viernes, 20 de enero de 2017

Últimas adxudicacións: corrección de erros

Corrección de erros da resolución coa adxudicación das últimas desocupacións publicadas  para a cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial na seguinte ligazón:

Substitucións: últimas adxudicacións

Hoxe publícase  a resolución coa adxudicación das últimas desocupacións publicadas  para a cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial na seguinte ligazón:


ALEGACIÓNS STAJ: BORRADOR DA NOVA ORDE DE INTERINOS

Na Mesa Técnica do pasado martes 17 de xaneiro, STAJ como o resto de sindicatos presentamos alegacións ao borrador da nova Orden de Interinos que nos pasou a DXX. Nesa Mesa as alegacións foron orais e artigo por artigo, recollendo a Administración aquelas que lles interesaron para reflexalas nun novo borrador que nos pasarán os sindicatos a semana próxima e para que de novo volvamos a presentar novas alegacións ou novas propostas.

Desde STAJ fixeronse alegacións a moitos artigos, tanto novos por considerar que non aportan nada bo, como a outros que non se cambiaron e que consideramos se poden mellorar. Como sería moi longo exponer aquí todo artigo por artigo, deixámosvos un resumo xenérico do máis importante:
-Solicitamos que os nombramentos se fagan de novo polas Delegacións e non pola DXX.
-Cremos necesario que a Orde regule os porcentajes que determinan o numero de integrantes de cada bolsa e provincia, que non se regule na convocatoria.
-Que a bolsa non se prorrogue máis alo de un ano.
-Que certos integrantes das bolsas con discapacidade aporten periodicamente un certificado actualizado das aptitudes con respeto a suas funcions, cando estas persoas leven moito tempo traballando nun mesmo órgano xudicial.
-Nos opoñemos a que aqueles que aproben todolos examenes do seu Corpo poidan entrar na bolsa de traballo ainda despois de que se cerre o periodo de solicitudes, e decir calquer en momento da vixencia das bolsas, as bolsas deben permanecer co mesmo numero durante a súa vixencia e estas persoas poderan entrar coa nova convocatoria unha vez remata a vixencia da bolsa.
-Pedimos se puntue máis a experiencia, e decir os servizos prestados, tanto subindo a puntuación por mes traballado como subindo a puntuación total de ese merito.
-Tamen cremos necesario un maior puntuación do Galego, que conte como nos concursos de traslado.
-A licenciatura en dereito non debe contar 7 puntos para todolos corpos, propoñemos que para Tramitación e Auxilio conte moito menos.
-Para o resto de titulos universitarios o mesmo, que conte  máis para Xestión e menos para Tramitación e Auxilio.
-Propoñemos que o que non elixa a bolsa donde quere quedar, cando figura un máis dunha, se lle coloque pola Admnistración na bolsa que peor posición teña.
- Que os que esten na bolsa de Letrados da Admnistracion de Xustiza non poidan estar na bolsa de Xustiza e teñan que optar por unha ou por outra,
-Que o curso e o periodo de practicas sexa para os que nunca traballaron en Galicia ou traballasen menos de seis meses nos últimos 5 anos. Que non sexan eliminatorios.
-Que se tramiten con máis axilidad as suspensións e as exclusións.
-Os reforzos non deben superar os tres anos.
-Que non se pida informe medico os que tomen posesión noutra praza si non pasaron seis meses dende o cese anterior.
-Que se supriman os 18 meses para determinar quen cesa. Que se determine de forma clara que cesa primeiro o da bolsa de reserva ao da bolsa principal, si hay empate.
-Que o periodo mínimo para ir ao fondo da bolsa pase de 180 días  a un ano para que se poida cobrar paro.
-Que a falta grave non sexa motivo de cese, nin a desdotación presupuestaria.
-Que o que traballa pola bolsa antiga pase a seu posto na nova cando cesa e non pase o final dunha bolsa poa que ainda non traballou.

