martes, 30 de junio de 2020

STAJ INFORMA: Convocatoria para provisión do posto de secretario/a do fiscal xefe da provincia de Lugo

Publicada no DOG a ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, o posto de traballo vacante nesta consellería que se indica a continuación:

Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2.
Nivel: 20.
Complemento específico: 7.702,10 euros.
Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza).
Formación específica: 640 para persoal doutra administración, curso de perfeccionamiento de galego (R.I.).
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).
Localidade: Lugo.

As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano, 15771 Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II.

Os/as aspirantes deberán unir á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.

Ver resolución no DOG


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras