sábado, 21 de diciembre de 2019

Comité de seguridade e saúde laboral de 20 de decembro de 2019

Onte tivo lugar a convocatoria do Comité de Seguridade e Saúde laboral na administración de xustiza, co seguinte:


ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta da sesión anterior.

2. Información sobre obras. Obras menores 2018 e 2019.

3. Avaliación de riscos psicosociais do Xulgado do Penal 1 de Pontevedra.

4. Rolda de intervencións.Debido á solicitude de que se corrixan determinadas expresións do contido da Acta da sesión anterior, non foi aprobada, polo tanto, quedou pendente.
De seguido, procedéuse polo Director Xeral a informar sobre as obras menores  feitas no ano  2018 e  ao longo do ano 2019:


Pola Administración fáisenos entrega dun listado de Xulgados das catro Provincias galegas onde ao longo do ano 2018 e 2019 din realizar toda unha serie de obras menores (pequenas modificacións nalgunhas dependencias para a instalación de determinadas oficinas xudiciais, arreglos de fachadas, mans de pintura, instalacións de cámaras CCTV en diferentes órganos xudiciais etc). 

Por STAJ faise saber a Administración que os traballos de "obras menores" que realice a Dirección Territorial no exercicio das súas competencias, non teñen nada que ver cos traballos que se deban realizar cumprindo o plan de  acción anexo  ás avaliacións realizadas nos diferentes centros de traballo, que deben ser acordados e priorizados neste Comite. A Administración recoñece esta situación e afirma que se terá en conta de ahora en diante.

 Seguidamente é vendo que no listado aparece o Xulgado de Paz de RIBADEO, STAJ pide que se concreten as obras que din realizar, respecto diso a Administración di que o que realmente estase  a facer é o acondicionamento de un local provisional para situar os dous funcionarios dese Xulgado, en tanto duren as obras de rehabilitación do edificio que o Concello vai poñer en marcha dado que xa ten contratados os servizos dunha empresa a tal fin.

Respecto ao Xulgado do Penal nº 1 de Pontevedra dado que xa non se atopan no mesmo as persoas afectadas, decídese pola maioría dos Delegados alí presentes que non ten sentido realizar neste intre unha avaliación de riscos psicosociales, sen prexuízo de volver retomar o tema si chegado o momento de retorno dos traballadores, a situación denunciada, volvese repetirse.


Di a Administración que a entrega dos reposapés foi realizada prácticamente en toda a Comunidade.


Dásenos unha fotocopia do modelo do chaleco identificativo que será entregado aos funcionarios que realicen o seu traballo fóra das dependencias do xulgado, comezando polos Servizos Comúns de notificaciones e embargos. Rolda de intervencións:

 • Por STAJ solicítase que se inclúa na páxina aberta en prevención de riscos comunicando a todos os funcionarios de xustiza, o que deben facer en caso de accidente laboral, UN APARTADO ESPECIAL para os accidentes in itinere dado que dentro do noso colectivo hai dous grupos de funcionarios (interinos e titulares ingresados con posterioridad ao ano 2011) que teñen recoñecido esta eventualidade na SEGURIDADE SOCIAL á que pertencen cando deban ser xubilados por incapacidade derivado dese tipo de accidente ou para a xestión da pensión de viudedade ou orfandade para o caso de falecemento do traballador.
 • Solicítase o cambio da rampa de entrada no edificio xudicial de VIGO polo elevado risco de accidentalidade dado que é un material moi resbaladizo cando se atopa mollado. A ADMINISTRACIÓN di que se vai a colocar alí unha barandilla para evitar caídas, que tamén se vai a cambiar o scaner porque o existente ten poucas prestaciones e ademais VAISE A MELLORAR a seguridade dos edificios posto que o funcionamento da actual alarma DE TIPO SILENCIOSO xera moito atraso porque manda o aviso ao TSJ que está conectado á garda civil as 24 hrs dos 365 días do ano.
 • STAJ solicita unha sala acondicionada para as victimas de VIOGEN nos Xulgados de Riveira a fin de que os funcionarios non teñan que asumir unha función de custodia de vítimas coidando de que non se crucen co suposto agresor nin cos seus familiares para evitar conflitos.
 • INSTAMOS que para a próxima reunión do COMITÉ se nos entregue unha proposta de protocolo de ACOSO LABORAL para sometelo a debate e posterior aceptación, recordándolle que STAJ presentou xa un proxecto no ano 2016.
 • A ADMINISTRACIÓN manifesta que respecto ao edificio de TUI estase á espera da licenza de primeira ocupación e que xa se abordou a falta de ubicación da oficina do Decanato, quedando decidido que será ubicada na primeira oficina rotulada nos planos como UVEX conforme ao solicitado dende a XUNTA DE PERSOAL da provincia y dende STAJ.
 • STAJ solicita unha vez mais que para paliar a falta de operatividad do COMITÉ debe constar no acta un apartado onde se recollan os acordos adoptados a fin de poder controlar o seu cumprimento ou ejecución. 
 • STAJ pregunta sobre o cumprimento do calendario de entrega de mobiliario e cadeiras e a ADMINISTRACIÓN manifesta que aínda se están entregando. STAJ fai saber á administración a necesidade de pintar as paredes naqueles lugares onde se está producindo a retirada de baldas dada a gran suciedad que queda ao descuberto.
 • STAJ pide explicacións respecto de a situación dos Xulgados de Noia e a administración manifesta que está en iso e como esta situación xa vén de vello STAJ solicita que se acredite documentalmente aos membros do Comité o estado en que se atopan as xestións que di estar realizando. Insistimos tamén na necesidade de realizar un protocolo de actividades empresariais que regule a actuación entre as distintas administracions implicadas na execución do plan de acción que se achega a todos os informes de avaliación de riscos de seguridade e saúde.
 • STAJ pregunta si xa se instalou a mesa de tallado na sala de autopsias de VIGO conforme se aconsella no informe de medición de formalheido realizada instancia deste sindicato e onde se fai constar que se aprecian niveis altos desta sustancia, manifestando a administración que neste momento non o pode precisar porque o ignora.
 • STAJ insiste na necesidade de que se realicen cursos presenciais a todos os funcionarios que se vexan afectados polas  novas ferramentas informáticas que se poidan ir implementando xa que se prevee que na segunda metade do próximo ano,  vanse a introducir a lo menos tres novas aplicacións e a autoformación do "boca a boca" entre funcionarios xenera en gran numero deles, altos niveis de ansiedade.
 • STAJ pregunta pola apertura das venatanas do edificio xudicial de O COUTO e a administración manifesta que xa está realizado o proxecto cuxa ejecución prevese para a primeira metade do próximo ano.
 • STAJ pide información sobre a denuncia da baranda dos xulgados de Ortigueira, manifestándo o Director que xa procederon a súa reparación.
 • Finalmente o servizo de prevención informa de que na próxima campaña de vixilancia de saúde, se implementa a novidade de que as peticións teranse que realizar a través da OPAX, onde contarán con mais ferramentas á hora de facer a petición.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.