jueves, 19 de enero de 2017

Modificación da actual Orde de Interinos

NO DOG DE HOXE VEN A MODIFICACIÓN DA ORDE VIXENTE DE INTERINOS EN VARIOS PUNTOS:
Artigo único. Modificación da Orde do 28 de novembro de 2013 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia
Un. No punto 3 do artigo 7 engádese o seguinte parágrafo:
«Así mesmo, por contaren as bolsas con suficiente número de integrantes para cubrir os postos en réxime de interinidade ou por outras circunstancias especiais, a súa vixencia poderá ser prorrogada».
Dous. O punto 1 do artigo 21 queda redactado do seguinte modo:
«1. O persoal interino nomeado ao abeiro do disposto no artigo 18 desta orde cesará cando sexa cuberta por persoal funcionario titular a praza desempeñada por unha persoa interina, por finalización das necesidades do servizo ou urxencia que motivaron a cobertura do posto con persoal interino ou ben por falta de capacidade ou rendemento da persoa interina de conformidade co previsto no artigo 22 desta orde. Tamén cesará cando cambie a situación xurídica da persoa titular dun posto desempeñado por persoal interino e proceda a cobertura do dito posto por substitución vertical entre titulares, que se considerará preferente.
O cesamento terá efectos no momento da incorporación efectiva do funcionario ou funcionaria titular; no entanto, naqueles órganos que non estean incluídos nunha relación de postos de traballo poderase autorizar a continuidade do persoal interino nomeado de acordo co previsto no artigo 18 se no órgano hai algunha outra praza desocupada, en aplicación da non vinculación a un posto concreto regulada no artigo 23 desta orde.
Naqueles órganos que non estean incluídos nunha relación de postos de traballo, no caso de que sexan varias as persoas interinas do mesmo corpo que estean a desempeñar postos de traballo, para determinar que persoa debe cesar aplicaranse os seguintes criterios:
a) As persoas que non formen parte das respectivas bolsas de traballo ou de reserva cesarán con preferencia ás persoas integrantes das ditas bolsas.
b) Se hai persoal funcionario interino que leve máis de dezaoito meses no mesmo órgano, cesará aquela persoa que leve máis tempo traballando nel.
c) Se non hai ningunha persoa interina no mesmo órgano que leve máis de dezaoito meses, cesará o que leve menos tempo nel.
En caso de empate, cesará a persoa que teña peor posición na lista definitiva da bolsa na data de publicación desta».
Tres. O punto 2 do artigo 23 queda redactado do seguinte modo:
«2. Os nomeamentos realizados segundo o disposto no artigo 18 desta orde non vinculan a persoa seleccionada co posto concreto que orixinou o seu nomeamento, agás que este estivese incluído nunha relación de postos de traballo».
Catro. A disposición transitoria única pasa a denominarse:
«Disposición transitoria primeira. Réxime de nomeamento do persoal interino».
Cinco. Engádese a disposición transitoria segunda, que queda redactada do seguinte modo:
«Disposición transitoria segunda. Prórroga da vixencia das bolsas convocadas pola Resolución do 15 de xaneiro de 2014
A vixencia das bolsas de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia convocadas pola Resolución do 15 de xaneiro de 2014 prorrógase durante o prazo dun ano desde a finalización da súa vixencia ou, de ser o caso, ata a resolución da convocatoria da nova bolsa de persoal interino».
Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia
Ver modificación n DOG

Modificación convocatoria fechas exámenes oral turno libre Letrados A.J.

AVISO publicado en la Web del Ministerio de Justicia:

Modificación Convocatoria fechas de exámenes oral de turno libre

¡AVISO IMPORTANTE!

Se comunica, a los efectos oportunos, que el día 25 de enero no habrá convocatoria para la realización del 2º ejercicio por parte de ningún Tribunal calificador. La convocatoria del día 25 de enero se pasará al 26 de enero y la del 26 de enero se pasará al 27 de enero a las 10 horas de la mañana.

miércoles, 18 de enero de 2017

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- Xulgado Mixto nº 2 de Noia
   Corpo de Xestión
- Audiencia Provincial. Sección nº 2 de A Coruña
   Corpo de Xestión
-Xulgado Primeira Instancia nº 3 Santiago de Compostela
   Corpo de Tramitación

LUGO

-Xulgado Primeira Instancia nº 1 de Lugo
  Corpo de Tramitación

Letrados turno libre 2015: Calificaciones segundo examen

En la página Web del Ministerio se publica la relación de calificaciones diarias de los opositores convocados al examen oral del turno libre de la oposición al cuerpo de Letrados 2015.

Tramitación P. Interna 2015: Modificación listado definitivo fase de concurso

En la página Web del ministerio se ha publicado el Acuerdo de 16 de enero del Tribunal Calificador Único, por el que se modifica la relación definitiva de méritos de la fase de concurso en el ámbito del Ministerio de Justicia

martes, 17 de enero de 2017

Fechas aproximadas de nombramientos aprobados OPE 2015

El Ministerio nos informa sobre las fechas previstas en el nombramiento y la toma de posesión de los aprobados en la convocatoria de la OPE de  2015

Promoción interna, Gestión y Tramitación, sobre mediados de febrero.
Turno libre, Gestión, Tramitación y Auxilio, durante el mes de marzo.
 
Todo ello si las CCAA no se retrasan en remitir la documentación al Ministerio.

Mesa Interinos, reforzos e prazas cubertas por interinos nas que cambiou a situación xurídica do titular

Hoxe tuvo lugar unha Mesa de traballo na que o único punto da orde de día era formular alegacións ao borrador da nova orde de interinos. o comenzo da mesa as nove da mañán a Subdirectora de persoal informounos:

Que as plazas cubertas por interinos nas que cambiou a situación xurídica do titular e que se poden cubrir por sustitución, lembremos que a Dirección Xeral nos dera unha lista de nove, pasaron onte a informe da asesoria xeral da Xunta para que se valore a legalidade de tal medida e para que non prosperen recursos dos afectados.

-Con respeto ós reforzos teñen a vontade de consolidar aqueles que leven mais de tres anos, esta consolidación se vai facer por fases durante todo o ano 2017 e atendendo as posibles consecuencias da sentencia que recoñece a nulidade dos ceses dos reforzos da Fiscalía da Coruña. Por ese motivo se van estudiar un por un pola Dirección Xeral e os seus servizos xurídicos.
 A modificación da orde de Substitucións negociarase despois da Orde de interinos

                           BORRADOR DA NOVA ORDE DE INTERINOS

Hoxe tódolos sindicatos, en vista do borrador que nos pasou a Dirección Xeral a semana pasada, fixemos alegacións orais artigo por artigo. A Administración colleu nota de todalas alegacións e a semana que ven, previa remisión por escrito de cada sindicato das alegacións feitas hoxe oralmente, nos pasará un novo borrador nas que figurarán aquelas alegacións que consideraron.

O seguinte paso é celebrar outra mesa onde se debata e se fagan alegacións sobre o novo borrador que a Dirección Xeral nos pase os Sidicatos. 
En breve vos pasaremos as alegacións feitas hoxe por este Sindicato e as melloras na redacción do borrador que reclamamos na Dirección Xeral e que pensamos van a redundar en beneficio do colectivo de interinos.

lunes, 16 de enero de 2017

STAJ informa. Finaliza el plazo de presentación de documentación y solicitud destinos Auxilio Judicial OPE 2015

Recordamos que hoy 16 de enero finaliza el plazo de presentación de documentación y solicitud de destinos para los aprobados en el Cuerpo de Auxilio Judicial convocatoria OPE 2015.

IMPORTANTE: Recordamos que:
La documentación debe remitirse al Ministerio de Justicia, a la dirección indicada en la Orden JUS/1957/2016, de 19 de diciembresea cual sea el ámbito por el que se ha aprobado, y ha de ir acompañada de un escrito, así como de la declaración jurada incluida como Anexo I a dicha Orden. Disponemos de modelos que tenemos a vuestra disposición.

La solicitud de destinos debe remitirse al ámbito por el cual se ha aprobado el proceso selectivo. La solicitud se incluye como anexo de cada una de las órdenes o resoluciones por las que se ofertan las plazas correspondientes a cada ámbito.

Letrados de Justicia turno libre: Convocatoria 2º ejercicio del 23 al 27 de enero

En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado la convocatoria al segundo ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/2890/2015, para la semana del 23 al 27 de enero de 2017.

También se comunica que a partir de hoy día 16 de enero de 2017, el Tribunal nº 3 celebrará el ejercicio oral en la Sala III - Sala de vistas 2.27 - 2ª planta del Tribunal Supremo. C/Marqués de la Ensenada, 1 Madrid. 

sábado, 14 de enero de 2017

MESA SECTORIAL: MINISTERIO DE JUSTICIA

STAJ ha manifestado su total disconformidad con la actitud de este Ministro y su gabinete. No cumplen lo pactado y no convocan la Mesa de Negociación con los puntos solicitados.
La Secretaria de Estado en nombre del Ministro se comprometió con una propuesta de trabajo y abordar el Registro Civil, entre otras cosas. Siguen sin cumplir. STAJ NO ACEPTA más palabras e incumplimientos, sólo nos sirven hechos y cumplimiento de lo pactado. La lucha no cesa.
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE LETRADOS.-El borrador presentado por el Ministerio coincide casi en su totalidad con  la convocatoria de 2015.
STAJ ha exigido entre otras cosas:
Promoción.- Mayor reconocimiento de la experiencia acumulada y modificación de las pruebas selectivas para facilitar la promoción:
· Conservación de la nota del primer ejercicio sin condiciones.
· Fijar la nota mínima de cada ejercicio en 10 puntos (equivalente al 5).
· Eliminación del límite de aprobados en la fase de oposición. La puntuación final debe ser la suma de las puntuaciones de ambas fases para que exista un auténtico concurso oposición.
· Mayor valoración en el apartado de experiencia en el Cuerpo de Gestión
STAJ ha exigido también una convocatoria de promoción separada de la OPE, además de la modificación del Libro V en materia de promoción interna y porcentajes recuperando el 50%.
CONVOCATORIA DE MEDICOS FORENSES.-
La convocatoria será por el sistema de “concurso-oposición. STAJ ha solicitado, entre otras cosas:
a) El curso práctico debe ser de formación y en ningún caso de selección.
b) La nota del primer examen debe ser el equivalente al 5 de la misma forma que se contempla para el 2º y 3º ejercicio.
c) Reserva de nota
OTROS ASUNTOS.-
STAJ ha denunciado los fallos y problemas con las nuevas tecnologías, exigiendo una Mesa específica para abordar y dar solución de una vez a tantos problemas.
STAJ ha solicitado Mesa especial de la Audiencia Nacional.
CUMPLIMIENTO URGENTE DEL ACUERDO.-
· Conversión de refuerzos en plantilla, en especial las ciudades NOJ y provincias de difícil acceso en los concurso de traslados como Castilla León entre otras.
· Modificación de LOPJ y recuperación de los 3 días.
· Errores y falta de cotización a la Seguridad Social.- Nos han informado que ya tiene fecha para la próxima reunión de la Secretaria de Estado de Justicia con el Secretario de Estado del Mº de Empleo y Seguridad Social.
MESA ESPECÍFICA DE OFERTA DE EMPLEO PUBLICO
NEGOCIACION DE SUSTITUCIONES, COMISIONES DE SERVICIO, MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS. A DE EMPLEOTambién incluido en el Acuerdo.
SEGUIREMOS EN LA LUCHA, SI QUIEREN UNA NUEVA ETAPA DE NEGOCIACION, NO NOS BASTAN LAS INTENCIONES QUEREMOS CALENDARIO URGENTE Y NEGOCIACION EFECTIVA YA.

jueves, 12 de enero de 2017

MESA TÉCNICA: Borrador Orde de Interinos e Consolidación de Reforzos, Bolsa de Horas, Prolongacións de Xornada e Comisións de Servizo

Hoxe tivo lugar a Mesa Técnica que versaba sobre modificación dá Orde de Interinos e a Consolidación de varios dos reforzos existentes en Galicia. Ante de entrar nos temas do Orde do día se nos informou dás seguintes cuestións:

1.- Bolsa de Horas: segue mantendose mentras non recuperemos de maneira efectiva os tres moscosos que tiñamos e que nos roubaron.

