martes, 21 de mayo de 2019

MOI IMPORTANTE: A verdade sobre a Carreira Profesional en Xustiza e a súa regulación a nivel estatal.

MERECE A PENA INVERTIR 5 MINUTOS EN LER ESTA INFORMACIÓN!!!

A Carreira Profesional é un novo complemento salarial  no que se retribúe todos ou alguns dos  aspectos que se consideran relevantes para a correspondente profesión, grupo, corpo ou categoría profesional. Entre eses aspectos relevantes atópanse a experiencia, a formación, os coñecementos, a investigación, a docencia, etc.

A Carreira Profesional na Administración de Xustiza NON está instaurada como tal, a día de hoxe, en ningunha parte do Estado, pois a LOPX, que é a lei que regula as nosas retibucións, non recolleu este novo complememto ata a recente reforma do 28 de decembro de 2018, fai algo mais de catro meses. Foi precisamente durante a loita que mantivo STAJ, mentras outros sindicatos estaban de brazos cruzados e se dedicaban a criticarnos, a nivel nacional e en Madrid sobre todo, a que conseguía parar a reforma tan lesiva dos centros de destino, no Congreso e no Senado, e ademáis  introducir na LOPX a carreira profeisonal como un novo complemento retributivo. 

É apartires desta reforma é cando se pode establecer a Carreira profesional na Administración de Xustiza, antes desta reforma era imposible nin en Galicia, nin en ningunha outra Comunidade Autónoma do Estado, xa que ese complemento non existía e as Comunidades Autónomas con competencias en Xustiza non podía establecelo (Despois falaremos de VALENCIA e do artigo 10 que maquilla o ACORDO de SPJ-USO, UGT, CCOO e a XUNTA DE GALICIA de maio do ano pasado).

A reforma da LOPX que se publicou no BOE o pasado 29 de decembro e que entrou en vigor neste punto o 18 de xaneiro de 2019, engade un apartado 3 o artigo 519, no senso de establecer o complemento de carreira profesional, e dispón literalmente:

3. Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios.

Desta reforma podemos extraer varias cousas:
-    
        - Debe ser o Goberno do Estado o que por Real Decreto desenrole o establecido na LOPX, NON as Comunidades Autónomas.
-    - Debe haber unha negociación previa coas organizacións sindicais, neste caso ao ser na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid, os sindicatos deben ser representativos a nivel nacional, dentro dos 3 asinantes si están representados en Madrid CCOO e UGT, o que excluye da negociación, entre a SPJ-USO e a outros Sindicatos.
-   - Nese Real Decreto regularáse para todo o Estado os criterios comúns, os requisitos idénticos e as cuantías iniciais iguais para todos/as con independencia do territorio donde se prestan os servizos.
Queda claro que non son as comunidades Autónomas, senón o Goberno Central quen debe regular a Carreira Profesional, e no caso de Galicia, nin Xunta nin tampouco a Dirección Xeral de Xustiza poden negociar a Carreira Profesional polo menos na fase inicial, podería ser que despois de instaurarse os criterios, requisitos comúns e contía inicial por Real Decreto se recolla no mesmo a posibilidade de que as CCAA con competencias en Xustiza poidan mellorar, mediante negociación na Mesa Sectorial, donde deben estar tódolos Sindicatos, as contías iniciais dese complemento.

Por certo o Ministerio mostrouse disposto a negociar a Carreira Profesional, pero a convocatoria de eleccións retrasou os contactos, STAJ  despois da formación do novo Goberno será unha das primeiras cousas que lle esixirá á Ministra/o do ramo, xunto co mantemento do rexistro Civil na Admón de Xustiza.


