jueves, 9 de febrero de 2017

Acaba o recorte no CAT. Publicados os Orzamentos de Galicia

Hoxe saen no DOG publicados os Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia que se aprobaron polo Parlamento, e recollen o cese do recorte no CAT, polo que xa non  teñen que quitarnos nada na nómina deste mes, estaremos vixiantes para que sexa así.
Segundo o artigo 11-Dous en relación co artigo 23 debemos cobrar o complemento completo nas pagas extras e nas nóminas mensuais, e por suposto imos a pedir que se lles devolva o que lles quitaron na nomina de xaneiro  a Tramitadores e Xestores, 9 e 24 euros respectivamente.
A Lei de Orzamentos deixa aberta a porta a subidas salariais de ambito nacional tanto no artigo 23 como na Disposición Adicional Décimo Cuarta.Artigo 11.Dous. No ano 2017 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2016, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade. Sen prexuízo do anterior e do establecido na disposición adicional décimo cuarta desta lei, recuperaranse os conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Artigo 23. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza
Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 e na demais normativa que lle sexa aplicable.
Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.
Disposición adicional décimo cuarta. Adaptación do réxime e das condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico ao establecido na normativa básica estatal

Os incrementos das retribucións do persoal do sector público que estableza, se é o caso, a Administración xeral do Estado aplicaranse na súa porcentaxe máxima ás retribucións contidas na presente lei.