sábado, 19 de enero de 2019

Resolución concurso de traslados de Letrados

No BOE de hoxe sábado publícase a Orde JUS/23/2019, do 15 de xaneiro, pola que se resolve o concurso de traslado para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/1290/2018, do 27 de novembro.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 18 de enero de 2019

Corrección erros da Orde que nomea funcionarios do Corpo de Tramitación quenda libre


No BOE de hoxe publícase a corrección de erros da Orde JUS/1329/2018, do 4 de decembro, pola que se nomean funcionario do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, polo sistema xeral de acceso libre, aos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado por Orde JUS/1166/2017, do 24 de novembro. Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Orde sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019


No DOG de hoxe publícase a ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. Ver DOG

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 17 de enero de 2019

Substitucións entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 17 de xaneiro  de 2019.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración. 

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes: 18, 21 e 22 de xaneiro de 2019STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Día adicional de permiso por asuntos particulares por estar de garda o 24 ou 31 de decembro do 2018

STAJ solicita que pola Dirección Xeral de Xustiza se recoñeza e se conceda  o día adicional en concepto de permiso por asuntos particulares os/as traballadores/as que estiveron de garda nos xulgados de Galicia os días 24 e 31 de decembro do 2018.

A Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia e igualmente e no mesmo sentido a ORDE do 18 de xuño de 2014 sobre os horarios e o calendario laboral das oficinas da Administración de xustiza en Galicia para 2014 dispoñen claramente e de forma textual que Os funcionarios que estean de garda o día 24 de decembro ou o día 31 de decembro, agás que coincidan en sábado ou domingo, terán dereito a un día máis.”

Por tanto, o persoal que estivese de garda os días 24 e 31 de Decembro do ano 2018 ten dereito a un día máis en concepto de permiso por asuntos particulares, ao cumprirse a única condición de non coincidir en sábado nin en domingo. Ningunha das dúas normas fai distinción entre garda de permanencia e de dispoñibilidade, nin esixe que na garda de permanencia se deba asistir de forma efectiva ao xulgado, polo tanto debe concederse ese permiso a todo o persoal que estivese de garda en cada un dos partidos xudiciais de Galicia, como xa se fixo no ano 2015, último ano que  esas datas coincidieron en día de semana. Igualmente facemos constar que  ademáis de afectar aos compañeiros  dos Xulgados de Instrucción e Xulgados Mixtos, tamén afecta aos funcionarios das Fiscalías e aos Médicos Forenses de garda.

Poñemos a vosa disposición no seguinte enlace escrito para presentalo ante a  DXX facendo a petición persoal.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Aclaración convalidación titulacións oficiais

Os interesados son os que inician os procedementos para homologación, convalidación ou equivalencias dos TITULOS ESTRANXEIROS.

En canto á correspondencia dos títulos españois oficiais de Arquitectura, Enxeñería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Enxeñería Técnica e Diplomatura aos niveis do Marco Español de Cualificaciones para a Educación Superior, FAISE DE OFICIO, segundo o artigo 19.

Artigo 27. Expedición de certificados.

1. A posesión do nivel MECES correspondente por un titulado ou titulada quedará acreditada coa mera referencia da publicación no Boletín Oficial do Estado, presentada de forma conxunta co título de que se trate.
2. Con independencia do previsto no apartado 1 anterior, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte adoptará as medidas necesarias para que a través da súa Sede electrónica o interesado que así o desexe poida obter directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES, expedido pola Subdirección Xeral de Títulos e Recoñecemento de Cualificacions.
3. O certificado quedará inscrito nunha sección especial do Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais.

POR TANTO, convén aclarar, que alguén que queira acreditar a correspondencia do seu título aos niveis MECES só ten que acompañar ao seu título a referencia ao BOE onde se publica a equivalencia, ou ben solicitar o certificado de correspondencia a que se refire o número 2 do art. 27. Ese certificado pódese obter a través da sede electrónica do Ministerio de Educación. O acceso está na seguinte ligazón, no cal se pode consultar as correspondencias dos títulos pre- bolonia cos niveis MECES que están xa aprobadas e en vigor, e os BOE onde se publican as correspondentes Resolucións que así o acordan.

Por exemplo, o título de Diplomado en Traballo Social, correspóndese cun nivel 2 do MECES, é dicir, correspóndese co título de GRAO UNIVERSITARIO, de conformidade co resolvido pola Resolución do 11 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de xaneiro de 2016, polo que se determina o nivel de correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacions para a Educación Superior do Título Universitario Oficial de Diplomado en Traballo Social.

A ligazón é leste:

A ligazón para a sede electrónica para solicitar o certificado é leste:


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

miércoles, 16 de enero de 2019

MESA SECTORIAL 15-1-2019 MINISTERIO DE XUSTIZA


Na Mesa Sectorial celebrada no día de onte volvéronse a negociar as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para o ingreso en Corpos da Administración de Xustiza (Xerais e Especiais) así como as convocatorias de Letrados da Administración de Xustiza (quenda libre e promoción interna) e Xestión Procesual e Administrativa promoción interna e Tramitación Procesual e Administrativa promoción interna.

BASES COMÚNS

O Ministerio admitiu algunhas alegacións presentadas tanto por STAJ como polo resto de sindicatos asinantes do acordo do 4 de decembro de 2018.

Na base 3ª establecerase a distribución de prazas entre as distintas CCAA do ámbito xestionado polo Ministerio, coñecéndose de antemán a distribución das prazas no devandito ámbito.

Na base 4ª admítese expresamente que os aspirantes poidan presentarse pola quenda de promoción interna tamén e pola quenda libre. Isto non será posible en LAJ ao haber una mesma convocatoria para ambas as quendas.

Na base 5ª, relativa aos procesos selectivos de quenda libre admitiuse polo Ministerio de Xustiza que:

• Tanto en promoción interna como na convocatoria de quenda libre por concurso oposición, a experiencia ou servizos prestados puntuarase como o 50% da nota máxima da fase de concurso. Quedou por determinar a distribución de porcentaxes do resto de méritos avaliables en promoción interna (e en quenda libre).

• Valórense como mérito o resultado que se alcanzou nos exercicios de anteriores procesos das dúas convocatorias anteriores en calquera corpo da Administración de Xustiza (non só no corpo ao cal se oposita).

• Admítese a petición de STAJ de que se valore a formación impartida ou homologada polas universidades Públicas, Consellerías de Xustiza e Servizos Públicos de emprego ademais dos que xa prevía o texto do Ministerio e amplíase así mesmo o período destes cursos dos últimos 5 anos aos 10 últimos anos.

• Na base sexta de procesos selectivos de promoción interna engadirase igualmente que se valores a formación impartida ou homologada polas Universidades Públicas e Servizos públicos de emprego ampliándose igualmente os anos dos últimos 5 aos 10 últimos anos.

• Respecto a as alegacións á base sétima relativa a Programas, trasladaranse á Comisión de Selección encargada da súa elaboración.

• Na base 14ª relativa ao desenvolvemento do proceso selectivo admítese unha alegación de STAJ e outros sindicatos no sentido de que “Se non se puidese completar o proceso selectivo por mor de embarazo de risco, parto, (amplíase aos suposto de enfermidade grave, hospitalización ou calquera outra circunstancia de carácter excepcional, debidamente acreditados e valorados polo Tribunal Calificador), a situación do aspirante quedará condicionada á finalización da devandita causa e á superación das fases que quedasen aprazadas, non podendo demorarse estas de maneira que se menoscabe o dereito do resto dos aspirantes a unha resolución do proceso en tempos razoables. En todo caso, e para cada un das quendas de acceso, a realización das mesmas terá lugar antes da publicación da lista de aspirantes que superasen o proceso selectivo.

• Admítese tamén nesta base que, unha vez comezado o proceso selectivo, os anuncios de celebración dos restantes exames faranse públicos con 72 horas, se se trata dun novo.


CONVOCATORIA DE LAJ


O Ministerio non aceptou a proposta de STAJ e outros sindicatos de que o curso teórico práctico (tanto para a quenda de promoción como para o libre) só fose cualificado como apto ou non apto e que estivesen exentos de realizalo quen acreditase unha experiencia no corpo de letrados de máis de seis meses.

