sábado, 23 de mayo de 2020

BOE: activación da fase 2 de desescalada na Administración de Xustiza


Hoxe publícase no BOE a Orde JUS 430/2020, de 22 de maio, pola que se activa a Fase 2 do Plan de desescalada para a Administración de Xustiza ante a COVID-19. A Dirección Xeral de Xustiza debería convocarnos a unha reunión para adaptar o establecido nesta Orde para Galicia.  

Con efectos a partir do 26 de maio.PrimeiroActívase a Fase 2 do Plan de  desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19 establecido no anexo II da Orde  JUS/394/2020, do 8 de maio, pola que se aproba o Esquema de Seguridade Laboral e o Plan de  desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19.

Dita activación terá efectos desde o 26 de maio de 2020.

Os criterios para a implantación desta Fase 2 establécense no anexo da presente orde ministerial.

Segundo.

Modifícase o anexo I da Orde  JUS/394/2020, do 8 de maio, pola que se aproba
o Esquema de Seguridade Laboral e o Plan de  desescalada para a Administración de Xustiza ante o  COVID-19.

Un. O apartado 1 do punto 8 queda redactado como segue:

«1. O uso de máscara será obrigatorio nos casos que a autoridade sanitaria determine.»

Dous. O apartado 2 do punto 9 queda redactado como segue:

«2. Os médicos, sexan do Sistema Público de Saúde ou das entidades de seguro
privadas concertados coa  Mutualidad Xeral Xudicial emitirán os partes de baixa e alta en todos os casos de afectación por coronavirus, tanto nas situacións de illamento, como de enfermidade, e a todos os traballadores/ as que pola súa situación clínica ou indicación de illamento o necesiten.»

Terceiro.

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no
«Boletín Oficial do Estado».

Cuarto.

Contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación ante a Sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional, de conformidade co disposto no artigo 11 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.


ANEXO
Criterios de aplicación da Fase 2

1. Presenza en quendas. A porcentaxe de persoal que atenderá as quendas nesta fase (60-70%) calcularase sobre o persoal efectivo de cada órgano ou servizo, incluíndo aos funcionarios de xestión procesual e administrativa, os funcionarios de tramitación procesual e administrativa e os de auxilio xudicial.

Teranse en conta as seguintes modulacións:

1.1 Os Xulgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal e Ciencias Forenses en servizo de garda contarán con toda a dotación de persoal que preste devandito servizo.

1.2 O persoal destinado en Rexistro Civil deberá asistir na súa totalidade cando o Letrado da Administración de Xustiza responsable considere que é imprescindible para a correcta prestación do servizo.

1.3 Nos demais centros de destino, atenderase á natureza e necesidades de cada un deles, así como as concretas funcións ou materias legalmente atribuídas a cada órgano ou conxunto de órganos para superar excepcionalmente a porcentaxe fixada nesta fase.

1.4 A quenda de asistencia dos Letrados da Administración de Xustiza establecerase  en función dos destinados en órganos do mesmo tipo en cada partido xudicial, sempre que exista máis dun de cada tipo. En caso contrario, deberán acudir un día de cada dous, aplicándose os criterios de substitución ordinaria se fose preciso.

1.5 O persoal de limpeza deberá seguir prestando os seus servizos ao 100%.

2. Establecemento de quenda de tardes. Estableceranse quendas de tarde cando o número de funcionarios que acuda a cubrir a quenda de traballo impida garantir o mantemento das medidas de seguridade.

As quendas de tarde estableceranse nas condicións previstas no anexo III da
Orde  JUS/394/2020, do 8 de maio. Preme aquí para acceder ao Anexo IIINos centros de destino nos que non se estableza quenda de tarde e estean garantidas as medidas de seguridade, a xornada horaria será a mesma que viñese realizando con anterioridade á declaración do estado de alarma.

3. Procedemento de revisión por razóns do servizo. Os responsables funcionais dos órganos ou servizos poderán acordar a presenza dunha porcentaxe de persoal superior ao indicado cando se atope xustificado por necesidades do servizo, e sempre previa autorización da Secretaría Xeral para a Innovación e Calidade do Servizo Público de Xustiza ou do órgano competente da Comunidade Autónoma que ostente competencias na materia.
A solicitude será comunicada ás autoridades respectivas a través do responsable
superior correspondente.
Non poderá autorizarse esta mellora cando sexa incompatible cos criterios de saúdelaboral sobre ocupación dos espazos.

4. Exclusión formal de participación presencial en quendas. Non poderá ser chamado a formar parte das quendas presenciais o persoal que teña recoñecidos permisos por patoloxías susceptibles de agravarse por efecto do  COVID-19, en tanto non se verifique polo servizo de prevención en que condicións pode prestar servizo en situación de seguridade.

Tampouco será chamado a formar parte das quendas presenciais o persoal que
teña recoñecidos permisos por razón de deber inescusable, sen prexuízo da
súa preferencia para formar parte das quendas de tarde, se ese horario axústase ás súas necesidades.

O permiso por deber inescusable durante esta fase afectará os empregados con fillos/fillas menores de 14 anos, ou con persoas maiores desta idade dependentes ao seu cargo que necesitasen atención para realizar actividades básicas da vida diaria, e que non puidesen flexibilizar o seu horario de traballo coas alternativas existentes no seu ámbito territorial, ou que non puidesen desenvolver a súa actividade ordinaria na modalidade de teletraballo.

Corresponderá a cada administración competente determinar a forma de acreditación e xustificación das circunstancias suxeitas a estes criterios de exclusión formal.

5. Realización de funcións mediante teletraballo. Os funcionarios voluntariamente acollidos á modalidade de teletraballo participarán nas quendas presenciais cando sexa imprescindible para completar as porcentaxes de prestación de servizos en réxime presencial.

Preme aquí para acceder ó contido completo da Orde


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras