lunes, 12 de agosto de 2019

Traballos temporais dos beneficiarios da MUGEJU


En relación aos traballos temporais que se realizan en período estival por algúns beneficiarios (por exemplo, fillos de mutualistas que son estudantes e aproveitan o verán para un traballo puntual) convén lembrar que deben regularizar nese caso a súa situación en MUGEJU. O dereito á asistencia sanitaria, polo Sistema Público de Saúde, xérase no momento en que se inicia unha actividade que supón o alta, como titular, no Réxime Xeral de Seguridade Social ou calquera dos seus Réximes Especiais, independentemente das características do contrato de traballo, ou do acordo que fixa as condicións laborais e de salarios. Figurando estes traballadores en alta como asegurado no ficheiro BADAS (Base de Datos do dereito á asistencia sanitaria) xestionado polo Instituto Nacional da Seguridade Social. Por iso, se un beneficiario dun mutualista de MUGEJU, comeza unha actividade laboral que lle xera o dereito para figurar de alta no ficheiro BADAS, o mutualista deberá solicitar a baixa do seu beneficiario presentando o modelo normalizado A.5 Baixa de beneficiarios. Este modelo de solicitude pódeno atopar na páxina web de MUGEJU, e pódena presentar na súa Delegación provincial, na Oficina de información dos Servizos centrais da Mutualidad, por correo postal ou través do portal do mutualista. Nos supostos de situacións adicionais de alta, que dan dereito á prestación de asistencia sanitaria sen que se realice actividade laboral, como son os casos de prórroga ou de esgotar a prestación ou o subsidio por desemprego, o asegurado poderá renunciar á devandita asistencia, de acordo co criterio actual do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Para iso, o titular deste dereito ha de tramitar a súa baixa na prestación de asistencia sanitaria en calquera oficina do INSS, antes, ou ao mesmo tempo, de que o mutualista presente a solicitude de reingreso como beneficiario de MUGEJU.
Por tanto, cando o citado beneficiario deixe de ter dereito a asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, poderá solicitar novamente a súa alta en MUGEJU, sempre que reúna todos os requisitos esixidos para iso.


> Ver nota informativa da Mutualidade

> Solicitude de baixa de beneficiario

> Solicitude de alta/reingresoSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.