lunes, 16 de julio de 2018

STAJ denuncia ante a Inspección de Traballo ó Director Xeral de Xustiza.

Dentro da campaña iniciada por STAJ, respeto á seguridade e saúde laboral no ámbito da Administración de Xustiza en Galicia, non tivemos máis remedio que interpor denuncia tras denuncia contra o Director Xeral de Xustiza, dada a súa deixadez e reiterado incumplimento das súas obrigas como presidente do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Xustiza.

Ano tras ano soportamos nos centros de traballo altas temperaturas que merman o rendimiento e estado físico de todos nós; e ante o descarado incumprimento do requerimento efectuado pola Inspección de Traballo da Coruña respecto a instalación dun sistema de climatización nos Xulgados de Santiago de Compostela, Betanzos, Muros, Ribeira é polo que presentamos a seguinte denuncia, na que tamén denunciamos as altas temperaturas existentes en diferentes órganos xudiciais de Galicia.

DENUNCIA PRESENTADA


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 14 de julio de 2018

Letrados de la Administración de Justicia

  • Orden JUS/75c4/2018, de 9 de julio, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/381/2017
  •  BOE
  • STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 13 de julio de 2018

PLAZAS QUE SE OFERTARÁN EN LAS OEP 2017 Y 2018CUERPO
OEP 2017
OEP 2018
LETRADOS
 TURNO LIBRE
68
57
LETRADOS P. INTERNA
21
17
GESTIÓN TURNO LIBRE
769
707
GESTIÓN PROM. INTERNA
231
212
TRAMITACIÓN TURNO LIBRE
1243
1373
TRAMITACIÓN P. INTERNA
373
412
AUXILIO JUDICIAL
921
889
TOTALES
3626
3667

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Resume MESA SECTORIAL MINISTERIO DE XUSTIZA 12 xullo 2018


As OEP de 2017 e 2018 acumularanse nunha soa convocatoria

Onte 12 de xullo tivo lugar a reunión de mesa sectorial entre o Ministerio de Xustiza e as organizacións sindicais representativas de ámbito nacional, tal como anunciaramos.

Resumimos a continuación o máis destacado desta reunión:

1) Acumulación das ofertas de emprego público dos anos 2017 e 2018. (incluídos o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza Á espera de confirmación oficial da distribución de prazas por corpos e ámbitos os números totais da acumulación son:

Quenda libre 5.902 prazas. (máis 40 adicionais 5% reposición Lei Presupostos)
Promoción interna 1.228 prazas ( máis 5 adicionais reposición Lei Presupostos)

2) O sistema de acceso nas ofertas de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 serán polo sistema de concurso-oposición.

As datas que facilita moi provisionalmente o Ministerio serian: convocatorias de promoción interna non antes de finais de novembro ou principios de decembro e convocatorias quenda libre non antes de febreiro 2019.

3) Con respecto á promoción interna quérese revisar a fondo a mesma. Ver de que maneira pódese mellorar tanto na forma como no número de prazas. (Acabar así coa limitación do 30% a que vén fixado na LOPJ). Aínda que nos informan que a mesma non poderá levar efecto nesta convocatoria acumulada por cuestión de urxencia no calendario. STAJ insistiu en que as prazas de taxa de reposición, así como un número equivalente ao de prazas de nova creación, poden ofertarse na súa integridade a promoción interna, co cal se recuperaría de facto a oferta do 50 por cento para a promoción interna.

Para ese efecto acordouse a creación dun grupo de traballo entre as organizacións sindicais representativas e o Ministerio de Xustiza para determinar como se vai a desenvolver.

4) Ademais, é preciso revisar a composición dos tribunais calificadores, facelos máis eficientes, etc., xa que co sistema actual sería do todo imposible levar a cabo unha convocatoria deste alcance.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 


ORDE do 10 de xullo de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualiza, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, a contía das retribucións.

Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia
1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 e na restante normativa que lles sexa de aplicación.
2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2018, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.
3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán un incremento do 1,5 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2017.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2017 alcanzase ou superase o 3,1 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2018, outro 0,25 % de incremento salarial. Este incremento será de aplicación unha vez que se aprobe mediante Acordo do Consello de Ministros e se dea traslado as comunidades autónomas.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 12 de julio de 2018

miércoles, 11 de julio de 2018

Últimos chamamentos de persoal interino

Acaban de publicarse no OPAX os chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes  órganos que relacionamos por provincias:

PONTEVEDRA

  • AUD.PROV. SECCION N. 1 PONTEVEDRA  CXPA           
  • AUD.PROV. SECCION N. 6 PONTEVEDRA (SEDE VIGO) CXPA             
  •  XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 PONTEAREAS CXPA            
  • XDO. DO SOCIAL N. 3 PONTEVEDRA CXPA           STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

AUXILIO JUDICIAL OPE 2016 – PLANTILLAS DEFINITIVAS Y NOTA DE CORTE

El Ministerio de Justicia ha publicado en su página web lo siguiente:
Acuerdo de 9 de julio de 2018 por el que se publica la plantilla definitiva y se establecen las puntuaciones mínimas para superar los ejercicios del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Convocatoria Mesa sectorial Ministerio de Justicia: Acumulación OEP 2017 con 2018

El Ministerio de Justicia nos convoca a reunión de Mesa sectorial que tendrá lugar mañana día 12 de julio con el siguiente orden del día: 1. OEP 2018: cuantificación por cuerpo y forma de provisión. 2. Acumulación de la OEP 2017 con 2018. 3. Ruegos y preguntas.


STAJ insistirá en esta Mesa en la oferta de plazas para promoción interna separada de OEP, de forma que se oferte el máximo número de plazas posible para este turno, por encima del 30% de reserva. Además de las plazas de estabilización de empleo, que deben ser ofrecidas en la Oferta de Empleo, y en las que han de incluírse las que a fecha de 31 de diciembre de 2016 llevaban más de 3 años ininterrumpidos sin cubrir por funcionario titular, desde STAJ entendemos que el resto de plazas (las que no estén en esa situación, además del 100% de la tasa de reposición y de un número de plazas equivalente al de plazas de nueva creación), pueden ser ofertadas a promoción interna.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

STAJ pide que se activen as Mesas Sectoriais.

En septembro fai un ano que se celebrou a última Mesa Sectorial na Administración de Xustiza en Galicia, deixando pendentes de tratar e negociar temas de suma importancia para o colectivo.
Cremos necesario retomar as Mesas de negociación canto antes, e tratar con urxencia asuntos que estaban enriba da mesa fai un ano, e outros aos que se lle ten que dar prioridade e solucións axeitadas.
Queremos que se convoquen Mesas Sectoriais  nas que se aborde materias como a modificación das Substitucións, a nova Orde de xornada de traballo e horario, a regulación a nivel Galicia das Comisións de Servizo, a nova normativa de persoal interino, regulación das prolongacións de xornada, etc. Ao que lle hai que engadir a convcatoria urxente do Comité de Saúde e Seguridade Laboral.
Ver escrito presentado
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

martes, 10 de julio de 2018

Suba salarial dos funcionarios de Xustiza en Galicia

Según informan a este sindicato as habilitacións,  a suba prevista de 1,5% do soldo pagaráse na nómina de Xullo e de non poder ser pagarase en Agosto e con efetos dende xaneiro do 2018, a pesares de que a suba a nivel nacional para o resto de funcionarios se leve a cabo en setembro.

A ver si é certo!!!!

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Adxudicacións de prazas ofertadas

Publicada con data 10 de xullo de 2018 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

S.C.N.E. de Santiago de Compostela: evaluación de riesgos de trabajos de campo

En el día de ayer, se realizó en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santiago de Compostela, una evaluación de riesgos inherentes a los trabajos de "campo"que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia fuera de la sede judicial. 

Ello en cumplimiento del requerimiento efectuado a la Dirección Xeral por la Inspección de Trabajo, tras denuncia presentada (el pasado dia 7 de septiembre de 2017) por Staj, al verificar que, este tipo de evaluación de riesgos NUNCA se había realizado.

Esta evaluación ha consistido en una entrevista de grupo integrado únicamente por el personal que diariamente sale a desarrollar su trabajo fuera de la sede del Juzgado para practicar las distintas diligencias que le son encomendadas por los diferentes órdenes jurisdiccionales.

Este tipo de evaluación, según el requerimiento de la Inspección de Trabajo, debe efectuarse en todos los Centros de Trabajo de Galicia debiendo por tanto, revisarse todas las evaluaciones realizadas para incluir la totalidad de los riesgos concurrentes en las actividades desarrolladas por los trabajadores fuera de la sede judicial. 

Por todo ello, estaremos pendientes del estricto cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo, a la cual tendrán que presentar su resultado el próximo 26 de octubre. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

lunes, 9 de julio de 2018

Noticias del Ministerio

El Gobierno nombra directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a Sofía Duarte
6 de julio de 2018
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado hoy nombrar directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a Sofía Duarte.
Documentos asociados:

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concurso específico en el Instituto Vasco de Medicina Legal

En el BOE de hoy se publica la Orden de 28 de junio de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden de 11 de enero de 2018, en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 7 de julio de 2018

A negociación de Xustiza non debe pasar a Función Pública

O RD 13/2012 que entre outros recortes supuxo a implantación dos descontos pola Incapacidade temporal por parte do Ministro de Facenda, parece que chega ao seu fin co anuncio da nova Ministra.

Unha vez publicados os PGE 2018 no BOE, a Ministra de Política territorial e Administracións Públicas comunicou publicamente: “que os empregados públicos non deben ter descontos nas baixas por IT”.

Non se pode alardear dos logros da Mesa de Función Pública exclusivamente, STAJ non admite, e os funcionarios/ as de Xustiza tampouco, que a negociación de XUSTIZA pase a función pública esquecendo as especialidades e especificidades deste colectivo.

Somos corpos nacionais, empregados públicos E COMO TAL CORRESPÓNDENNOS as melloras para este colectivo, non podemos perder as nosas diferencias ESPECIFICIDADE e independencia. A loita desde STAJ vai manter para mellorar a este colectivo ás veces tan esquecido en función Pública e pouco defendido, xa vimos que para recortes sempre teñen fórmulas pero para devolver a Xustiza ampáranse noutros aspectos, por exemplo a devolución dos 3 días.

A mesa de Xustiza é a Mesa de negociación específica para os funcionarios/ as de Xustiza. Non imos aceptar que se tente negar a negociación específica e incluírnos con todos os empregados públicos.

As retribucións son inadecuadas. Que é unha subida do 1,50 ou 1,75% cando a inflación xa esta no 2,2%? Con promesas de futuro que non se sabe se se cumprirán.
A restitución dos niveis retributivos (actualizados) que tiñamos antes do recorte de xuño de 2010, que supuxo unha media do cinco por cento de rebaixa xeneralizada nas retribucións e que na Administración de Xustiza, de media, en torno ao 13,4%. Recorte que en absoluto recuperouse co recente acordo salarial asinado na Mesa xeral.

As retribucións deben aumentar para os funcionarios/as de xustiza, polas novas tecnoloxías e novas funcións, a NOJ, adecuación das gardas, complemento específico e outros temas que non imos deixar como a produtividade. A pequena subida do 1,5% ou 1,75% é positiva pero hai que actualizar as retribucións de xustiza.


BOE do 16 de xuño de 2018 publicado tras a toma de posesión do Presidente de Goberno.

STAJ sindicato independente e específico de Xustiza, un ano máis renuncia a calquera subvención.viernes, 6 de julio de 2018

MEMORIA ANUAL MUGEJU

Na súa páxina Web publícase a Memoria anual da Mutualidad Xeral Xudicial correspondente ás actividades levadas acabo no ano 2017.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Letrados T.libre 2016: aprobados fase de oposición

Na páxina Web do Ministerio publícase o Acordo do Tribunal N.º Un da oposición ao corpo de Letrados da administración de Xustiza, quenda libre 2016, polo que se fixa a nota mínima para superar o terceiro exercicio, publícanse as notas do devandito exercicio e dos aspirantes que superaron a fase de oposición de quenda libre.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

MUGEJU: Sobre os traballos temporais dos beneficiarios

A Mutualidade emitiu unha nota informativa con relación aos traballos temporais que se realizan en período estival por algúns beneficiarios (por exemplo, fillos de mutualistas que son estudantes e aproveitan o verán para un traballo puntual) e que deben regularizar nese caso a súa situación en MUGEJU.

Convén lembrar que o dereito á asistencia sanitaria, polo Sistema Público de Saúde, xérase no momento en que se inicia unha actividade que supón o alta, como titular, no Réxime Xeral de Seguridade Social ou calquera dos seus Réximes Especiais, independentemente das características do contrato de traballo, ou do acordo que fixa as condicións laborais e de salarios. Figurando estes traballadores en alta como asegurado no ficheiro BADAS (Base de Datos do dereito á asistencia sanitaria) xestionado polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

Por iso, se un beneficiario dun mutualista de MUGEJU, comeza unha actividade laboral que lle xera o dereito para figurar de alta no ficheiro BADAS, o mutualista deberá solicitar a baixa do seu beneficiario presentando o modelo normalizado A.5 Baixa de beneficiarios. Este modelo de solicitude pódeno atopar na páxina web de MUGEJU, e pódena presentar na súa Delegación provincial, na Oficina de información dos Servizos centrais da Mutualidad, por correo postal ou través do portal do mutualista.

Nos supostos de situacións adicionais de alta, que dan dereito á prestación de asistencia sanitaria sen que se realice actividade laboral, como son os casos de prórroga ou de esgotar a prestación ou o subsidio por desemprego, o asegurado poderá renunciar á devandita asistencia, de acordo co criterio actual do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Para iso, o titular deste dereito ha de tramitar a súa baixa na prestación de asistencia sanitaria en calquera oficina do INSS, antes, ou ao mesmo tempo, de que o mutualista presente a solicitude de reingreso como beneficiario de MUGEJU.

Por tanto, cando o citado beneficiario deixe de ter dereito a asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, poderá solicitar novamente a súa alta en MUGEJU, sempre que reúna todos os requisitos esixidos para iso.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 5 de julio de 2018

ÚLTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS

El Ministerio de Justicia nos acaba de comunicar el Concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia de 2018,  se publicará el próximo 23 de julio.


Se concederá a los concursantes un plazo de presentación de instancias de 16 días hábiles, contando desde el 24 de julio, martes, hasta el 14 de agosto, martes, ambos inclusive. Durante esos 22 días los concursantes deberán confeccionar su instancia a través del asistente de inscripción, dentro de la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), con lo que no habrá que grabar sus peticiones posteriormente.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

0 23 DE XULLO PUBLICASE O CONCURSO DE TRASLADOS

Transcribimos literalmente o correo electronico que acabamos de recibir do Ministerio:

Buenas tardes,

Por indicación del Subdirector General, con relación al concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia de 2018, se comunica que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas tendrán de plazo hasta el 16 de julio, lunes, para que nos envíen sus resoluciones firmadas, para ser enviadas al BOE para su publicación el día 23-7-2018, lunes, ya que los días 18 al 23 de julio el sistema Ainoa estará cerrado por una parada programada.

Se concederá a los concursantes un plazo de presentación de instancias de 16 días hábiles, contando desde el 24 de julio, martes, hasta el 14 de agosto, martes, ambos inclusive. Durante esos 22 días los concursantes deberán confeccionar su instancia a través del asistente de inscripción, dentro de la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), con lo que no habrá que grabar sus peticiones posteriormente.

La Orden de anuncio del concurso llevará fecha de 6 de julio de 2018. 


Mañana, viernes, se comunicarán las plazas vacantes que se van a anunciar a concurso.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Noticias sobre as Oposicións de 2016

Desde o Ministerio de Xustiza facilítannos a seguinte información sobre o estado da Oposicións de 2016:

- Respecto dos aprobados do último exame de XESTIÓN LIBRE, espérase a súa publicación durante a semana que vén ou na data máis próxima a esta.

- Respecto de AUXILIO XUDICIAL, o Ministerio de Xustiza ten intención de publicar nesta semana os cortes, polo que esperamos que os publique sen mais demora en breve.

- En canto a TRAMITACIÓN LIBRE, están coas correccións do último exame.

- Respecto de PROMOCIÓN INTERNA, o Ministerio de Xustiza manifestou que neste mes de Xullo esperaban ter terminado o baremo e poder publicalo, para seguidamente ofertar prazas.

Iremos informando de todas as noticias, xa que cos cambios de equipo Ministerial, atrasáronse algúns trámites.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

A MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA ANUNCIA O FIN DOS DESCONTOS POR INCAPACIDADE TEMPORAL

Na comparecencia que tivo lugar no día de onte no Congreso dos Deputados, a Ministra de Política Territorial e Función pública anunciou que se van a eliminar por fin os descontos en situacións de Incapacidade Temporal.

STAJ leva anos denunciando que este é posiblemente un dos recortes máis inxustos que padecemos os funcionarios, especialmente os de Xustiza, pois para unha baixa de curta duración (os descontos teñen lugar precisamente nos primeiros 20 días), non se nomea persoal interino que substitúa esa baixa polo que o funcionario debe recuperar o traballo non realizado durante esa baixa.

Nalgunhas CCAA e en Galicia concretamente limitáronse os descontos só nalgúns supostos de enfermidades, pero non en todos, polo que continuaba sendo unha medida moi inxusta coa que había que acabar xa. Neste sentido non podemos agradecerlle nada á Xunta, que tiña competencia para acabar con esta discriminación sanitaria e non o fixo, todo o contrario, deixarán de descontarnos e cobraremos o 100% pero grazas á medida tomada desde Madrid, desde o goberno central.


Celebramos esta noticia, e esperamos que a eliminación dos recortes siga. En Xustiza, con carácter xeral, aínda temos pendente, entre outros:

-A recuperación plena dos días de asuntos propios.

-A restitución dos niveis retributivos (actualizados) que tiñamos antes do recorte de xuño de 2010, que supuxo unha media do cinco por cento de rebaixa xeneralizada nas retribucións e que na Administración de Xustiza, de media, supúxonos unha perda acumulada de máis de 12.000 euros a cada funcionario, en torno ao 13,4%. Recorte que en absoluto recuperouse co recente acordo salarial asinado na Mesa xeral.

-A equiparación dos complementos específicos dos funcionarios de Xustiza en todo o Estado. Lembremos que hai ámbitos, como o xestionado directamente polo Ministerio de Xustiza, que perciben ata 500 euros menos que noutras Comunidades Autónomas, aínda facendo exactamente o mesmo traballo.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Unha insuficiente subida salarial

Unha vez que no BOE de 4 de xullo publicáronse os Orzamentos Xerais do Estado para 2018, os soldos dos funcionarios experimentarán unha subida salarial do 1.75 % a partir da nómina do mes de xullo. Ademais, débennos de abonar unha cantidade equivalente ao 1.50% correspondente ás nóminas de xaneiro a xuño de 2018, xa que o acordo asinado en marzo previa un fixo de 1.50% máis un 0.25 % ligado ao cumprimento do crecemento do PIB que tiña que ser superior ao 3.1% en 2017 , cousa que se cumpriu.

-Canto diñeiro supoñerá esa subida nas nosas nóminas?

A subida do 1.75% a partir da nómina de xullo, afecta a todos os conceptos da nosa retribucións (soldo base, trienios antigos e modernos, complemento xeral do posto, complemento específico, complemento de violencia, de servizos comúns,..gardas e produtividade..). Se queredes facede o cálculo, aplicade ese 1.75% a unha nómina calquera das de xaneiro a maio de 2018.

Sobre unha nómina de 1.500 euros brutos a "subida"  será de 26.25 euros/mes; se a nómina é de 2.000 euros será de 35 euros/mes e se é de 2.500 euros, será de 43.75 euros/mes.

Desde Staj xa valoramos no seu día este Acordo (asinado por CSIF, CCOO e UXT a nivel nacional na Mesa Xeral da Función Pública) como absolutamente insuficiente:

-Porque, como todos os funcionarios coñecemos perfectamente , sufrimos desde 2010 uns recortes que, a data actual, supoñen  unha desvalorización dos nosos soldos do 13.40%.

-Porque estes recortes supuxeron que os funcionarios de Xustiza perdésemos unha media de dez mil euros (sumados todos os recortes tamén levados a cabo en Galicia).

Por todo iso, non podemos chamar "SUBIDA SALARIAL" a un incremento que non cubre o IPC, agora mesmo esta no 2,2 e que nos condena a seguer perdendo cartos, polo que a recuperación dese 13.40% quedará moi lonxe, nin sequera sumando os incrementos pactados para 2019 e 2020.

STAJ seguirá reclamando a recuperación de TODOS OS RECORTES DESDE 2010 e de forma especial en Galicia onde se sufriron notablemente entre 2013 e 2017.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Nin subvencións nin cursos de formación

Un ano máis STAJ segue renunciando as subvencións as que ten dereito a nivel estatal e autonómico, e para que quedase claro que somos os únicos a nivel nacional, publicamos unha noticia donde nos remitíamos as subvencións publicadas no BOE e donde non aparece a nosa organización como adxudicataria de nengunha partida económica repartida polo Goberno Central entre os Sindicatos representativos no territorio nacional.

Esa senda, que invitamos a recorrer a  tódalas demáis organizacións, abriuna STAJ moitos anos antes de que outros nacesen como Sindicato na Xustiza  Galega, senda que ten un recorrido autónomico e estatal. Neste senso alegrámonos ver como este outro Sindicato  segue a senda marcada pola nosa organización e renuncia  as subvencións de carácter autonómico.

A nosa noticia, neste caso,  falaba de subvencións nacionais publicados no BOE, e nese ámbito somos os únicos que renuncian as subvencións, ese Sindicato  non pode renunciar a ningunha partida que se publique no BOE porque fora de Galicia non ten representación e tampouco esta na Mesa de negociación do Ministerio, o contrario sería renunciar a nada, porque a nada ten dereito.

STAJ non solo leva moitos anos renunciando as subvencións, se non  que tamén renunciou a dar cursos de formación con cartos públicos, outro xeito de financiación de determinados Sindicatos (vemos estos días como máis dunha organización sindical está a ofrecer cursos), neste eido consideramos que debe ser a propia Administración quen imparta os cursos, proporcionando os medios materiais, tecnicos e personais para os mesmos, sen intervención nengunha dos Sindicatos, que debemos limitarnos a propoñerlle a Administración os cursos que consideramos máis adecuados para  o colectivo. Despois pasa o que pasa.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

miércoles, 4 de julio de 2018

Xestión Libre: Convocatoria proba optativa lingua País Vasco

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do Tribunal das probas selectivas para ingreso no Corpo de Xestión, sistema de acceso libre, convocadas por Orde JUS/1165/2017, do 24 de novembro, polo que se convoca aos aspirantes que o solicitaron á realización da proba optativa, non eliminatoria, de coñecementos de lingua vasca o próximo día 9 de xullo de 2018, ás 9:00 horas en Vitoria.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Substitucións entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 4 de xullo de 2018.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.