Tampouco acepta o Ministerio a eliminación do exame oral na promoción interna. Asímesmo négase a substituír este exame oral por un caso práctico.

Acéptanse que expresamente se faga constar que os servizos prestados no Corpo de Xestión como interino ou substituto computen a efectos dos dous anos necesarios para acceder á promoción interna.

Non quedou determinada definitivamente a valoración dos méritos na fase de concurso do mesmo xeito que para XPA e TPA promoción interna. O mérito da antigüidade alcanzará o 50% da puntuación total dos méritos avaliables pero, en canto ao resto de méritos valorables, o ministerio remitirá en breve unha última proposta á vista das alegacións das organizacións sindicais.

A pesar das alegacións de STAJ e o resto de sindicatos de que conste no texto que se reservará para a convocatoria OPE 2019 a nota dos exercicios aprobados na anterior, o Ministerio negouse argumentando que para dita convocatoria van introducir modificacións substanciais no temario, polo que non poderá ser efectiva a reserva.


CONVOCATORIA DE XPA PROMOCIÓN INTERNA E TPA PROMOCIÓN INTERNA


O Ministerio de Xustiza manifestou que quere convocar a promoción interna no mes de febreiro e a quenda libre no mes de marzo. A continuación expresou que a pesar de que traballan con ese escenario, é complicado que se alcance e probablemente atrasásense estas convocatorias debido a que aínda nos han de volver remitir as bases comúns e convocatorias de XPA e TPA promoción interna coas modificacións aceptadas ás organizacións sindicais. Tamén se está á espera dunha posible anotación e adaptación dos temarios tomando en consideración as funcións dos corpos por parte da Comisión de Selección. Finalmente hanse de mandar as convocatorias e bases comúns a Función Pública para que lle dea o visto e prace e unha vez devoltas as convocatorias ao Ministerio de Xustiza, procederíase á súa publicación en BOE.

En relación á penalización das respostas erróneas no test, o Ministerio rexeitou as alegacións de STAJ e o resto de sindicatos de que se rebaixase esta penalización de 0’5 puntos por considerala excesiva. A pesar deste rexeitamento e ante a insistencia sindical, o Ministerio aceptou estudar a proposta.
Respecto a a fase de concurso e en base á modificación aceptada das Bases Comúns, a experiencia ou antigüidade supoñerán o 50% da puntuación máxima a obter nesta fase. O resto de méritos (títulos e graos académicos; Historial profesional, idiomas estranxeiros e exames aprobados das dúas últimas convocatorias) falta aínda determinar a súa porcentaxe.

Noutra orde de cousas, e con carácter previo a tratar destas convocatorias de oposicións, á Mesa de Negociación asistiron o Secretario Xeral e a Directora Xeral de Relacións coa Adm. de Xustiza do Ministerio de Xustiza.

Así mesmo solicitamos e o Ministerio comprometeuse a convocar en próximas datas mesa para:

• Establecemento da Carreira profesional previsto na reforma da LOPX
• Modificación sistema/retribución das Gardas
• O seguimento do Acordo de decembro de 2015,
• As substitucións modificando o Regulamento de Ingreso
• Solución total e definitiva aos problemas de cotización á seguridade social-vida laboral.
 • E outros temas específicos do Ámbito non transferido e xestionado polo Ministerio de Xustiza


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Últimos chamamentos de interinos


No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias: 

PONTEVEDRA:

- Xulgado mixto nº 2 de Vilagarcia de Arousa
   Corpo de Tramitación
- Xulgado mixto nº 3 de O Porriño
   Corpo de Auxilio
 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

OPOSICIÓNS 2017: AUXILIO XUDICIAL - ADXUDICACIÓNS DE DESTINOS


Na páxina do Ministerio de Xusticia publicouse a orde e adxudicacións de destinos de Auxilio Xudicial.

Orde de 28-12-2018, do Ministerio de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos funcionarios do Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/1164/2017, do 24 de novembro, no ámbito de Península e Baleares.

Data de publicación prevista no Boletín Oficial do Estado: 31-1-2019.
O prazo para tomar posesión será de 20 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no BOE.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.