miércoles, 20 de noviembre de 2019

Xestión procesual, quenda libre: causas xustificadas para a non presentación na data do exame

Publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza

O Ministerio de Xustiza publicou a seguinte nota informativa: 


Por acuerdo del Tribunal Calificador Único del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Gestión Procesal Administrativa, turno libre (convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio), se comunica que a los efectos de valorar lo establecido en la base 7.5 de la mencionada convocatoria, por la que se prevé que en caso de embarazo de riesgo y parto, enfermedad grave y hospitalización se podría convocar al aspirante en una fecha posterior a la establecida para la realización del ejercicio, se deberá presentar documentación acreditativa de la hospitalización o aquella que justifique suficientemente la no presentación del aspirante en la fecha establecida.Dicha documentación, que deberá tener fecha 23 de noviembre de 2019, se hará llegar a la mayor brevedad , y antes del día 28 de noviembre, a la siguiente dirección de correo electrónico: turnolibre_gestionprocesal_tcu@mjusticia.es

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Tramitación quenda libre: nota informativa do Ministerio de Xustiza


"publicado na páxina web do Ministerio"

O Ministerio publicou a seguinte nota informativa:


Por acuerdo del Tribunal Calificador Único del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, se comunica que a los efectos de acordar la concesión de medios o tiempo adicionales para la realización de los ejercicios de los que consta esta Convocatoria, sólo se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que hayan incluido la documentación a la que se hace referencia en la Base 5.5 de la mencionada Convocatoria.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Chamamentos de persoal interino da Oficina de Emprego

Prazas ofertadas –Petición servizo público de emprego

Este mércores  20 de novembro de 2019 non foi posible a publicación a través do OPAX das prazas  ofertadas do corpo de tramitación procesual e administrativa por non existir ningunha persoa na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva dese corpo.
As  prazas ofertadas son:
  • XULGADO DO PENAL N. 1 VIGO (CTPA) –Substitución
  • XULGADO PRIM.INSTANCIA N.4 PONTEVEDRA (CTPA)Substitución
  • XULGADO DO PENAL 3 PONTEVEDRA (CTPA) –Substitución
  • XULGADO PRIM.INST.E INTRUC. Nº 1 REDONDELA (CTPA)- Substitución
  • XULGADO PRIM. INST. E INSTRUC. Nº 2 CAMBADOS (CTPA)-IT
Ao non existir tampouco ningunha persoa dispoñible nas bolsas do corpo inmediatamente superior ou inferior , nin ningunha persoa baremada fora da bolsa, acudirase para cubrir o posto ao servizo público de emprego da Comunidade Autónoma.
Un saúdo

Servizo de Xustiza de Vigo

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

LAJ quenda libre: nota mínima do primeiro exercicio

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do 19 de novembro de 2019, do Tribunal Cualificador número un das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, quenda libre, convocadas por Orde  JUS/402/2019, do 19 de marzo, polo que se establece a nota mínima necesaria para aprobar o primeiro exercicio realizado o pasado día 27 de outubro, quedando establecida en 12 puntos para a quenda xeral e 10 puntos para a quenda de reserva por discapacidade.

Preme aquí para acceder ao Acordo


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

martes, 19 de noviembre de 2019

Convocatoria da Comisión Paritaria de Interinos

Data.- 25 de novembro de 2019
Hora.- 11:00
Lugar.- Sala Colmeiro-EGAP

Orde do día
-          Lectura e aprobación da acta do 11/07/2019.
-          Estado das solicitudes e criterios das novas bolsas de interinos.
-          Criterios de aplicación, artigo 21 da orde do 4 de outubro de 2018.
 Artigo 21. Cesamento do persoal interino
1. O persoal interino nomeado ao abeiro do disposto no artigo 18 desta orde cesará cando se provexa definitivamente a vacante, se incorpore efectivamente o/a titular da praza ou se provexa temporalmente o posto de traballo por outro/a funcionario/a de carreira de acordo cos procedementos de provisión legalmente establecidos. Así mesmo, cesará por finalización das necesidades do servizo ou urxencia que motivaron o seu nomeamento.
2. O cesamento terá efectos no momento da incorporación efectiva do/da funcionario/a de carreira, de ser o caso.
3. Naqueles órganos que non estean incluídos nunha relación de postos de traballo, e no caso de que sexan varios os interinos do mesmo corpo que estean a desempeñar postos de traballo, para determinar que persoa debe cesar aplicaranse os seguintes criterios:
a) As persoas que non formen parte das respectivas bolsas de traballo ou de reserva cesarán con preferencia aos integrantes das ditas bolsas.
b) As persoas da bolsa de reserva cesarán con preferencia aos integrantes das bolsas de traballo.
c) Se hai funcionarios interinos que leven máis de 18 meses no mesmo órgano, cesará aquel que leve máis tempo traballando nel.
d) Se non hai ningún interino no mesmo órgano que leve máis de 18 meses, cesará o que leve menos tempo nel.
En caso de producirse un empate na aplicación dos criterios anteriores, cesará a persoa que teña peor posición na bolsa definitiva na data de publicación desta.
Os anteriores criterios non se aplicarán no caso de persoal interino que se reincorpore tras unha incapacidade temporal ou licenza por maternidade, debendo cesar neste caso aquel que fose nomeado con causa na dita incapacidade ou maternidade.
4. O persoal interino nomeado ao abeiro do disposto no artigo 19 desta orde cesará por expiración do prazo ou da causa pola cal fora nomeado.
No caso de se reducir unha medida de reforzo nun órgano no cal haxa máis dun funcionario interino de reforzo con idéntica data de finalización de nomeamento, aplicaranse os criterios de orde de cesamento previstos no punto 3 deste artigo.
5. Ademais, para os interinos nomeados ao abeiro tanto do artigo 18 coma 19 desta orde acordarase o cesamento:
a) Por falta ou falsidade inicial ou sobrevida dalgún dos requisitos exixidos ou das circunstancias alegadas para a súa inclusión na bolsa.
b) Por sanción de falta grave ou moi grave imposta por vía disciplinaria, de acordo co previsto na Lei orgánica do poder xudicial e mais no Regulamento xeral de réxime disciplinario do persoal ao servizo da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto 796/2005, do 1 de xullo.
c) Por alcanzar a idade legal de xubilación, excepto que se acorde a prolongación de permanencia no servizo activo.
d) Por manifesta falta de capacidade que lle impida cumprir coas funcións asignadas e manifestada nun rendemento insuficiente, de conformidade co establecido no artigo seguinte.
e) Por supresión dunha praza no centro de destino.
f) Por desdotación orzamentaria.
g) Por renuncia voluntaria.
h) Por non realizar ou non superar o curso de formación obrigatorio ou non superar o período de prácticas.
i) Por non presentación da certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais ou non autorización á Administración para obtela, no caso de que para o posto sexa necesaria.
j) Por supostos de violencia sobre a muller, acoso ou acoso laboral, acreditados por resolución xudicial.
k) Por calquera outra causa prevista nesta orde e no resto de normativa vixente.

6. Cando se produza o cesamento dun funcionario interino, colocarase ao final da correspondente bolsa, agás no caso de que non acadase os 180 días de servizo entre todos os destinos servidos durante os nomeamentos realizados ao abeiro da bolsa vixente que nunca fosen computados para estes efectos. Os servizos prestados refírense a nomeamentos xerados para o mesmo corpo en que cesan.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concurso de traslados 2019: inminente a publicación das listaxes provisionais nos vindeiros días

O Ministerio infórmanos que a resolución provisional do concurso de traslado dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio está preparada para a súa publicación no BOE, que se producirá nos próximos días, sen concretarnos aínda a data.


Volvemos a pedir que se nos envíen as listaxes coas adxudicacións provisionais e a súa publicación na Web do Ministerio, para poder ter coñecemento da mesma antes da súa publicación no BOE, como outros anos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

MUXEXU: campaña de vacinación fronte á gripe 2019-2020

Na páxina web da MUXEXU publicouse unha  nota informativa referente á campaña de vacinación contra a gripe 2019-2020. Igual ca os anos anteriores, a campaña diríxese aos grupos de risco que determinan as autoridades competentes en cada Comunidade Autónoma e en Ceuta e Melilla.
ACCESO Á VACINACIÓN

Persoas mutualistas e beneficiarias adscritas aos SISTEMAS PÚBLICOS DE SAÚDE das CCAA ou ao  INGESA

Deberán dirixirse ao seu persoal médico de atención primaria ou pediatra que lle informará se forma ou non parte dos grupos de risco e, no seu caso, do procedemento para a administración da vacina.

MUTUALISTAS E PERSOAS BENEFICIARIAS ADSCRITAS  ás ENTIDADES MÉDICAS ( EEMM)

A campaña de vacinación fronte á gripe está incluída no concerto de asistencia sanitaria polo que debe ser cuberta pola Entidade Médica.

Os grupos de risco son dos mesmos que determinen as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o  INGESA.

Nos supostos de persoas mutualistas adscritas a unha Entidade Médica, esta deberá xestionar a forma en que vai facer efectiva esta vacinación, cos seus medios ou cos medios concertados de que dispoña.


A persoa mutualista debe contactar coa Entidade Médica a través do teléfono de información que consta na súa tarxeta, para que se lle indique, no seu caso,  o  procedemento para seguir para a administración da vacina.

Nesta campaña de vacinación, ningunha das vacinas antigripais dispoñibles nas oficinas de farmacia son financiadas polo Sistema Nacional de Saúde nin por  MUXEXU, polo que non poden prescribirse en receitas oficiais de  MUGEJU, para a súa dispensación nas oficinas de farmacias con cargo á  Mutualidade. Para os grupos de risco (persoas de 60 ou máis anos, especialmente para as de 65 ou máis anos, mulleres embarazadas, etc....)  é gratuita e deben dirixirse á súa entidade xestora.

Preme nas seguintes ligazóns, para máis información:


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Probas selectivas LAJ: declaración de días inhábiles o 24 e o 31 de decembro

Hoxe publícase no BOE  Orde JUS/1127/2019, de 7 de novembro, por la que se declaran inhábiles os días 24 e 31 de decembro, a efectos de prazos nas probas selectivas para o ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocadas por Orde/JUS/402/2019, de 19 de marzo.


Preme aquí para acceder á resolución

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

lunes, 18 de noviembre de 2019

Acción social 2019: o 21 de novembro publicaranse as listaxes definitivas

O Servizo de Persoal de Xustiza remitiunos por correo electrónico a seguinte información:


O 21/11/19 está previsto que se publique no DOG a Resolución do 11 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Tramitación quenda libre: publicadas as listas de persoas admitidas e excluidas na páxina web do Ministerio

Acaba de publicarse na páxina web do Ministerio de Xustiza a listaxe completa de persoas admitidas e excluidas para o acceso ao corpo de tramitación procesual e administrativa, quenda libre que se celebrará o vindeiro 15 de decembro.

Relación completa de persoas admitidas e excluidas
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 


Tramitación Libre: examen 15 de diciembre. Publicación de las listas en la página del Ministerio

En el BOE del sábado se publicó la Orden JUS/1124/2019, de 12 de noviembre, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por orden JUS/903/2019, de 9 de agosto.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página Web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen a la oportuna rectificación de las listas de admitidos.
Quienes no subsanen o no aleguen la exclusión, en plazo, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos.

El Ministerio de Justicia ha aprobado la creación de tres nuevas sedes de examen:  Oviedo, Pamplona y Zaragoza.

El primer y segundo ejercicio de la fase de oposición se realizarán el DIA 15 DE DICIEMBRE, en el horario y los lugares que se indicarán en la orden por la que se aprueben las relaciones definitivas de admitidos y excluidos.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

MUGEJU: publicación no BOE da prórroga do concerto sanitario para o 2020


"Publicado no BOE"

As entidades coas que se prorroga o concerto sanitario ata o 31 de decembro do 2020 son as seguintes: – Asisa, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. 
– Caser, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
– DKV, Seguros y Reaseguros, S.A. Española. 
– Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
– Nueva Mutua Sanitaria del Sector Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija. 
– Sanitas, S.A. de Seguros. 
– Segurcaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros.


Preme aquí para acceder á resolución


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

BOE: convocatoria de concurso específico de tres prazas de persoal subalterno no CXPX


Hoxe publícase no BOE o concurso específico para cubrir 3 prazas de persoal subalterno no Consello Xeral do Poder Xudicial entre o persoal de Auxilio Xudicial Acuerdo de 7 de noviembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia del Consejo.


