miércoles, 21 de abril de 2021

IRPF 2020: cuotas sindicais, gardas, prolongacións de xornada, maternidade, etc...


O día 7 de abril abriuse  o prazo para presentar a declaración da renda correspondente ao exercicio fiscal 2020.

Prazos e datas da campaña da renda 2020: 

7 de abril (mércores): arrinca a campaña da renda 2020-2021 con presentación por internet das declaracións do IRPF.

4 de maio (martes): xa se pode pedir cita previa para ser atendido por teléfono.

6 de maio (xoves): empeza o prazo para confeccionar a declaración por vía telefónica.

27 de maio (xoves): pódese solicitar xa cita para confeccionala en oficinas da AEAT.

2 de xuño (mércores): as oficinas da Axencia Tributaria xa atenden para a campaña da renda.

25 de xuño (venres): finaliza o prazo para declaracións con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

30 de xuño (mércores): finaliza a campaña da renda 2020-2021.

O último día para concertar cita previa, a través de internet ou por teléfono (901 12 12 24 / 91 535 73 26 ou 901 22 33 44 / 91 553 00 71) é o 29 de xuño, xusto un día antes de que se dea por finalizada a campaña da renda 2020.

Convén lembrar varias cuestións relativas á declaración da renda en relación co ámbito laboral. 

Dedución da cota sindical.

As cotas sindicais pódense deducir da cota resultante do IRPF,  para iso hai que anotalas na casa 14. 

Dedución por mobilidade xeográfica.

Esta posibilidade é para aqueles compañeiros que anteriormente estaban en situación de desemprego e rexistrados na oficina de emprego (aínda que sexa sen cobrar a prestación por desemprego), e a aceptación do posto de traballo actual esixise o traslado de residencia habitual a un novo municipio, con empadroamento nesa nova localidade. Isto vale para calquera traballador, non só funcionarios.

O importe que se pode deducir é de 2.000 euros anuais con carácter xeral, que se aplicarán durante dous anos; o ano do cambio de domicilio e o seguinte, 2000 euros cada ano.

No caso de traballadores con discapacidade increméntase a contía en 3.500 euros anuais  ó en 7.750 euros (ver art. 19.2. f da Lei 35/2006 do IRPF).

Neste caso a dedución pódese facer por dúas vías, e ambas son excluíntes. Ben sinalando a casa de mobilidade xeográfica no modelo 145, ou ben na declaración da renda.

No caso de que non se sinalara no modelo 145, poderase deducir esa cantidade na declaración da Renda. A casa é a número 3 “Retribucións  dinerarias íntegras”, na que se despregan distintos apartados, entre eles “Datos adicionais” onde aparece “contribuíntes desempregados e rexistrados na oficina de emprego…”.

Con todo, recomendamos solicitar cita para confeccionar a declaración da renda nas oficinas da AEAT, ou ben a confección telefónica, conforme ao calendario e os teléfonos sinalados anteriormente.

Cantidades percibidas nun exercicio fiscal distinto ao exercicio de pagamento (cobranza de gardas ou prolongacións de xornada).

Naqueles supostos nos que se perciba unha cantidade correspondente a gardas ou prolongación de xornada realizadas no ano anterior e cobradas no ano seguinte, por exemplo gardas realizadas no mes de decembro e cobradas no mes de xaneiro, hai que ter en conta o sinalado no artigo 14.2. b) da Lei 35/2006 do IRPF.

Antes de presentar a declaración da renda haberá que sumar a contía de gardas, ou prolongación de xornada, e as retencións do IRPF correspondentes a esas cantidades ( verémolas na nómina na que se cobran), á cantidade que aparece no borrador, na casa 3, correspondentes a “Retribucións  dinerarias”, tanto en retribucións  dinerarias como en retencións.

Para traballadores por gastos de defensa xurídica da relación laboral.

Os gastos de defensa xurídica derivados directamente de litixios suscitados na relación do contribuínte coa persoa da que percibe os rendementos, en noso caso litixios xudiciais entre o funcionario/a contra a nosa Administración empregadora, darán dereito á dedución dun máximo de 300 euros anuais, tal como sinala o artigo 19.2.e) da Lei 35/2006, do IRPF.

A casa na que hai que introducir esa cantidade é a núm. 16.

Dedución por fillos menores de 3 anos.

Aínda que non é unha cuestión laboral, convén lembrar que as nais con fillos menores de 3 anos, que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou  Mutualidad, poderán  minorar a cota diferencial do IRPF ata en 1.200 € anuais por cada fillo menor de 3 anos. É dicir poderanse deducir ata 1200 euros.

Nos supostos de adopción ou acollemento a dedución poderase practicar, con independencia da idade do menor, durante os 3 anos seguintes á data de inscrición no Rexistro Civil ou durante os 3 anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

En caso de falecemento da nai, ou cando a garda e custodia atribúase de forma exclusiva ao pai, ou no seu caso a un titor, este terá dereito á práctica da dedución pendente, sempre que cumpra os requisitos previstos para ter dereito á súa aplicación.

O contribuínte poderá pedir, mediante o modelo 140 de IRPF. “Dedución por maternidade. Solicitude do abono anticipado e comunicación de variacións”, o abono de forma adiantada destas deducións, a cobrar de maneira mensual, un máximo de 100 euros ao mes.

Neste suposto non se  minorará a cota diferencial do imposto, é dicir, xa non se poderá deducir a cantidade de 1200 euros na declaración de Renda, debido a que xa se percibiu mensualmente. O habitual é que as nais soliciten esta dedución mensualmente mediante o modelo 140.

Non obstante o anterior, recomendamos solicitar cita para confeccionar a declaración da renda nas oficinas da AEAT, ou ben a confección telefónica, conforme ao calendario e os teléfonos sinalados anteriormente.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras