miércoles, 24 de octubre de 2018

Propostas sobre cursos de formación de STAJ.

Propostas de STAJ para a convocatoria da Comisión de formación que terá lugar no día de hoxe na EGAP para planificar as actividades formativas que se desenvolverán durante o ano 2019: 

- Toda formación debería de realizarse de forma que ao funcionario/a non lle afecte á conciliación da vida familiar, debendo realizarse en horario laboral.

Hai que rematar cos desprazamentos dos funcionarios e funcionarias a Santiago, celebrando as probas en tódalas cidades que conten con tres ou mais xulgados. Débense aboar os desprazamentos naqueles cando as devanditas probas non poidan celebrarse na localidade de destino do traballador/a.
-  A Dirección Xeral de Xustiza ten que ofertar, ben a través da EGAP, ben por medio doutros operadores,  cursos ON-LINE de preparación dos temarios e dos exercicios dirixidos a superar as probas da oposición para a promoción interna e para o turno libre (a interinos/as que estén preparando a oposición e se atopen traballando) de forma totalmente gratuita.
 Os cursos de linguaxe xurídico e linguaxe  administrativo galego deberán de ofertarse tanto a funcionarios destinados na comunidade autónoma como aos funcionarios destinados fóra dela, debendo ampliarse o seu número e o número de participantes nos mesmos.
 Débense ofertar cursos de idiomas como se ofertan para a Administración da Xunta (inglés, francés, portugués e alemán).
- De forma inminente hai que restituir o permiso dun día para acudir ás probas presenciais de aproveitamento.
 - Son necesarios cursos e actividades formativas en canto a bases de datos e sistemas operativos cos que traballamos os funcionarios de xustiza.


Cursos sobre as reformas procesuais que se vaian producindo en tódolos órdenes xurisdicionais, sempre  previo á súa entrada en vigor.


Formación presencial do persoal interino,  e do persoal titular que veñen nos concursos de traslado doutros territorios que non utilizan Minerva, tamén no caso de cambio de xurisdicción (titulares en substitución) ou no cambio dun xulgado á Fiscalía ou viceversa. Hai que retribuir ao persoal que forma ás persoas que pasan a formar parte da plantilla dun xulgado (titulares, interinos ou substitutos), dado que conleva un traballo extra actualmente non remunerado e con un retraso importante nas funcións ordinarias da persoa que está formando.

oferta formativa de medicina forense debe ampliarse a outras materias, tendo en conta que a totalidade da plantilla acude ós mesmos (excepto os que están de garda). E deben ofrecerse xornadas (de un par de días, por exemplo) á marxe da organización interna dos cursos de formación continua, con profesionais forenses doutros ámbitos, expertos en materias distintas das ofertadas en Galicia.


 Aumentar as prazas ou facer máis edicións dos seguintes cursos que xa levan dous anos consecutivos duplicando a demanda:

      -      Introdución ao expediente xudicial electrónico

      -      Xurisdicción Voluntaria

      -      A custodia compartida nas crises matrimoniais

      -      Xustiza dixital Este último abrangue e concentra demasiadas materias que deben ser agrupadas en alomenos duas ofertas formativas máis prácticas
       -      Medio Linguaxe Xurídica Galega- fóra (triplica a demanda)

NOVOS CURSOS QUE PROPOÑEMOS:

FORMADOR/A DE FORMADORES/AS (presencial, de mañá, deslocalizado)
 
SERVIZOS DO PNX, SIRAX E PROTECCIÓN DE DATOS DAS APLICACIÓNS INFORMÁTICAS XUDICIAIS (FORMACIÓN PRESENCIAL DESLOCALIZADA POLA MAÑÁ)

1.       Protección de datos nas aplicación informáticas xudiciais, taller práctico. 

2.       Taller práctico sobre o SIRAX.

3.       Taller práctio sobre o PNX embargos de saldos á vista, exhortos telemáticos.

4.       Taller práctico sobre embargos da AEAT, rexistros de pezas de convicción.

A pesar de que no curso de XUSTIZA DIXITAL se abrangue esta temática este debería deixarse con LEXNET- SISTEMAS DE GRAVACIÓN E SISTEMA DE ARQUIVOS.

NOVAS TECNOLOXIAS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA (teleformación)

NOVA OFICINA XUDICIAL E NOVA OFICINA FISCAL (FORMACIÓN PRESENCIAL e DESLOCALIZADA POLA MAÑÁ)

-          Competencias da xunta de galicia e do Ministerio de Xustiza
-          Acortes da NOJ e da NOF
-          Sistemas de organización do persoal
-          RPT: tipos de postos e formas de provisión
-          Manual de postos e manual de procedementos


MINERVA NOJ AVANZADO (FORMACIÓN PRESENCIAL DESLOCALIZADA POLA MAÑÁ)
Elementos da pantalla de Minerva NOJ.- Servizos comúns en Minerva NOJ.- Rexistro.- Reparto.- Envío.- Infraestrutura.- Listados e Estatísticas.- Alardes - Utilidades.- Xestión de usuarios (nos Servizos Comúns).- Tareas Pendentes.- Aceptación e Incoación. Tramitación Guiada.- Tramitación por Subesquemas.- Búsqueda por patrón.- Botón Esquema. - Mapa do asunto.- Tramitación.- Acontecementos anteriores.- Borrado de documentos. – Notificacións .- Revisión de asuntos.- Xestión de Resolucións. Transformación e incoación de procedementos.- Mantemento de estado.- Axenda de Prazos.- Penas, Medidas e Requirimentos.- Mantementos de trámites.- Favoritos. - Consultas.- Listados.- Estatísticas.- Utilidades-  Subida de documentos de gran formato.- Integración no Minerva de formatos de audio, mp3, video, etc….


REFORMAS NO TRÁMITE DO REXISTRO CIVIL.
Que inclúa tódolas novidades que nas normativas e nas resolucións da Dirección Xeral do Rexistro e do Notariado afectan ao trámite dos expedientes, a expedición de certificacións e a inscripcións e anotacións rexistrais, pois moitas delas son descoñecidas polos funcionarios/as e noutros casos  necesitan formación para trasladar esas resolucións ás funcións  e tarefas propias do Rexistro.

ADMINISTRACIÓN XUDICIAL ELECTRÓNICA 

CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN XUDICIAL ELECTRÓNICA

O ACOSO LABORAL NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MÉDICOS FORENSES.

Ultima reforma relativa á  “VALORACIÓN DO DANO CORPORAL”  (esguince cervical. Traumatismos menores de columna cervical, casos prácticos, daño psíquico e secuelas psquiátricas no novo Baremo, O gran lesionado, O papel dos IML na valoracióndas lesións por tráfico en relación coas últimas reformas legales, prexuízo persoal básico, particular e patrimonial das lesións temporais, secuelas,secuelas estéticas”. Este curso é ofertado no ámbito do Ministerio de Xustiza, entre outros de interese.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.