jueves, 6 de junio de 2019

STAJ, SÍ é un sindicato NON SUBVENCIONADO.

Pode considerarse como subvención a remuneración salarial dos liberados sindicais, ou a cesión ou uso de locais, nos edificios xudiciais?

Como todos sabemos os delegados sindicais liberados reciben da Administración os emolumentos que habitualmente viñan percibindo antes de atender o desenvolvemento da actividade sindical á cal están dedicados. Nestes días, algúns sindicatos, que critican a nosa renuncia para percibir subvencións, afirman que ditas cantidades satisfeitas, han de ser consideradas como subvencións recibidas polos sindicatos a conta da Administración. Esta afirmación carece do máis mínimo fundamento. Explicaremos por que:

En consonancia coa Lei Orgánica de Liberdade Sindical e o Estatuto Básico do Empregado Público, e para o desenvolvemento da súa actividade, os liberados sindicais continúan percibindo as súas retribucións como de traballo efectivo, pois a liberación ten a consideración dun permiso a tempo completo para o exercicio da acción sindical, e iso é así por tratarse dun servizo de utilidade pública protexido especialmente pola Constitución.

Doutra banda no art.28.1 da Constitución a liberdade sindical queda establecida como un dos dereitos fundamentais dos españois, en consonancia co recoñecemento expreso que efectúa a propia Carta Magna no seu art. 7º, dos sindicatos de traballadores, como organizacións que contribúen á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles son propios.

Por outro lado o art.2.1.d da Lei Orgánica de Liberdade Sindical establece que a mesma comprende o dereito á actividade sindical; e o seu art. 8.2. c establece que as seccións sindicais terán dereito á utilización dun local adecuado no que poidan desenvolver as súas actividades.

Tendo en conta estes preceptos podemos claramente negar a causalidade que se pretende establecer entre subvencións e o mero desenvolvemento da función que a Lei comisiona ás Organizacións Sindicais.

Os delegados do Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza, do mesmo xeito que os do resto de sindicatos, reciben o seu soldo a fin de mes, e utilizan os poucos locais facilitados pola Administración para o exercicio da actividade sindical, e ata aí, nada máis; o sindicato STAJ non recibe cantidade algunha en concepto de subvención, financiándose a través das cotas dos seus afiliados exclusivamente, ao contrario que outras organizacións sindicais que ademais reciben un montante económico importante pola vía das subvencións. Tampouco conta con grandes sedes e edificios con que si contan outras organizacións sindicais, cedidos tamén, na maioría dos casos, pola propia Administración.

O Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza ano tras ano renuncia ás subvencións que a Administración ofrece ás organizacións sindicais, coa finalidade de manterse autónomo, libre e independente da Administración, dos Partidos Políticos e calquera grupo de presión, rexéndose exclusivamente polos intereses e a vontade dos seus afiliados, e en coherencia con iso, nin solicitamos nin percibimos un só euro pola vía das subvencións. A maioría subvenciones que perciben os sindicatos non se destinan ás súas finalidades legais e frecuentemente fomos testemuñas do malgasto de diñeiro público en momentos de profunda crise económica, e do clientelismo que iso leva consigo; e, o que é peor, da corrupción aparellada a laissez faire dalgúns beneficiarios, que nos levaron a un gran descrédito das organizacións sindicais e da súa función. A prensa, tristemente, tennos permanente informados destes casos.

O Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza aposta por que sexa a propia Administración a que forme aos seus traballadores xestionando os recursos públicos con absoluta transparencia e eficiencia, e así llo fixo saber, en reiteradas ocasións, reclamando a supresión das subvencións para os sindicatos en materia de formación, xa que entende que estes deben centrarse na defensa dos dereitos dos traballadores e a loita pola mellora das súas condicións laborais; máxime cando aínda non recuperamos o poder adquisitivo que perdemos coa crise económica.

Por todo iso, e porque entendemos e demostramos todos os días que unha acción sindical seria e eficaz, próxima ao funcionario, reivindicativa e que se dedique en exclusiva á defensa dos intereses dos traballadores e non a actividades que son alleas a esta función, non require máis financiamento que a procedente das cotas dos afiliados e un exercicio e uso responsable dos medios que, por lei, debe proporcionar a Administración a todos os sindicatos representativos.


STAJ xuño-2019