2.- Prolongacións de xornada: como  a administración chegou ao momento de "non saber nalgúns casos", o motivo da existencia desas prolongacións, tomouse a decisión de poñer "o contador a cero" e que sexan os organos xudiciais que necesitan eses reforzos, quen o volva a solicitar a través de algún órgano ou mecanismo que para ese efecto se vai a establecer esta mesma semana ou ao mais tardar para a seguinte. A grande maioría delas se van a volver conceder

3.- Funcionamento de novos órganos xudiciais: nesta materia, non teñen nada claro o tema das datas, e explica: "teñen que crearse por real Decreto e ou ministerio aínda non  ou fixo,  e ademais o Ministerio ten que publicar unha Orde acordando a súa entrada en funcionamento, a partir de ahi, tense que poñer en contacto coa Xunta de Galicia quen, antes de contestar o Ministerio, poñerase en contacto co TSJ polo tema do personal e tamén está o nomeamento dos Xuíces e dos Letrados, pois terá que existir un concurso de traslado para estes que deberá ser resolto antes da entrada en funcionamentos dos novos Xulgados. Mentres non entren en  funcionamento os novos Xulgados, estarán traballando os órganos de reforzo de a Coruña e Vigo

4.- As Comisions de Servizo,  sacaránse un mes ou mes e medio antes de que comenzen a funcionar os novos órganos.

CONSOLIDACIÓN DE REFORZOS: Neste punto a cousa queda como está de momento, pois considera a DXX que a sentenza que coñecimos a semana pasada que anula o cesamento de tres reforzos, cambia o panorama e teñen que estudiar a súas consecuencias e que buscarían unha solución a nivel de toda a Xunta de Galicia e non solo de Xustiza, ainda que teñen vontade de consolidar un numero de reforzos, asi como non prolongar os reforzos máis alo de tres anos, como lle leva pedindo STAJ por escrito desde fai anos.

BORRADOR DA NOVA ORDE DE INTERINOS: a verdade e que non se adiantou nada neste tema e despois de que o director xeral fixera un resumo das cousas que cambian con respeto a orde en vigor, se nos emplazou para o martes 17 as 9 da mañan para analizar e facer alegacións artigo por artigo do borradr da Orde, quedando a  Mesa de ese día que ia tratar das Substitucións para o día seguinte 18, se fose posible


Devolución del cuarto tramo de la extra de 2012 en Asturias

Ayer se ha publicado en el BOPA, la resolución por la que se aprueba el modelo de solicitud de recuperación del cuarto tramo de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.para las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
1.- Personal que hubiera cesado en el servicio activo o situación asimilada. 
2.- Personal que hubiera perdido la condición de empleado público o trabajador al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos o entes públicos. 
3.- Personal que hubiera cambiado de destino pasando a prestar servicios fuera del ámbito de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, o que, manteniéndose dentro de dicho ámbito, hubiera pasado a prestar servicios en Administración, organismo o ente público diferente al de adscripción entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2012. 
4.- Herederos del personal enumerado en los puntos anteriores que hubiera fallecido.
Puestos en contacto con nóminas nos informan que la intención de pagar el 25% de la paga extra de diciembre del 2012, a todos aquéllos que no tienen que solicitarla, es en la nómina del mes de enero. 

El Tribunal Constitucional también usará Lexnet

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Tribunal Constitucional para el acceso y uso del servicio LexNET del Ministerio de Justicia.

