miércoles, 15 de mayo de 2019

STAJ solicita o pago da diferenza no concepto de paga extraordinaria nas substitucións verticais.

Julián González Rodríguez, en calidade de Delegado Sindical do Sindicato de Traballadores dá Administración de Xustiza (STAJ), con domicilio a efecto de notificacións no local sindical sito en Edificio dos Xulgados, Rua Lalín, 4, (Sótano) Vigo ou en stajgalicia@gmail.com

EXPÓN:

1.- Que pola Xunta de Galicia non se está pagando a totalidade da diferenza retributiva na paga extraordinaria nos supostos de nomeamento como XESTOR/TRAMITADOR PROCESUAL SUBSTITUTO durante a realización dunha Substitución Vertical en Corpo Superior. Concretamente nos  referinos á diferenza salarial no “soldo” xa que, mentres que nos outros conceptos incluídos na Paga extraordinaria (contía adicional) si se cobra a contía correspondente ao corpo superior no que se está nomeado, o concepto de “soldo” que se percibe é o do corpo de orixe e non o do superior no que se traballa de forma efectiva. Por tanto a totalidade do concepto de Paga Extraordinaria non se está pagando debidamente incrementada, se non só algúns conceptos nel incluídos.

2.- Baseamos a súa petición en considerar que o non recoñecemento ou abono da diferenza salarial en concepto de PAGA EXTRAORDINARIA por un Funcionario de Carrera nun Corpo Superior durante o período de realización dunha Substitución vertical, constitúe unha discriminación grave con respecto a un Funcionario/a de Carrera ou Funcionario Interino que se atope traballando no mesmo órgano xudicial e no mesmo Corpo no que se realice unha Substitución Vertical, aos cales se se lles recoñeceu na súa condición de Funcionario/a de Carrera ou Funcionario/a Interino o dereito á cobranza da PAGA EXTRAORDINARIA no Corpo no ao que pertenecen o que se atopan nomeados, tendo en conta da importancia dos principios de igualdade de trato e de non discriminación que forman parte dos principios xerais do Dereito.

3.- Así foi recoñecido polo Xulgado do Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que na súa sentenza de data 30 de Abril de 2019 (da que achegamos copia) estima o dereito dun Funcionario que realizou Substitución Vertical a corpo superior ao abono da diferenza salarial da totalidade concepto de paga extraordinaria.


Visto o anterior e en base ao exposto SOLICITAMOS:

- Que se recoñeza o dereito e se abone a diferenza salarial en concepto de PAGA EXTRAORDINARIA (concretamente do concepto de “soldo”) correspondente ao Corpo Superior por Substitución Vertical e procédase ao seu abono xeneralizado e de forma inmediata nas sucesivas nóminas nas que corresponda o pago da devandita paga extraordinaria a todos os funcionarios/as que se atopan realizando unha substitución vertical.

- Que se abonen con carácter retroactivo as cantidades deixadas de percibir por este concepto a todos aqueles funcionarios/as que durante o últimos catro anos fosen nomeados e ocupasen unha praza de corpo superior en substitución vertical.

 En Vigo a 03 de Mayo de 2019


 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA
Rúa Madrid, 2-4, 2º piso – Fontiñas
15781 Santiago de Compostela.-STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.