antes dá nova posesión, produciouse dentro dos 6 últimos meses e non 3. Na anterior orde establecíase que fora recente sen máis:

Introdúcese un parágrafo novo ao final do punto 6, que establece:

“Na OPAX quedarán rexistrados os datos das chamadas efectuadas, incluídos os número de reintentos de chamada á mesma persoa, gardando para cada un deles o día e hora da chamada. O sistema disporá dun sistema de consulta de todos os nomeamentos urxentes”.

Totalmente de acordo, STAJ pedímolo, como tamén maior información as OO.SS. por medio dá OPAX tanto dás prazas que se ofrecen como dá situación e dos interinos preseleccionados.


ART. 21 CESAMENTO DO PERSOAL INTERINO

Suprímese o parágrafo onde se establecía que o interino tamén cesaría cando cambiase a situación xurídica do titular dun posto desempeñado por un interino e proceda a cobertura do dito posto por substitución vertical entre titulares, que se considerará preferente.

Engaden que as persoas da bolsa de reserva cesarán con preferencia aos da bolsa de traballo.

Mantense o limite de 18 meses para establecer a orde de cesamento, excepto nos órganos xudiciais con Rpts.

Tamén engaden o seguinte parágrafo:

“Os anteriores criterios non se aplicarán no caso de persoal interino que se reincorpore tras unha incapacidade temporal ou licenza por maternidade, debendo cesar nesta caso aquel que fose nomeado con causa na dita incapacidade ou maternidade”.

No punto 6 mantense os 180 días traballados o período para ir ao final da bolsa.

ART. 22 CESAMENTO DO INTERINO POR FALTA DE CAPACIDADE

Engaden que o interino será cesado e excluído da bolsa, no caso de que a resolución ao expediente determine a falta de capacidade.

Establécese que a duración do procedemento non poderá durar máis de 6 meses desde a súa incoación.

NOVO

Disposición adicional terceira. Obrigatoriedade de relacionarse coa Administración a través de medios electrónicos.

O persoal interino e as persoas que figuren incluídas nas bolsas de traballo e de reserva estarán obrigados a relacionarse coa Administración a través de medios electrónicos, así como a recibir por medios electrónicos as notificacións e comunicacións que se lles dirixan, para o que deberán formalizar as correspondentes altas nos sistemas habilitados pola Administración para estes efectos.

Para dar cumprimento ás obrigas derivadas desta orde, tanto o persoal interino que estea prestando servizos coma as persoas que figuran incluídas nas vixentes bolsas de traballo e reserva disporán do prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta norma no  Diario Oficial de Galicia, para formalizaren a alta no sistema
Notific@. Finalizado o dito prazo, a Administración creará, de oficio, o enderezo habilitado único daquel persoal que non tramitase a alta no sistema Notific@

Disposición adicional cuarta. Persoal de reforzo afectado polo proceso de consolidación de prazas.

1. As previsións establecidas na presente orde respecto da duración máxima do nomeamento do persoal de reforzo non serán de aplicación a aqueles reforzos que superen os tres anos ininterrompidos e estean incursos no proceso de consolidación as correspondentes prazas.

2. Unha vez creadas as prazas, que poderán selo en distinto centro de destino da localidade, o dito persoal de reforzo quedará adscrito a estas en canto non sexan provistas polo correspondente sistema de provisión definitiva.

Disposición transitoria terceira. Persoal funcionario interino que se atope traballando á entrada en vigor das novas bolsas.

Os nomeamentos de persoal funcionario que estean vixentes no momento de se constituíren as novas bolsas manteranse ata que se produza o seu cesamento, que se regulará conforme a normativa establecida nesta orde. Se o persoal funcionario que cesa forma parte dunha nova bolsa constituída ao abeiro da presente orde, pasará a ocupar o posto que lle corresponda nesta, de acordo coa puntuación obtida na baremación de méritos.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor aos quince días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Na anterior orde era o día seguinte ao da súa publicación.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.