viernes, 9 de noviembre de 2018

ANÁLISE DA REFORMA DA LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL

Son varios os artigos que, directa ou indirectamente, afectan de maneira negativa ás condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza. Comezaremos pola modificación que consideramos atenta máis gravemente contra os dereitos dos funcionarios de Xustiza, a reforma do  art. 521

Modificación do artigo 521.- Esta modificación afecta ao segundo parágrafo da letra A), e introduce unha nova letra  C), quedando redactado actualmente da seguinte forma:

Segundo parágrafo da letra A) “Entenderase por centro de destino o conxunto de postos que radiquen no mesmo municipio que estean servidos por funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza.”

Novo parágrafo, letra  C) “ A asignación dos funcionarios aos postos de traballo incluídos no mesmo centro de destino efectuarase de acordo con criterios obxectivos relacionados coas necesidades do servizo e as cargas de traballo, con respecto ás condicións económicas dos funcionarios e previa negociación coas organizacións sindicais, nos termos en que regulamentariamente se establezan.”

A diferenza co réxime anterior é que o artigo 521 distinguía ata dez centros de destino nun mesmo municipio que  á súa vez incluían varios postos de traballo. Como consecuencia desta reforma todos os centros de destinos unifícanse por municipio, de modo que todos os seus postos de traballo intégranse nun único centro de destino.

Xunto a iso, que en por si é perigoso porque pon en risco as posibilidades de mobilidade voluntaria e aumenta as posibilidades de mobilidade forzosa dentro do municipio, por se quedaba algunha dúbida a nova letra  C) encárgase de deixalo aínda máis claro, ao establecer que a asignación dos funcionarios aos postos efectuarase de acordo con criterios obxectivos relacionados coas necesidades do servizo e as cargas de traballo. É dicir, que non será o concurso de traslado o sistema de cobertura deses postos cando se trate de acceder a eles unha vez que xa estás destinado dentro do centro de destino (o municipio), senón que desa cobertura de prazas encargarase  aquel que determine o Regulamento (que deberá desenvolverse unha vez aprobada a reforma nas Cortes), poderá ser un Letrado AJ, ou a propia Administración, baseándose neses “criterios obxectivos.”

Dá igual a prevención que se fai en relación co “respecto ás condicións económicas” e previa a negociación colectiva”, porque, en respecto a o primeiro, só afectará a aqueles funcionarios que gozan desas condicións económicas chamémoslles “máis beneficiosas”, pero non a quen non as gocen, que non terán opción de mellorar economicamente dentro da estrutura optando a postos mellor remunerados, salvo que estes sexan  singularizados. E respecto a o segundo, porque por moita negociación colectiva que sexa necesaria para a asignación (ou para o desenvolvemento regulamentario, que é máis ben ao que se refire a norma), o certo é que esa negociación e ese desenvolvemento regulamentario deberá respectar o que establece a lei de maneira  taxativa, é dicir, que o criterio para a asignación de postos non é a vontade do funcionario, expresada mediante a súa participación nun concurso de traslado, senón os “criterios obxectivos” que haberán de ser apreciados por un terceiro.

Outros artigos modificados:

Modificación do artigo 347.2.-    Este artigo establece a posible creación dos chamados “tribunais de instancia” ao dispoñer que se poderá acordar que unha unidade procesual de apoio directo preste servizo a varios órganos  unipersonales do mesma orde xurisdicional. O cal redunda nunha absoluta indefinición dos postos de traballo, máis aínda.

Modificación do artigo 489.1. c).- Prevé o nomeamento de interinos de reforzo, pero limita estes nomeamentos a seis meses no transcurso dun ano:
“ c) O exceso ou acumulación de asuntos nos órganos xudiciais por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.”

Modificación do artigo  347 bis 5  b).- Este artigo impide a asignación de máis medios persoais cando se adscriba un xuíz de adscrición temporal a funcións de reforzo nalgún órgano:

“…sen que a dotación do reforzo poida comportar ademais a asignación de medios materiais ou persoais distintos daqueles cos que conte o xulgado ao que se adscriba.”

Polo demais, é lamentable que non se aproveitou esta reforma para incrementar a reserva da promoción interna ao 50%, como pedimos insistentemente, e o que se fai, ao contrario, é rectificar a anterior redacción do 30 por cento, de maneira que queda claro que non é o 30 por cento do total de prazas, senón o 30 por cento das que se oferten en quenda libre.

Esta reforma foi iniciada polo anterior equipo do Ministro  Catalá no principio do ano, aproveitando a modificación acordada para a recuperación, entre outros dereitos, dos tres días de asuntos propios que aínda faltaba, momento no cal  STAJ xa se opuxo e convocou mobilizacións no resto do territorio nacional que aquí en Galicia apenas tiveron repercusión dado que estabamos nun momento de conflito coa Xunta de Galicia. O Partido Popular non tivo apoios naquel momento para sacar adiante a reforma, quedando encallada. Incomprensiblemente despois do cambio do goberno o PP insiste nas enmendas anteriormente rexeitadas e logra, non sabemos como, o apoio de Podemos, PSOE e outros Grupos Parlamentarios, e aquela nefasta reforma é aprobada por amplísima maioría no Congreso dos Deputados, froito de acordos e pactos entre partidos políticos, sen que  STAJ nese momento, e cremos que o resto de sindicatos,  tivese intervención ou información do que se estaba pactando ata a publicación do ditame da Comisión de Xustiza do Congreso de data 24-10-2018.

Por iso non entendemos nin podemos permitir as  invencións publicadas por algúns sindicatos de que eramos coñecedores das devanditas negociacións e mesmo de que fomos participes das mesmas.  STAJ, insistimos, era  desconocedor dos pactos dos Grupos Políticos e nunca negociou, pactou ou acordou nin cos Grupos Políticos nin co propio grupo Ministerial nada referido a estas modificacións tan prexudiciais para o colectivo. Todo o contrario, desde o principio fomos combativos, mostrándonos  sempre en contra do que representa un grave ataque aos nosos dereitos, convocando mobilizacións desde que supemos da intención, duns e doutros, de movernos ao seu antoxo dentro do mesmo municipio.


A  vileza das acusacións vertidas a lixeira, sen ningún fundamento, rigor nin proba, ademáis de ser falsas, prexudican gravemente as mobilizacións acordadas en contra da reforma, creando confusión,  desmotivando e  desmovilizando ao colectivo. Ditas manifestacións só teñen cabida nun proceso de xustificación da súa propia parálise e falta de resposta ante a agresión aos nosos dereitos. Dende  STAJ esiximos a estes sindicatos cesar neste tipo de acusacións falaces e malintencionadas e animámolos a unirse e participar das mobilizacións acordadas a nivel autonómico (o 13 de novembro) e nacional, ámbito onde ten efectos a reforma, ou convocar, no seu caso, mobilizacións propias.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.