Con fecha 23 de diciembre de 2016 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional para el acceso y uso del servicio Lexnet del Ministerio de Justicia.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-353.pdf

miércoles, 11 de enero de 2017

Publicación de sustituciones entre titulares

No dia de hoxe publicase na intranet novas prazas para sustitucións entre titulares, presentándose conxuntamente para a sú cobertura en substitucion tanto vertical coma horizontal.
Tendo en conta a normativa reguladora, terá preferencia a tramitacion das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operaran os criterios de preferencia determinados na norma
Namentres non se habiliete a opcion de solicitude dende o OPAX, as peticións deberán ser cubertas seguindo o anexo II bis
e remitidas por alguna das seguintes canles:
CORREO ELECTRÓNICO
FAX:981546222

Prazo de presentacións de solicitudes: 12, 13 e 16 de xaneiro 2017
A proba de entrega das solicitudes será o acuse de recibo do fax ou do correo electrónico enviado, non sendo necesario achegarse coa documentación da peticion, posto que de ser precisa sería requerida pola Direccion Xeral.
 
A CORUÑA

XDO. INSTRUCCION Nº 6
Motivo: Licencia por enfermidade
Corpo: CAX 

XDO.VIXILANCIA PENITENCIARIA

Motivo: Vacante
Corpo: CXPA
 

SANTA COMBA
XDO. DE PAZ
Motivo: Vacante

Corpo: CXPA


OURENSE 
XDO. 1ª INSTANCIA  Nº 3
Motivo: Vacante
Corpo: CTPA
 

PONTEVEDRA

XDO. SOCIAL Nº 2
Motivo: Licencia por enfermidade
Corpo: CTPA

 
O PORRIÑO

XDO. INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2
Motivo: Cambio de situación administrativa
Corpo: CXPA


VILAGARCÍA DE AROUSA

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
Motivo: Licencia por enfermidade
Corpo: CTPA


Últimos chamamentos de interinos

No dia de hoxe 11/01/2017 saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias: 


A CORUÑA

- XDO.DE PAZ PONTECESO
  CORPO DE AUXILIO XUDICIAL(CAX)

OURENSE

- XDO.PR.INST.E INSTR. N. 2 O BARCO DE VALDEORRAS 
  CORPO DE TRAMITACION PROCESUAL(CTPA)

PONTEVEDRA 

- XDO.CONT-ADTVO.N.2 PONTEVEDRA
  CORPO DE TRAMITACION PROCESUAL(CTPA)

- DECANATO. SERV. COMÚN DE APOIO VIGO
  CORPO DE TRAMITACION PROCESUAL(CTPA)

Bolsa de interino de Castilla-La Mancha


En la página del Ministerio de Justicia se ha publicado resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla La Mancha, por la que se convoca bolsa de trabajo de personal interino de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio Judicial.

El Plazo de presentación de solicitudes será desde el 16 de enero al 3 de febrero de 2.017, ambos incluidos.

Enlaces:

martes, 10 de enero de 2017

Paga extra 2012: devolución del cuarto tramo en Madrid

Según  información de la Dirección General de Justicia la devolución del cuarto tramo de la paga de diciembre de 2012 nos la abonarán en la nómina de enero.

Todos aquellos que tuvieron que solicitar la devolución del primer y segundo tramo, tendrán que hacerlo también para este último tramo.

El Gobierno teme un colapso en los juzgados por las demandas de las cláusulas suelo.

Los abogados avisan de que están recibiendo un aluvión de peticiones de información sobre cómo anular la cláusula suelo. Los bancos se preparan para un más que probable alud de demandas en los juzgados. Y el Gobierno teme que todo ello provoque un colapso en la Administración de Justicia en los próximos meses, teniendo en cuenta que, por el momento, no prevé refuerzo alguno de las salas de primera instancia (donde se están presentando las denuncias).
El ministro de Justicia admitió ayer ese temor exponiendo la situación con dos cifras: según la estimación del Banco de España, dijo Rafael Catalá, hay en torno a un millón y medio de personas con una cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios (unos 200.000 en Galicia), por lo que todas ellas podrían acudir a los tribunales para reclamar el dinero cobrado de más, siguiendo la nueva doctrina europea que declara nula esa condición del contrato. Pues bien, cada año se presentan en España un total de un millón y medio de asuntos en los juzgados. Conclusión: si todos los afectados acudiesen a los tribunales, este número de causas judiciales se duplicaría y generaría un notable problema de carga de trabajo.
lavozdegalicia.e

lunes, 9 de enero de 2017

Tramitación Turno Libre: modificación puntuaciones en derecho Foral del País Vasco.

Publicado en la Web del Ministerio de Justicia:
Acuerdo de 23 de diciembre del Tribunal Delegado del País Vasco, por el que se modifica la relación de puntuaciones del Derecho Civil Foral

Documentos asociados

MUGEJU: Cambio de entidad médica

Los mutualistas y las mutualistas, cuando tramiten su alta en la Mutualidad General Judicial, pueden optar por recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada, que esté en el concierto, o de los Servicios Públicos de Salud de las CCAA o, en Ceuta y Melilla, a través del INGESA.
Pueden cambiar su opción de entidad prestadora de la asistencia sanitaria en los siguientes supuestos:
Cambio ordinario (Desde el 1 al 31 de enero de cada año)
Los mutualistas y las mutualistas pueden realizar un cambio ordinario de entidad médica todos los años, durante el mes de enero, por una sola vez.
Para solicitar dicho cambio, deberán presentar el modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica, marcando la casilla de CAMBIO ORDINARIO, dentro del plazo establecido.

Cambio extraordinario (Durante todo el año)
Cuando se produzca un cambio de destino del/de la mutualista en activo, o de residencia del/de la mutualista jubilado/jubilada o del/de la titular no mutualista, que implique, en todos los casos, un cambio de provincia. 
Para este cambio, deberán presentar:

El modelo A-1 SOLICITUD PARA LA AFILIACION Y VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES
Los mutualistas y las mutualistas en activo deberán adjuntar la toma de posesión en el nuevo destino.
Cuando, por circunstancias excepcionales, el mutualista o la mutualista obtenga la conformidad expresa, por escrito, de las dos entidades afectadas. 
Para solicitar este cambio, deberán presentar:

El modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica, marcando la casilla de CAMBIO EXTRAORDINARIO y adjuntar los escritos de conformidad de las entidades afectadas.
En todo caso, los beneficiarios y las beneficiarias se adscribirán a la misma entidad médica por la que opte el titular o la titular de quien dependa su derecho.
Para información relacionada con las entidades médicas puede llamar a cualquiera de los teléfonos del Área de Asistencia Sanitaria o consultar, en esta misma página, en el apartado de Prestaciones.


domingo, 8 de enero de 2017

El dato que inquieta en los Ministerios: una cuarta parte de los funcionarios tiene mas de 50 años

Según recoge "el confidencial digital" en noticia publicada el pasado día 4 de enero, un informe enviado a Hacienda alerta de que 120.000 empleados públicos de centros penitenciarios, inspectores tributarios, policías, jueces..... se jubilarán a medio plazo.
Aunque la situación mas grave afecta a la Administración del Estado, la reducción de personal es general de tal forma que entre julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público) y julio de 2016 (último periodo analizado), se han perdido 167.280 empleos en todas las administraciones públicas.
Además de esta pérdida de empleo, también se vislumbra el problema de envejecimiento de las plantillas ya que un 25% de los funcionarios, supera los 50 años, motivos por los cuales, de no adoptarse medidas de imperiosa necesidad,  las plantillas se encontraran en una situación insostenible que solo podrá remediarse con una oferta de empleo publico que cubra todas las bajas por jubilación.
Aunque a pesar de que el Gobierno está preocupado por el envejecimiento progresivo de las plantillas, no se trata del único problema que se les viene en puertas ya que,   últimamente, los funcionarios están optando con mayor asiduidad a retiros laborales anticipados tan pronto alcanzan la edad de 60,  constatándose que este aumento de jubilaciones se debe al incierto futuro de las coberturas públicas.
Aunque fuentes de Hacienda matizan que el proceso para volver a cubrir las vacantes por jubilación se encuentra en marcha, admiten que se está haciendo de forma progresiva y que no ha llegado a toda la administración en su conjunto.
Primero tratan de dotar de mayor personal a los cuerpos que requieran un refuerzo.