viernes, 20 de diciembre de 2019

STAJ solicita sala para as vítimas no edificio judicial de Riberia


No edificio xudicial da localidade de Ribeira, atópanse situados 3 xulgados de primeira instancia e instrución, con labores de Rexistro Civil o Xulgado nº 1 e competencias en violencia de xénero o Xulgado nº 3.

O inmoble construíuse no ano 1997, deixando xa sitio para unha previsible creación dun cuarto xulgado. O que sorprende e chama a atención é que tendo competencias en violencia de xénero, non se dispón de ningunha sala específica para atender ás vítimas.

A Lei 4/2015, do 27 de abril do Estatuto da Vítima do Delito, establece:
-Artigo 19.- Dereito das vítimas á protección.
-Artigo 20. Dereito a que se evite o contacto entre vítima e infractor
-Artigo 22. Dereito á protección da intimidade.

Igualmente a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, di:
-Artigo 63. Da protección de datos e as limitacións á publicidade

Así mesmo a Lei de Axuizamento Criminal di no seu artigo 681, que se garantirá o dereito á intimidade da vítima, o respecto debido á mesma e á súa familia, sendo incumprido devandito dereito no momento que non hai salas específicas para a vítima nin os seus familiares, podéndose cruzar agresor e vítima no edificio xudicial. Igualmente o artigo 682, fala no mesmo sentido preservando especialmente o dereito á intimidade das vítimas, o respecto debido á mesma e á súa familia.

Queda debidamente xustificado que a Xunta está a incumprir a Lei e a obrigación de habilitar unha sala específica para as vítimas no edificio xudicial de Ribeira, está a vulnerarse o dereito das vítimas á súa intimidade día tras día, dado que ven obrigadas a esperar no mesmo lugar que os familiares do agresor.

Por todo o exposto anteriormente, SOLICITAMOS que de forma urxente habilítese unha sala específica para as vítimas no edificio xudicial de Ribeira por parte da DXX, véndonos obrigados a acudir á prensa para denunciar estes feitos e a presentar unha denuncia ante o T.S.J se está situación non é remediada a curto prazo.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.