jueves, 3 de octubre de 2019

GARDAS 24 HORAS VIGO E A CORUÑA. ESTADO ACTUAL E CAMIÑO POR PERCORRER

Situación actual
Finalizado o trámite, durante os meses anteriores, de debate e deliberación no  Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto da petición das Xuntas Sectoriais de Xuíces de Instrución da Coruña e Vigo, por acordo de data 14 de xuño de 2019 a Sala de Goberno  elevou ao Consello Xeral do Poder Xudicial a proposta de conversión ou cambio do sistema de gardas semanais dos oito Xulgados de Instrución de ambos partidos xudiciais en gardas de 24 horas con quenda  rotatoria diaria.  Polo que actualmente a petición atópase no trámite correspondente do  CXPX.

Camiño por percorrer

Aínda que con carácter xeral é necesario que un partido xudicial conte con dez ou máis xulgados de Instrución para que se aplique o réxime de 24 horas, como especifica o artigo 57.1 do Regulamento 1/2005 dos Aspectos Accesorios das Actuacións Xudiciais, esa mesma norma no seu artigo 59.5 permite que o  Consello Xeral do Poder Xudicial acorde, a proposta da Xunta de Xuíces e da Sala de Goberno do  TSX correspondentes, que cidades que teñan oito Xulgados (como Vigo e A Coruña) dispoñan deste sistema.  Para iso o  CXPX examina tres parámetros:

•  Volume de asuntos penais tramitados.
•  Poboación correspondente ao territorio do partido xudicial.
•  Características da súa organización.

En base a estes valores o  CXPX emitirá o seu ditame pero previamente requirirá informes ao Ministerio de Xustiza e á Xunta de Galicia. Estes informes son igualmente determinantes na toma de decisión do Consello, polo que é necesario conseguir que ambos sexan favorables, porque de ser desfavorables a situación torceríase de forma decisiva.  Postos en contactos con persoal do  CXPX infórmasenos que actualmente se atopan á espera de recibir estes dous informes e que aínda que o procedemento está en marcha e segue os leitos habituais é posible que a situación política actual atráseos e con iso todo o proceso. Desde  STAJ presentamos escritos dirixidos ao Consello Xeral do Poder Xudicial e mesmo ao Ministerio de Xustiza e á Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia a fin de instarlles a que emitan devanditos informes o máis axiña posible e de forma favorable.

Unha vez que o  CXPX teña no seu poder os informes mencionados emitirá Acordo no que, se todo vai ben, aprobará a proposta da Sala de Goberno do  TSXG e a Xunta Sectorial de Xuíces de Instrución da Coruña e Vigo, dispoñendo a data de entrada en funcionamento do servizo de garda de 24 horas, así como un calendario de gardas e de axuizamento de delitos leves.
  
Os pasos inmediatamente previos á posta en marcha son labor dos Xuíces Decano en coordinación coa Xunta Sectorial de Xuíces de Instrución, que deberán aprobar un organigrama de como vai ser o día a día do servizo, e igualmente tomará contacto coas Fiscalías  e cos Secretarios Coordinadores para examinar que dispoñibilidade hai; tras iso novamente volverá ao  TSXG para o visto e prace da Sala de Goberno. Todo isto non consiste noutra cousa que organizar o servizo de gardas: os permisos, as sinalizacións, as declaracións de cidadáns, que funcionarios entran de garda, que días e que horas, etc, pero iso require unha previsión e levará tempo.
               
Dos tres parámetros examinados polo  CXPX para acordar a súa creación establecidos no artigo 59.5 mencionado, o da “poboación correspondente ao territorio do partido xudicial” debe ser, sen dúbida, ao que só se debería atender, pois é o máis obxectivo. E atendendo a este dato obxectivo, o partido xudicial da Coruña cunha poboación de 378.400 e o de Vigo con 337.700 son moi similares a outros onde xa está instalado o servizo de garda de 24 horas como Alicante, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, ou máis recentemente o de Córdoba. Por tanto A Coruña e Vigo cumpren, en virtude deste criterio, o requisito do Regulamento 1/2005 de Aspectos Accesorios ás Actuacións Xudiciais.

En canto ao número de asuntos penais, o  CGPJ examina igualmente datos como o número de  Habeas Corpus, de entradas e rexistros domiciliarios, actuacións urxentes de violencia de xénero ou ordes de protección. Igualmente as dúas cidades galegas teñen estatísticas similares a cidades onde como xa dixemos contan co sistema de 24 horas. Novamente debemos concluír que analizando este requisito confírmase a posibilidade de que en Galicia instáurese o servizo solicitado en ambos os partidos xudiciais.

Debemos estar expectantes para que non nos ocorran contratempos nin demoras como o producido no ano 2011 onde despois de anunciarse polo Ministerio de Xustiza, aos catro ventos, que os “Xulgados de Vigo prestarán servizo as 24 horas do día”, posteriormente  o  CXPX ordenou ao Ministerio de Xustiza e á Xunta que volvesen empezar de cero os informes que propoñían crear o xulgado de garda de 24 horas.  A razón foi que o Ministerio de Xustiza entregou o informe no que aprobaba a dotación orzamentaria con medio ano de atraso e tras as múltiples reclamacións do Poder Xudicial, este pechou o expediente ante o silencio do Goberno e informou negativamente sobre o novo xulgado por falta de orzamento. 

Posteriormente iniciouse de novo o proceso pero co inicio da crise económica e os recortes impostos desde o goberno os informes foron desfavorables e o novo intento tamén resultou errado.

O CXPX, o Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia teñen unha débeda coas cidades da Coruña e Vigo, de todas as cidades con oito Xulgados de Instrución Vigo e A Coruña son as únicas que non contan con este servizo. Trátase de dúas cidades cun importante tecido industrial e gran movemento de poboación non fixa, ao recibir a diario unha gran masa de cidadáns por motivos laborais e debido tamén ao movemento de turistas que ambas as cidades atraen, non podemos esquecer que ambas contan mesmo con portos marítimos nos que desembarcan diariamente un importante número de turistas.

     A Coruña e Vigo cumpren cos parámetros do  CXPX para poder contar con estas gardas de 24 horas e todos os axentes xurídicos reclámano e apoian, Xuíces, Fiscais,  LAJ, Avogados, Procuradores, Funcionarios e demais persoal da Administración de Xustiza. Melloraríase na resposta xudicial que pasaría a ser inmediata e permitirá que se poidan iniciar dilixencias na cidade a calquera hora do día, non haberá ningún impedimento para que quen fose obxecto dun ilícito penal ou teña calquera cuestión que resolver coa Administración de Xustiza poida acudir as 24 horas do día, iso redundará nunha mellora xeral para as gardas, para os cidadáns e para a defensa dos seus dereitos.

          Desde  STAJ estamos seguros que con este  servizo  sitúase  a  ambas cidades no lugar que se merecen, á altura das grandes cidades e cuns servizos de xustiza acordes a iso.


Ver escrito dirixido ao Ministerio de Xustiza
Ver escrito dirixido á Dirección Xeral de Xustiza
Ver escrito dirixido ao Consello Xeral do Poder Xudicial


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.