Na Comunidade Valenciana negociouse no ano 2016 cos Sindicatos mais representarivos nese territorio, entre eles STAJ, a futura implantación da Carreira Profesional, pero mentras a LOPX non o permitía (lembrade que é esta Lei a que regula as nosas retribuccións e mentras nela  non estivo recollida a carreira profesional as CCAA non a podían instaurar) se negociou un plan de actuación que se desenrolaria durante os anos 2017-2018 e 2019, quedando as cantidades pagadas nese plan de actuación como subsumidas na Carreira Profesional unha vez que a LOPX o permitise. Ao dia de hoxe na Comunidade Valenciana ainda non se instaurou a Carreira Profesional e as cantidade que están a cobrar son como plan de actuación, pois ata que o Goberno Central por Real Decreto non regule esta complemento non se pode pagar por as CCAA como tal.

Deiaxamos o Acordo e a Resolución do Plan de Actuación para este ano en Valencia que ainda que se empezou a cobrar en Abril non se publicou ainda a Resolución definiftiva, publícase pasado mañan, quizá porque houbo eleccións nesa Comunidade recentemente.

Ver Acordo.Ao final da Resolución ven o referente ao Plan de actuación en Valencia 

Borrador da Resolucion da Comunidade de Valencia, que se publica o xoves donde se acorda o plan de actuación para este ano 2019

No Acordo que se asinou por SPJ-USO, UGT e CCOO e a Xunta de Galicia en maio do ano pasado recolle no seu artigo 10 o seguinte:

10. Carreira profesional.     A Xunta de Galicia comprométese, a través dunha mesa específica de negociación, a estudar a implantación, dentro do marco lexislativo, dun sistema de carreira profesional para os funcionarios da Administración de xustiza en Galicia. O dito sistema poderá ter en conta a implantación da nova oficina xudicial de Galicia no marco da modernización da Administración de xustiza na nosa Comunidade Autónoma.
Como se aprecia, con este artigo só se pretende decorar o mal Acordo que puxo fin a folga de Xustiza, e da súa lectura desprendemos que:

-     No momento en que se asinou era “papel mollado”, sabían que se non se regulaba na LOPX non se podía implantar a Carreirra Profesional en Xustiza de ningnha maneira. Alguén pensa que como en Valencia a Xunta vai a darnos un plan de actuación para cada un de nós, en canto non se instaure a carreira Profesional? Xa estamos a ver o maravilloso plan de actuación- recuperacion da folga.
-     Na actualidade segue sendo "papel mollado", pois nada se pode negociar en Galicia se antes non se fixe polo Goberno Central  mediante Real Decreto os criterios, os requisitos e as contías iniciais dese complemento. Unha vez regulado xa veremos si se recolle, ou non, nese Real Decreto a posibilidade de que as CCAA poidan mellorar esas contias iniciais, pero esa negociación sería mediante unha Mesa Sectorial en cada CCAA, e con tódolos sindicatos representativos non só cos asinantes do Acordo.
-     O artigo fala de que “A Xunta de Galicia comprométese a estudar a implantación, dentro do marco lexislativo”  NON falan de implantar, porque sabían, uns e outros, que o estudo desa posibilidade iba a dar como resultado que a LOPX non llo permitía se non se reformaba. Por riba, para poñelo mais difícil no tempo, ese artigo deixa aberta a posibilidade de condicionar a Carreira Profesional a implantación en Galicia da NOX.
En STAJ estamos seguros que grazas a reforma da LOPX pola que loitamos, e o Real Decreto que imos a negociar en Madrid se mellorarán con moito as cantidades que a Xunta poidese ofrecer, si tiña pensado ofrecer algunha, e se acortará no tempo a implantación da Carreira Profesional na Administración de Xustiza en Galicia.
Non vos deixedes enganar, esto é a realidade, e resto  son fogos artificiais dalgúns  Sindicatos que intentan maliciosa, irresponsable e desesperadamente arrincar unha presa de votos nas vindeiras eleccións sindicais. 
ARTICULOS DO NOSO REXIME RETRIBUTIVO DA LOPX INCLUIDO O REFORMADO 519

ACORDO ASINADO POR SPJ-USO, UGT E CCOO COA XUNTA, MIRAR ARTIGO 10