martes, 10 de mayo de 2022

REUNIÓN ACCIÓN SOCIAL 2022

Rematada a reunión de Acción Social coa DXX, comunícannos que a convocatoria deste ano 2022 publicarase proximamente no DOG, sen concretar aínda data exacta.

STAJ manifestou un ano máis a necesidade de ampliar a contía para repartir, non deixándose soamente para axudas á dependencia, e volvendo recuperar as axudas de estudos, fillos, etc. que había fai anos, antes da crise do 2010.

Poden solicitar a axuda:

a) Aquelas persoas que prestaran servizos como persoal funcionario interino da Administración de xustiza nesta comunidade autónoma durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (día 17/06/2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria.

b) O persoal funcionario de carreira da Administración de xustiza que durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (17/06/2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria prestaran servizos nesta comunidade autónoma e se xubilaran durante o dito período.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

As persoas solicitantes que estean en servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos, deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX, no enderezo web opax.xunta.es. 

Soamente os solicitantes que non se atopen en servizo activo terán dúas opcións: ou ben poderán asinar e presentar a súa solicitude electrónicamente, ou poderán realizar a presentación imprimindo o formulario validado da solicitude, que deberá ser asinado e rexistrado, xunto coa preceptiva documentación complementaria, en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Excepcionalmente, tamén poderase utilizar esta última vía cando resulte imposible a presentación telemática por razón técnicas e se acredite documentalmente a dita imposibilidade. A estes efectos, será necesario que abran unha incidencia ao Centro de Atención ao Usuario (CAU) e acheguen xustificante da mesma.

Contía da axuda:

A contía da axuda calcúlase do seguinte modo, tendo en conta o grao de discapacidade:

- Do 33 % ao 64 %: 300 €

- Do 65 % ao 74 %: 600 €

- Do 75 % en diante: 1.200 €

A Comisión de Acción Social poderá modificar a anterior repartición cando por causa do número de instancias presentadas o orzamento establecido para esta axuda non sexa suficiente para a aplicación dos importes acabados de sinalar, de tal xeito que estes importes se verán reducidos proporcionalmente ata que a contía global das solicitudes aprobadas non supere o importe de 21.911,00 euros establecido para esta axuda.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras