lunes, 3 de junio de 2019

STAJ presenta demandas xudiciais en defensa dos dereitos do colectivo da Admón de Xustiza en Galicia.


STAJ presentou non últimos meses demandas xudiciais nos xulgados do Contencioso Administrativo co gallo de obter  dereitos que a Administración da Xunta de Galicia lle está negando ao noso colectivo reiterada e inxustificadamente.

Neste senso presentamos demandas, despois de esgotar a vía administrativa, en contra das Resolucións denegatorias, logo das solicitudes que presentaron moitos compañeiros/as, para disfrutar un dia de libranza por cada garda de dispoñibilidade, ainda que non houbese acudido a traballar en horario de tarde ou en fin de semana, e para cada un dos funcionarios/as integrates da garda. Tamen se actúa  sobre o descanso obrigatorio de 11 horas  diarias inenterrumpidas. Esta posibilidade está recollida nunha Directiva europea e nunha recente sentenza do Tribunal Europeo de Xustiza, que cremos totalmente aplicable a regulación das nosas gardas de dispoñibilidade, que ainda que non te obriga a traballar como si estiveras de permanencia  che limitan os movementos e a liberdade de deplazamento recortando a posibilidade de ocio  e de descanso.

STAJ tamén xudicializou a posibilidade, que se recolle na Orde da Dirección Xeral de Xustiza que regula a xornada laboral e o horario, de ter un día mais de asuntos propios si se está de garda o dia 24 ou o día 31 de decembro cando caen en días laborables. Esto que a DXX agora nega, xa o concedeu no ano 2016 e a todos os que fixeran gardas, de permanencia e de dispoñibilidade, sen necesidade, no caso desta ultima de haber acudido ao aposto de traballo ese dia. Suposto claramente regulado na súa propia norma e que a DXX o pasado ano 2018 denegouno de xeito xeralizado ao compañeiros/as que estiveron eses  días de garda de dispoñibilidade nas Vilas galegas.

Igualmente demandamos a DXX pola negativa a conceder días de permiso como “deber inexcusable” para cuidar  na casa un fillo/a menor, nos casos que estando enfermo non están hospitalizados. Consideramos en STAJ que dentro dos permisos por “deber inexcusable ou relacionados coa conciliación da vida laboral e familiar” esta a obriga que se recolle no Codigo Civil de cuidar e velar polos fillos menores, e mais no caso de enfermidade aínda que non sexa grave. Contamos con informe favorable da Secretaria de Estado e dunha Resolución favorable do Ministerio  de Xustiza nun caso concreto, asi como unha sentencia que se dictou nun caso doutro  colectivo de traballadores/as públicos.

Tamén temos iniciado o trámite administrativo previo, para a reclamación xudicial se fose necesario, do recoñecento e pago pola Admon do dereito do persoal que está ou estivo non últimos 4 anos realizando unha substitucion vertical a cobrar o cen por cen do concepto de paga extraordinaria como se pertenecese ao Corpo no que esta substituíndo, grazas a sentenza que STAJ acadou neste sentdo en Canarias.Se estades nesta situación dirixidevos as delegaosas de STAJ na vos localidade e pedidelle mais información.

Os primieiro xuizos están señalados a principios de xuño, según vaiamos coñecendo as sentenzas xa vos imos informando.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.