miércoles, 5 de diciembre de 2018

ACORDO SOBRE A OFERTA DE EMPREGO PUBLICO EN XUSTIZA

STAJ, conxuntamente co resto de organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Xustiza asinou acordo sobre emprego público, polo que durante tres anos 2017,2018 e 2019 vaise realizar a maior oferta de emprego público en Xustiza dos últimos 20 anos.

Este acordo leva a cabo en dúas convocatorias de oposición, a acumulada dos anos 2017 e 2018, da que xa fomos informando anteriormente e cuxa convocatoria está próxima e a que corresponde ao ano 2019. 


Con estas convocatorias fíxase como obxectivo reducir a taxa de interinidade existente na Administración de xustiza ao 8% co obxectivo de alcanzar o 6%.

Na quenda libre o sistema de acceso será o de concurso-oposición nestas convocatorias, tal como decidiuse pola administración, sen esquecer os principios constitucionais de libre concorrencia, igualdade, mérito, capacidade e publicidade conforme á interpretación do Tribunal Constitucional e do Supremo.. En promoción interna tal como fixa a LOPJ tamén será concurso oposición aínda que se simplificará a fase de oposición. Con respecto en todo momento á doutrina xurisprudencial, constitucional e a normativa legal existente.

Neste acordo destácanse as seguintes particularidades:

Acceso Promoción Interna

• Acórdase que para o ano 2019 (nesta oferta inminente xa non era posible) convóquese unha oferta adicional e extraordinaria, cuxo número de prazas alcanzará o 60% da oferta de quenda libre para 2019.

• Establécese un único exercicio tipo test para o acceso por esta promoción aos corpos de Xestión procesual e administrativa, Tramitación procesual e Administrativa e Corpo especial de técnicos especialistas de laboratorio do INT. Fixándose ademais, nota de corte no 50% de nota máxima posible no exercicio.

• O corpo especial de Facultativos do INT, terán ademais do exercicio tipo test, outro de carácter práctico E o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza (a pesar da forte oposición por esta organización sindical) mantén a estrutura da actual oposición, cun exercicio tipo test eliminatorio e un exercicio tipo oral como segundo exercicio.

• En promoción interna Letrados pedimos que fose tamén un só exercicio e  a eliminación do exame oral pero o Ministerio négase a quitar o devandito exercicio nin substituílo por un caso práctico

• Na fase de concurso valórase tanto a formación académicas con todas as titulacións oficiais e non só Dereito, idiomas, formación homologada, aprobación exercicios anteriores e experiencia profesional. (queda aínda por determinar as porcentaxes destes méritos). A fase de méritos supoñerá como máximo o 40% do total do proceso selectivo correspondendo á fase de oposición un 60% do total do devandito proceso.

Acceso Quenda Libre

• Nota mínima: Determinarase a nota mínima para superar o primeiro exercicio de cada exercicio na equivalente de 10 opositores por praza e que obtivesen como mínimo un 60% da nota máxima • Nos sucesivos exercicios será suficiente obter o 60% da puntuación máxima sen cociente de opositores por praza se o exercicio é de corrección automatizada (tipo test)

• Para a quenda de discapacitados a nota de corte será o 50% para superar o exercicio.

• Na fase de concurso, terase en conta a experiencia profesional en calquera dos corpos da Administración de Xustiza (aínda por determinar en que porcentaxes). Ademais terase en conta, formación académica (contarase dereito e outras titulacións, aínda que en menor proporción, Formación homologada de carácter xurídico e informático, idiomas estranxeiros e aprobación exercicios das dúas convocatorias anteriores. Faltan por determinalos porcentaxes de concorrencia de méritos

• Os aspirantes que superasen a fase de oposición cunha nota superior á mínima fixada (o 60% da máxima), pero non obteñan praza na OPE 017-18 quedarán exentos (se quixeren) de realizar na OPE 2019, os exercicios xa superados a condición de que se presenten por mesmo corpo e ámbito territorial.

En breve pasásennos borrador de convocatorias, adaptadas a este acordo para que negociadas as mesmas, poidan realizarse as convocatorias anunciadas. Empezando por Letrados e promoción interna de GPA e TPA e continuando as convocatorias de quenda libre dos corpos xerais da Administración de Xustiza.

Noutra orde de cousas, convócase Mesa xeral para o próximo día 15 de xaneiro para tratar asuntos, que xa viñan reclamándose por esta organización desde hai xa tempo:

Reforma do art. 74 Regulamento Ingreso, que regula a substitución a corpo superior.

Tamén para empezar a falar da creación dunha Carreira Profesional na Administración de Xustiza (carreira horizontal.)

Revisión Gardas (especialmente as semanais)

STAJ. 4 de Decembro de 2018
 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.