A descrición da praza é a seguinte: Denominación del puesto: Subalterno. Nivel de destino: 13. Órgano técnico: Gerencia. Localización: Madrid. Complemento específico: 10.370,22. Número de puestos: 3. Adscripción: Funcionarios pertenecientes a las agrupaciones profesionales a que se refiere la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (anterior grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto) o a los Cuerpos o Escalas de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. Descripción del puesto: Atención e información al público, manejo de equipos multifunción (fotocopiado/escaneado de documentos) y recepción de paquetes y correspondencia, así como clasificación y distribución de documentos. Méritos específicos: – Atención e información al público, en especial en actividades formativas y conferencias: 6 puntos. – Experiencia en clasificación y distribución de documentos: 3 puntos. – Experiencia en recepción y franqueo de paquetes y correspondencia: 3 puntos. – Experiencia en la utilización de equipos multifunción, fotocopiado y escaneado de documentos y fax: 4 puntos.


Preme aquí para acceder ao BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 16 de noviembre de 2019

Tramitación Procesal, turno libre. Lista provisional de admitidos y excluidos

En el día de hoy se publica en el BOE la Orden JUS/1124/2019, de 12 de noviembre, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto.
 
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, también, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la relación de admitidos.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión.

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará el día 15 de diciembre, en el horario y los lugares que se indicarán en la orden por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concurso de traslado de Letrados de la Administración de Justicia

En el día de hoy se publica en el BOE la Orden JUS/1123/2019, de 8 de noviembre, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 15 de noviembre de 2019

Permiso por concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitide

Para concorrer a exames finais, a probas selectivas para o ingreso nas administracións públicas ou á realización de probas definitivas de aptitude en centros oficiais, os/as funcionarios/as gozarán dun permiso de acordo co seguinte réxime:
a) A duración será polos días da súa realización, incluíndose os necesarios para realizar a viaxe cando o exame e demais probas se realicen fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Sen prexuízo da documentación que se poida exixir, deberase xustificar a asistencia aos exames e ás demais probas dentro do prazo dos quince días seguintes ao da súa realización.
Polo que lembrámosvos que todos aqueles que realicen o examen do vindeiro 23 de novembro do Corpo de Xestión Procesual, turno libre, terán dereito a libranza do venres día 22 para realizar a viaxe, debendo solicitado a través do opax en exames finais e demais probas definitivas de aptitude, debendo pedir xustificante ao tribunal do exame para despois aportalo no prazo dos 15 días seguintes.
 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Ratios por plaza para Tramitación Procesal. Turno Libre

Corpo de Tramitación Procesual. Convocatoria de posto de traballo de libre designación

Hoxe publícase no DOG e no BOE a resolución do 18 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca, para a provisión polo sistema de libre designación, un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.
 
O posto de traballo que se convoca poderá ser solicitado por funcionarios de carreira pertencentes ao corpo de tramitación procesual e administrativa.

Os interesados deberán presentar as súas solicitudes segundo o anexo II, cubertas cos datos que se piden nel, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

As solicitudes irán dirixidas á Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, rúa Madrid, 2-4, 2ª planta, polígono das Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela.

Características do posto:

Nome do posto: secretario/a de dirección.
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Dirección.
Localidade: Santiago de Compostela.
Código do posto: XG9251810015770701.05.
Corpo: tramitación.
Forma de provisión: libre designación.
Complemento específico: 6.703,68 €.
Complemento xeral do posto: 3.999,00 €.


VER BOE 
     
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 14 de noviembre de 2019

Solicitudes por ámbito y ratio de Gestión libre

Ambito
Solicitudes
Plazas
Ratio
Discapacitados
Andalucia
3102
164
18.9
12
Aragon
246
11
22.3
1
Asturias
318
6
53
0
Canarias
1501
106
14.1
8
Cantabria
144
7
20.5
0
Cataluña
3170
403
7.8
30
Valencia
2027
99
20.4
9
Rioja
64
3
21.3
0
Madrid
4824
191
25.2
15
Navarra
249
16
15.5
1
Pais Vasco
1165
44
26.4
3
Ministerio
5435
324
16.7
23

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.